digidtyle

فرم قرارداد مراکز خدمات درمانی

فرم قرارداد مراکز خدمات درمانی

فرم-قرارداد-مراکز-خدمات-درمانی

این فایل دارای فرمت دانلودی pdfمیبا شد2-تعداد صفحات ودارای 8ماده میباشد.

📝

ماده1-طرفین قرارداد

📝ماده2-موضوع و اهداف قرارداد

📝ماده3-مدت قرارداد

📝ماده4-تعهدات شرکت

📝ماده5-تعهدات درمانگاه

📝ماده6-شروط

📝ماده7-فسخ قرارداد

📝ماده8-نسخ و پیوست ها.

هرکدام از موارد بالا دارای بندهای مختلفی میباشند . 

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما