digidtyle

پایان نامه مصرف حامل‌های انرژي قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بیمارستان

پایان نامه مصرف حامل‌های انرژي قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بیمارستان

پایان-نامه-مصرف-حامل‌های-انرژي-قبل-و-بعد-از-اجرای-طرح-هدفمندی-یارانه‌ها-در-بیمارستان

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.مقدمه: منابع انرژی یکی از مهم ترین منابع خدمت رسانی در بیمارستان به شمار می آید. هدف از این پژوهش مقایسه میزان مصرف انرژي قبل و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بيمارستان هاي داشگاه علوم پزشکی ایلام در سال های 1390-1388 بود.

روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که به شیوه کمی و به صورت مقطعی در سال 1391 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام بودند. کلیه بیمارستان ها  به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. مراجعه به آمار و اسناد هزینه و مصرف در سال های 1390-1388 ، مبنای جمع آوری اطلاعات بوده است. داده های بدست آمده از طریق ورود به اکسل و نرم افزار آماری   SPSSبا استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری T جفت شده و همبستگی پیرسون تحلیل شد.

یافته ها: آزمون t-student نشان داد میانگین مصرف ماهیانه آب و برق در یکساله بعد از هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه بیش از یکسال قبل  و مقدار مصرف گاز به صورت معناداری کمتر از قبل بود . اما میانگین مبلغ ماهیانه آب، برق و گاز در دوره بعد از هدفمندی یارانه ها به طور معناداری بیشتر از قبل بوده است(001/0≥ p-value) همچنین کل هزینه انرژی در بیمارستان های مورد مطالعه (مصطفی خمینی، طالقانی، امام خمینی) بعد از هدفمندی یارانه ها به ترتیب 7/3، 5/6 و 8/6 برابر افزایش داشته است.

بحث و نتیجه گیری: براي بهينه سازي مصرف انرژي در بیمارستان ها بهتر است استانداردهاي مصرف در  بخش هاي مختلف با توجه به آخرين سطح تكنولوژي و ديگر عوامل تأثيرگذار بر مصرف انرژي تعيين و به کار گرفته شود ، همچنین پیشنهاد می گردد دولت  در خصوص ارائه یارانه مراکز درمانی دولتی رفرمی ایجاد نماید که این بار سنگین از دوش بیمارستان ها برداشته یا تا حد قابل توجهی تعدیل گردد.

-1 مقدمه:

    امروزه انرژي در کنار سرمايه و نيروي انساني به عنوان يکي از عوامل اصلي توليد در دنيا به شمار مي‌آيد و در کشور ما نيز بي‌ترديد انرژي نقش بسزايي در پيشرفت و توسعه کشور ايفا مي‌کند؛ لذا تدوين استراتژي‌ها و سياست‌هاي مناسب با در نظر گرفتن معيارهاي پيش‌بيني آينده و تدوين برنامه‌هاي متناسب با آن، به منظور استفاده و تخصيص بهينه انرژي، بسيار حائز اهميت است. (آمارهای هشداردهنده وزیر نفت، 1389)

   نهاده انرژي يكي از نهاده هاي اساسي در تابع توليد كلان اقتصاد محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای كه هر تغييري در قيمت اين نهاده، در كوتاه مدت از طريق سهم هزینه‌ای آن و در بلندمدت از طريق تأثير متقابل بر بازار ساير نهاده‌ها بر شاخص قيمت توليد كالاها و خدمات اثر می‌گذارد. اهميت رفتار نهادة انرژي در برابر ساير نهاده‌ها به حدي است كه مباحث تفصيلي ویژه‌ای را در ادبيات اقتصادي به خود اختصاص داده است. (شريفي و همکاران، 1387) استفاده موثر از انرژي می‌تواند به عنوان يکي از راه‌های بالقوه و اثربخش براي حل مشکل جهاني انرژي باشد. (سبيتوسي، 2008)

 دولت‌ها براي کاهش اثرات سوء اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مصرف حامل‌های انرژي نظير سوخت‌های فسيلي، بايد چه به صورت جداگانه و چه به صورت همکاري باهم از طريق اقدامات و سیاست‌های قوي مثل مداخلات تنظيمي بازار نقش خود را ايفا کنند. به طوري که در سناريوي جايگزيني انرژي آژانس بین‌المللی انرژي (IEA) به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که دولت‌ها در حال حاضر اجرا می‌کنند (نظير اصلاحات یارانه‌های انرژي)، رشد مصرف و استخراج سوخت‌های فسيلي را تا سال 2030 به نصف کاهش دهد. (مورگان، 2008) اين در حالي است كه توليد و مصرف انرژي در ايران با حالت بهينه فاصله زيادي دارد و شدت مصرف انرژي طي سال‌های گذشته در ايران افزايش چشمگيري داشته است. (جباروند و همکاران، 1390)

   هرچند ايران از نظر دارا بودن منابع و ذخاير متنوع انرژي دومين کشور در خاورميانه محسوب می‌شود، اما سرمایه‌گذاری به موقع در بخش انرژي و بذل عنايت کافي به آن حتي در کشورهايي که برخوردار از منابع فني انرژي می‌باشند ضروري است و امکان دستيابي به عرصه‌های بین‌المللی را ميسر می‌سازد. به عنوان مثال ذخایر گاز ايران به تنهايي از مجموع ذخایر گاز کشورهاي خاورميانه به مراتب افزون تر است؛ اما اهميت صرفه‌جویی در مصرف گاز طبيعي به عنوان يک منبع پايان پذيرفتني مشخص تر می‌شود که بدانيم مصرف اين سوخت به علت داشتن برتری‌های فراوان نسبت به ساير سوخت‌ها روزبه‌روز بيشتر و بيشتر می‌شود. از جمله اين برتری‌ها می‌توان به ارزان بودن، آلوده نکردن هوا، محيط و امکان جايگزين شدن به جاي ساير سوخت‌ها و همين طور به وسيله ساير سوخت‌ها اشاره کرد. (صالحي، 1372)

   همچنين با نگاهي به آمار مصرف انرژي و شاخص‌های مهمي چون سرانه مصرف انرژي، شدت انرژي و بهره‌وری انرژي در ايران و مقايسه آن با ساير کشورهاي جهان در می‌یابیم که در عرصه رقابت جهاني که به سمت مصرف کمتر (بهينه) و توليد بيشتر در حرکت است اتلاف انرژي زيادي را در بخش‌های حمل و نقل،خانگي، صنعت و بخش‌های عمومي_ دولتي خصوصاً بیمارستان‌ها را شاهد هستيم. (وزارت نيرو، 1388) آمار و ارقام ارائه شده در پژوهش‌هایی كه در ارتباط با مراقبت‌های بهداشتي انجام شده‌اند، نشان می‌دهند كه مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در بیمارستان‌ها بسيار بيشتر از انواع ديگر مؤسسات خدماتي می‌باشد. (جباروند و همکاران، 1390)

  يکي از انواع اصلي ساختمان‌های اداري که پتانسيل زيادي براي انجام اقدامات صرفه جويانه براي انرژي دارد، بيمارستان می‌باشد. بیمارستان‌ها به دلايلي که ذکر می‌کنیم سهم زيادي از مصرف حامل‌های انرژي را به خود اختصاص می‌دهند. دلايلي از جمله: عملکرد 24 ساعتي اين سازمان، اندازه و سطح بزرگ سازه، نياز به آب گرم، نياز به تسهيلات برودتي و حرارتي، تجهيزات استريليزاسيون و وجود انواع و اقسام تجهيزات پزشکي. (مشاوران محيطي اي. پي. تي. اِي، 2007)

   واضح است که منابع انرژي يکي از مهم‌ترین منابع خدمت رساني در بيمارستان به شمار می‌آید و هرگونه مشکل در تهيه و بهره‌برداری از آن‌ها مستقيماً ارائه خدمت به بيماران را مختل و حتي جان آن‌ها را به خطر خواهد انداخت. هزينه انرژي قسمت قابل توجهي از هزینه‌های غير پرسنلي را به خود اختصاص داده و مستقیماً بر قیمت تمام‌شده هر واحد خدمات ارائه شده به بیمارستان‌ها اثر می‌گذارد. (صدقياني، 1377)

قيمت انرژي از جمله متغيرهايي است که در اقتصاد ايران به صورت برون زا و توسط دولت تعيين می‌گردد. به دليل اينکه از يک طرف انرژي در بين تمامي بخش‌های اقتصادي جريان دارد و از طرف ديگر تمامي بخش‌های اقتصادي در ارتباط با يکديگر می‌باشند. لذا هر گونه تغييري در قیمت‌های انرژي، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و پيامدهاي درخور توجهي را بر جاي می‌گذارد. (قادري و همکاران، 1388) بررسي اوليه نشان می‌دهد که در صورتي که قيمت حامل‌های انرژي افزايش يابد، اين امکان وجود دارد که تا مرز 700 ميليارد تومان بار هزينه مراکز بهداشتي و درماني دولتي بالا رود. (پايگاه اطلاع‌رسانی سلامت ايران، 1389) در همين رابطه پايگاه اينترنتي خبر آنلاین به نقل از يک عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي بيان کرده اکثر بيمارستان‌هاي دولتي در حال حاضر با کسري بودجه مواجه‌اند که با قطع حمایت‌های دولتي از آن‌ها، نخواهند توانست به مردم خدمات ارائه دهند. زيرا دهک‌های پايين جامعه بيشترين مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌های دولتي هستند و با حذف يارانه حامل‌های انرژي که شامل آب، برق و گاز می‌شود، اين بیمارستان‌ها قادر نخواهند بود که هزینه‌های آب و برق خودشان را تأمین کنند و مردم دهک پايين جامعه با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد. (حسني بافراني، 1389)

 سازمان جهاني بهداشت برآورد کرده، تقریباً سه چهارم کل بودجه بهداشت و درمان در کشورهاي در حال توسعه، صرف هزینه‌های بيمارستاني می‌شود و افزايش روزافزون هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتي و درماني، بلااستفاده بودن بخشي از ظرفيت تخت‌های بيمارستاني، عدم استفاده صحيح و منطقي از منابع موجود و عدم توجه به شاخص‌های تخت بيمارستاني موجب اتلاف منابع، هرز رفتن منابع مالي و کاهش کارايي بیمارستان‌ها گرديده است. (بهادري، 1386) آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان يارانه از آن نام‌برده می‌شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقيم يا غیرمستقیم نوعي كمك مالي، امتياز اقتصادي يا اعطاي برتري ویژه‌ای به مؤسسات خصوصي، خانوارها و يا واحدهاي دولتي كه جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام می‌پذیرد. يارانه دولتي در واقع به اين معني است كه دولت يارانه را براي جبران قسمتي از قيمت كالاها و خدمات باهدف افزايش توليد به توليدكنندگان، افزايش كاركرد توزيع به توزیع‌کنندگان و افزايش قدرت خريد مصرف‌کننده بی‌درآمد يا كم درآمد، به مصرف‌کنندگان می‌پردازد. (وزارت امور اقتصاد و دارايي، 1388)

 در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهاني و تقابل تجربه کشورهاي شرق آسيا، آمريکاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاکيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير کرد که در چارچوب جديد، بيشتر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند. بر اساس آنچه که در تاريخ نظام‌های اقتصاد جهاني ثبت شده ا

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما