digidtyle

پایان نامه بررسیCRP سرم بیماران دارای توده بدخیم و توده خوش خیم پستان و افراد سالم

پایان نامه بررسیCRP سرم بیماران دارای توده بدخیم و توده خوش خیم پستان و افراد سالم

پایان-نامه-بررسیcrp-سرم-بیماران-دارای-توده-بدخیم-و-توده-خوش-خیم-پستان-و-افراد-سالم

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.زمینه وهدف: سرطان پستان شایع ترین کانسر مهاجم در زنان می باشد و 16% همه سرطان های زنان را شامل می شود . سرطان پستان شایع ترین علت مرگ ناشی از کانسر در زنان می باشد .از این رو در این مطالعه به مقایسه میزان Vit D ,ESR ,CRP سرم بیماران دارای توده بدخیم و توده خوش خیم پستان و افراد سالم در مراجعه کنندگان به بیمارستان خاتم الانبیاء شاهرود و مرکز فوق تخصصی پستان تهران در سال 93-92 پرداخته شد.

روش مطالعه: این مطالعه مشاهده ای به صورت یک بررسی مقطعی توصیفی – تحلیلی در میان 120 نفر از بیماران دارای توده بدخیم و توده خوش خیم پستان و افراد سالم در مراجعه کنندگان به بیمارستان خاتم الانبیاء شاهرود و مرکز فوق تخصصی پستان تهران در سال 93-92 انجام گردید و میزان Vit D ,ESR ,CRP سرم در سه گروه مذکور مقایسه گردید.

یافته ها: در این مطالعه مشاهده گردید که کمبود ویتامین D به میزان معناداری در مبتلایان به کانسر(میانگین 36/12) بیش از دو گروه افراد سالم(میانگین 7/33) و افراد دارای توده خوشخیم(میانگین 45/23) می باشد (P=0.027). میانگین ESR در گروه دچار بدخیمی 15/37، در گروه دارای توده خوشخیم 8/13 و در گروه افراد سالم 3/10 بود که اختلاف آماری معناداری را نشان می داد (P=0.037). میانگین CRP در گروه دچار بدخیمی 43/3، درگروه دارای توده خوشخیم 23/2 و گروه افراد سالم 47/1 بود که اختلاف آماری معناداری را نشان می داد (P=0.044).

نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آنها با سایر مطالعات مشابه صورت گرفته در این زمینه، چنین استنباط می شود که سطح ESR و CRP در توده های بدخیم پستان بالاتر بوده و سطح ویتامین D پایین تر می باشد.

مقدمه:

در سراسر جهان شایع ترین کانسر مهاجم در زنان کانسر پستان می باشد که حدود 9/22 درصد از کانسرهای مهاجم در زنان را شامل می شود و16 درصد از کل کانسرهای زنان نیز کانسر پستان می باشد. در بررسی صورت گرفته در سال 2008 سرطان پستان موجب بیش از 450هزار مورد مرگ در سراسر جهان شد که این مقدار 7/13 درصد از تمامی مرگ های ناشی از سرطان در زنان و 6 درصد از مرگ های ناشی از سرطان در هر دو جنس را شامل می شود (1-5).

تعداد مبتلایان به کانسر پستان از سال 1970 بطور چشمگیری افزایش یافت که به نظر می رسد ناشی از شیوه زندگی مدرن رایج در دهه های اخیر باشد البته در دهه اخیر میزان کانسر پستان کاهش یافته که آن را به کاهش مصرف HRT نسبت می دهند. سرطان پستان به وضوح با افزایش سن رابطه دارد؛ بطوری که فقط 5 درصد از مبتلایان زیر 40 سال سن دارند و طبق آمار گرفته شده در سال 2011 در انگلیس 80 درصد مبتلایان بالای 50 سال سن داشتند .میزان بروز و مرگ و میر کانسر پستان در جوامع آسیایی و آفریقایی و در حال توسعه نسبت به جوامع غربی و اروپایی پایین تر است که ظاهرا بدلیل تفاوت در شیوه تغذیه و الگوی زاد و ولد در جامعه می باشد (6-9). با توجه به اهمیت مطلب، در این مطالعه به مقایسه میزان Vit D ,ESR ,CRP سرم بیماران دارای توده بدخیم و توده خوش خیم پستان و افراد سالم در مراجعه کنندگان به بیمارستان خاتم الانبیاء شاهرود و مرکز فوق تخصصی پستان تهران در سال 93-92 پرداخته شد.

ESR: Erythrocyte  Sedimentation  Rate

CRP: C  Reactive  Protein

Vit D: Vitamin D

 

 

اهداف

الف - هدف کلی:

مقایسه میزان Vit D ,ESR ,CRP سرم بیماران دارای توده بدخیم و توده خوش خیم پستان و افراد سالم در مراجعه کنندگان به بیمارستان خاتم الانبیاء شاهرود و مرکز فوق تخصصی پستان تهران در سال 93-92

 

ب- اهداف فرعی طرح:

 1. تعیین توزیع فراوانی سنی افراد در سه گروه مورد مطالعه
 2. تعیین توزیع فراوانی سطح ویتامین D در سه گروه مورد مطالعه
 3. تعیین توزیع فراوانی ESR در سه گروه مورد مطالعه
 4. تعیین توزیع فراوانی CRP در سه گروه مورد مطالعه
 5. تعیین توزیع فراوانی سطح 25- هیدروکسی ویتامین D بر اساس اندازه تومور
 6. تعیین توزیع فراوانی سطح ESR بر اساس اندازه تومور
 7. تعیین توزیع فراوانی سطح CRP بر اساس اندازه تومور
 8. تعیین توزیع فراوانی سطح 25- هیدروکسی ویتامین D بر اساس درگیری غدد لنفاوی
 9. تعیین توزیع فراوانی سطح ESR بر اساس درگیری غدد لنفاوی
 10. تعیین توزیع فراوانی سطح CRP بر اساس درگیری غدد لنفاوی
 11. تعیین توزیع فراوانی سطح 25- هیدروکسی ویتامین D بر اساس Stage
 12. تعیین توزیع فراوانی سطح ESR بر اساس Stage
 13. تعیین توزیع فراوانی سطح CRP بر اساس Stage
 14. تعیین ارتباط 25- هیدروکسی ویتامین D با ESR و CRP

 

 

ج- سوالات تحقیق:

 1. توزیع فراوانی سنی افراد در سه گروه مورد مطالعه چگونه است؟
 2. توزیع فراوانی سطح ویتامین D در سه گروه مورد مطالعه چگونه است؟
 3. توزیع فراوانی ESR در سه گروه مورد مطالعه چگونه است؟
 4. توزیع فراوانی CRP در سه گروه مورد مطالعه چگونه است؟

آیا توزیع فراوانی سطح 25- هیدروکسی ویتامین D بر اساس اندازه تومور متفاوت است

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما