digidtyle

تحقیق طراحي و ساخت ديگهاي بخار و آب داغ از نوع پوسته‌اي با ساختمان جوش شده

تحقیق طراحي و ساخت ديگهاي بخار و آب داغ از نوع پوسته‌اي با ساختمان جوش شده

تحقیق-طراحي-و-ساخت-ديگهاي-بخار-و-آب-داغ-از-نوع-پوسته‌اي-با-ساختمان-جوش-شده

دانلود تحقیق طراحي و ساخت ديگهاي بخار و آب داغ از نوع پوسته‌اي با ساختمان جوش شده ۲۸۶ ص فرمت WORD 

بخشی از متن مقاله طراحي و ساخت ديگهاي بخار و آب داغ از نوع پوسته‌اي با ساختمان جوش شده :

 

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران كه بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده‏ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با كسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از:
(تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن كیفیت كالاهای داخلی، كمك به بهبود روشهای تولید و افزایش كارائی صنایع در جهت خودكفائی كشور – ترویج استانداردهای ملی – نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری – كنترل كیفی كالاهای صادراتی مشمول استانداردهای اجباری و جلوگیری از صدور كالاهای نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی كنترل كیفی كالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بمنظور حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان داخلی و جلوگیری از ورود كالاهای نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدكنندگان، توزیع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقیق درباره روشهای تولید، نگهداری، بسته بندی و ترابری كالاهای مختلف – ترویج سیستم متریك و كالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونه كالاها با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم).
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد میباشد و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده مینماید و هم شرایط كلی و نیازمندیهای خاص كشور را مورد توجه قرار میدهد.
اجرای استانداردهای ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه‏ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و كاهش قیمتها میشود.

كمیسیون استاندارد ویژگیهای طراحی و ساخت دیگهای بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای با ساختمان جوش شده

رئیس
سربی – جلیل دكتر مكانیك كارشناس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
طباطبائی – سیدمجتبی فوق لیسانس مكانیك دبیر انجمن صنایع تأسیسات ایران

اعضاء
بنكدار – علیرضا مهندس مكانیك شركت سوپراكتیو
جراحی – فرشته لیسانس فیزیك وزارت صنایع
خاكساری – محمدحسن فوق لیسانس مكانیك شركت پاكمن
دهقان – كاظم دكتر متالوژی شركت پژوهش مواد
شریفی – نصراله مهندس مكانیك شركت اسوه ایران
شكرپور – اسفندیار مهندس مكانیك ماشین‏سازی اراك
غیورفر – كریم مهندس ماشین‏سازی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
قوامی – سعید مهندس مكانیك شركت گرماگستر
فیروزبخت – مصطفی مهندس مكانیك شركت فولاد مباركه
منعم – نعمت شركت آذر مخزن تهران
مؤمنی – شمس الدین فوق لیسانس مكانیك ماشین سازی اراك
هنردان – ایرج مهندس برق شركت تأسیساتی تنظیم

دبیر
آصفی – سعیده مهندس مكانیك مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فهرست مطالب

بخش یك : كلیات
بخش دو : مواد
بخش سه : طراحی
بخش چهارم
بخش پنجم 
قسمت ششم : بازرسی و آزمایش فشار
قسمت هفتم : ارائه مدارك و نشانه گذاری 
بخش هشت 
بخش نهم 
پیوست ( الف )
پیوست ( ب )
پیوست ( ج )
پیوست ( د )
پیوست ( ه )
پیوست ( و )

بسمه تعالی
پیشگفتار
استاندارد ویژگیهای طراحی و ساخت دیگ‏های بخار و آب داغ از نوع پوسته‏ای با ساختمان جوش شده كه بوسیله كمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در نود و پنجمین كمیته ملی استاندارد صنایع مكانیك و فلزشناسی مورخ 1375/6/6 مورد تأیید قرار گرفته , اینك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‏گردد .
برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفته‏های ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی كه برای اصلاح یا تكمیل این استانداردها برسد , در هنگام تجدیدنظر در كمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . بنابراین برای مراجعه به استاندارد ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود . 
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است كه ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد كشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .
لذا با بررسی امكانات و مهارت‏های موجود و اجرای آزمایش‏های لازم این استاندارد با استفاده از منبع زیر تهیه گردیده است : 
Bs 2790 – 1992 
Specification of design and manufacture of shell boilers of welded construction

ویژگیهای طراحی و ساخت دیگهای بخار و آب داغ از نوع پوسته‏ای 1 با ساختمان جوش شده :
بخش یك : كلیات 
1-1- هدف و دامنه كاربرد
1-1-1 این استاندارد مقررات مربوط به طراحی و ساخت شامل مواد , مهارت ساخت , گردآوری مدارك فنی , علامتگذاری , بازرسی و آزمایش دیگهائی را مشخص می‏كند كه سوخت , مستقیمأ در آنها محترق شده و یا از حرارت مازاد سیستم‏های دیگر استفاده می‏كنند . دیگهای مورد بحث از نوع استوانه‏ای افقی یا عمودی بوده و از فولادهای كربن دار یا كربن منگنز به روش جوشكاری ذوبی 2 طبق ضوابط مربوط به دیگهای دسته 1, 2 و 3 كه محدود كاربرد آنها در جدول 1-1-1 ارائه گردیده است ساخته می‏شوند . این دیگها برای تهیه بخار آب یا آب داغ به صورتی كه در حین كار حركت نكنند مورد استفاده قرار می‏گیرند . این استاندارد در مورد دیگهای بخار لوله آبی 3 ( تا تدوین استاندارد ملی ایران به استناد 1113 Bs رجوع شود ) و دیگهای نوع لكوموتیو ( دیگهای بخاری كه در لكوموتیو قطار نصب می‏شوند ) بكار نمی‏روند .
در این استاندارد مضافأ مقررات مربوط به بهره‏برداری مطمئن از دیگ برای نصب شیرهای اطمینان 4, اتصالات 5 متعلقات 6 وسایل كنترل اتوماتیك 7 متصل به دیگ نیز ذكر گردیده است .

1-1-2 علاوه بر مقررات صریح , این استاندارد همچنین مقرر می‏دارد كه موارد مشروح در قسمت 1-7 مستند به مدارك باشند .
برای تطبیق كامل دیگ با این استاندارد هم مقررات صریح و هم موارد مستند برای رعایت گردند .
1-2 مواردی كه این استاندارد شامل آنها نمی‏گردد
1-2-1 طراحی و ساخت بخار داغ كن‏ها 8, بازیاب‏ها 9 پیش گرمكن‏های هوا 10, سوخت رسانه‏های مكانیكی ( وسایل سوخت رسانی , جامد , مایع و گاز ) 11, وسایل گاز یا گازوئیل سوز , وسایل ایجاد دمش 12 یا مكشی 13 و وسایل فرعی دیگری كه ممكن است مورد نظر خریدار باشند , در محدوده این استاندارد قرار نداشته و از موضوعات توافقی بین خریدار و سازنده می‏باشند . برای بدست آوردن مشخصات تجهیزات فرعی دیگها بایستی به استانداردهای مربوطه مراجعه گردد 14 .
1-2-2 این استاندارد طراحی و ساخت آجركاری , عایق كاری , اتصالات كوره و طرح متعلقات دیگ را شامل نمی‏شود .
1-2-3 مقررات مربوط به تعمیرات یا تغییرات دیگهای در حال بهره‏برداری خارج از محدوده این استاندارد می‏باشد .
1-3- تعاریف
برای اهداف این استاندارد , تعاریف ارائه شده ( در استاندارد ملی ایران به شماره 15 همراه تعاریف زیر بكار می‏روند .
1-3-1 خریدار :
فرد یا سازمانی است كه دیگ كامل شده را از سازنده خریداری می‏نماید .
1-3-2 طراح : 
فرد یا سازمانی است كه شكل , ابعاد و ضخامت دیگ و انتخاب مواد و جزئیات و روشهای ساخت و آزمایشات را مشخص می‏نماید .
1-3-3 سازنده :
فرد یا سازمانی كه دیگ یا هر قطعه‏ای از آنرا می‏سازد , یا مسئولیت ساخت آن یا هر قطعه‏ای از آنرا می‏پذیرد .
1-3-4 تهیه كننده مواد :
فرد یا سازمانی , غیر از تولید كننده كه مواد یا قطعات پیش ساخته استاندارد شده را كه در ساخت دیگ یا هر قطعه از آن بكار می‏روند , تهیه می‏كند .
1-3-5 تولید كننده مواد و یا قطعات از پیش ساخته شده : 
فرد یا سازمانی كه مواد مربوط به ساخت دیگ , اجزا یا قطعات پیش ساخته استاندارد شده دیگ را تولید می‏كند .
1-3-6 مرجع معتبر قانونی :
مرجع معتبر قانونی كشوری كه دیگ در آنجا نصب می‏شود و قانونأ نسب به اجرای الزامات قانونی و مقرراتی آن كشور در رابطه دیگها مسئول می‏باشد ( این مرجع در ایران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‏باشد .)
1-3-7 مرجع معتبر بازرسی : 
شخص یا مجمع مستقلی كه از طرف افراد زیر عمل می‏كند :
الف : خریدار یا دارنده دیگ , و / یا 
ب : مرجع معتبر قانونی :
كه طرح , مواد و ساخت دیگ را با توجه به مقررات این استاندارد مورد بازبینی قرار می‏دهد .
1-3-8 بازرس : 
فردی كه توسط مرجع معتبر بازرسی استخدام گردیده و آموزش داده می‏شود تا وظایف مربوط به مرجع معتبر بازرسی را همانطور كه در بند (1-3-7) مقرر شده انجام دهد ( همچنین بند 6-1 ملاحظه شود ). 
1-4 مسئولیت‏ها : 
1-4-1 مسئولیت‏های خریدار :
خریدار مسئول است كه اطلاعات مورد لزوم مشروحه در بند (1-6-1) و پیوست الف (1) را در اختیار سازنده قرار دهد .
در صورتی كه مرجع بازرسی توسط خریدار معرفی شود خریدار مسئول است اطمینان حاصل كند كه اطلاعات مورد نیاز مرجع بازرسی طبق این استاندارد توسط سازنده تهیه و در دسترس این مرجع قرار داده شود . 
در صورت لزوم در مسئولیت خریدار است كه مطمئن شود مرجع بازرسی مورد قبول مرجع معتبر قانونی می‏باشد .
یادآوری : این امر هنگام سفارش بایستی انجام پذیرد :
خریدار مسئول است اطمینان حاصل نماید كه دیگ خریداری شده و تأسیسات جانبی توسط متخصص كاملا با كفایت و آموزش دیده بر طبق دستورات مبتنی بر توصیه‏های كارخانه‏های سازنده مورد بهره‏برداری و نگهداری قرار گیرد .
1-4-2 مسئولیت‏های سازنده : 
قبل از ساخت یك دیگ یا یك سری دیگ , سازنده دیگ می‏باید فهرستی از مواد , محاسبات جزئیات طرح اصلی , نق

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما