digidtyle

دانلود پروژه شوکهای نقدینگی و ابعاد حساسیت سود

دانلود پروژه شوکهای نقدینگی و ابعاد حساسیت سود

دانلود-پروژه-شوکهای-نقدینگی-و-ابعاد-حساسیت-سود

مفهوم تاب‌آوری، تجربه کشورهای جهان، سنجش اثر سه شوک بر بانک‌ها، معیار اندازه‌گیری کفایت سرمایه، پیش‌فرض‌های پژوهش، چهار گروه مقررات بر بنگاهداری بانک‌ها ، موافقان و مخالفان، اهمیت ریسک نقدینگی، الزامات اجرا، سناریوهای پوششی، دو نسبت برای کنترل نقدینگی، تحلیل حساسیت چیست

امروزه به دليل مشکلات نمايندگي ناشي از جدايي مالکيت از مديريت، تلاش براي ايجاد همسويي منافع مالکان و مديران به چالش مهمي تبديل شده است. دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت‌ها از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی می‌باشد. با توجه به اهمیت مواد غذایی، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت مواد غذایی به سیاست‌های پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا اخیراً تاکید بر استفاده از مدل‌هایی است که در آن‌ها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر با تکمیل کردن مدل‌های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند عامل امکان پذیر شده است. 
اگر پاداش تناسبي با عملکرد واقعي مديران نداشته باشد نه تنها سبب افزايش ارزش شرکت نشده، بلکه ابزاري براي انتقال ثروت از مالکان به مديران خواهد شد. از ابعاد مهم سنجش عملکرد در برنامه هاي پاداش، مي توان به دقت و حساسيت سود اشاره کرد، بنابراين در اين مقاله شاخص هاي دقت وحساسيت سود و تاثير آنها بر پاداش هيات مديره، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای ایجاد همسویی منافع بین مالک و مدیر، باید معیار پاداش‎دهی، شاخص صحیحی از عملکرد باشد. یکی از شاخص‎های مهم در سنجش عملکرد در برنامه‎های پاداش، حساسیت سود گزارش شده است؛ به‎طوری که منافع همۀ طرفین قرارداد‎ها تأمین می‎شود. سودهای دارای حساسیت باید سبب تغییرِ ارزش بازار شرکت شوند. بنابراین هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر ضریب واکنش سود‎، نوسان‎های بازدهی غیرعادی سهام و خطای پیش‎بینی سود به‎عنوان ابعاد حساسیت سود، بر پاداش هیئت‎مدیره استدستيابي به سطح قابل قبولي از رشد قيمت ها از اهداف اصلي سياست گذاران اقتصادي مي باشد. با توجه به اهميت مواد غذايي، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قيمت مواد غذايي به سياست هاي پولي از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين راستا اخيرا تاکيد بر استفاده از مدل هايي است که در آن ها طيف گسترده اي از اطلاعات اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرند. اين امر با تکميل کردن مدل هاي سنتي VAR با استفاده از يک يا چند عامل امکان پذير شده است. در پژوهش حاضر سعي شده است تا از يک مدل خود رگرسيوني برداري عامل افزوده (FAVAR) با مقياس نسبتا کوچک براي ارزيابي تاثير سياست هاي پولي بر قيمت مواد غذايي استفاده شود. براي اين منظور با توجه به دسترس بودن متغيرها، 31 متغير اقتصاد کلان در دوره هاي زماني 1: 1367 تا 4: 1387 مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصل نشان داد که شوک نقدينگي بر شاخص مواد غذايي حدودا تا ده فصل بعد واکنش خاصي نشان نداده اما پس آن باعث نوسان فزاينده اي بر قيمت مواد غذايي خواهد داشت به طوري که در بلندمدت به تعادل نمي رسد. بنابراين واردکردن شوک پولي به اين سيستم در درازمدت منجر به ايجاد نوسانات ناپايداري خواهد شد و بطور سيکلي نوسان مي يابد که اين نوسانات در طول زمان افزايش مي يابد. بطوريکه حول مقدار تعادل مرتبا افزايش و کاهش نشان مي دهد.

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما