digidtyle

دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت و کنترل پروژه

دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت و کنترل پروژه

دانلود-پاورپوینت-بررسی-مدیریت-و-کنترل-پروژه

پــروژه ، عبارت از مجمـوعه اقدامات و عمليات پيچيـده و منحصـر بـه فـردي متشكل از فعاليتهاي منطقي و مرتبط به يكديگـر است كه زيـرنظر يك مـديـريت و سـازمـان اجرايي مشخص ، براي تامين هـدف يا اهـدافي مشخص در چـارچوب بـرنامـه زمـاني و بـودجه از پيـش تعيين شده اي اجــرا مي شــود .

- پـروژه ، مجمـوعه ايست از كارهاي غيـر تكـراري و مرتبط به هم كـه هريك از آنها مـدت اجـرا ، زمـان شـروع و زمـان خاتـمه معيني دارد .

خصـوصيات يك پـــروژه :

پــروژه از يك مجمـوعه فعـاليت تشكيل ميشـود ، بطـوريكه با انجـام اين فعـاليتها پــروژه بـه اتمام مي رسـد .

 بيـن فعاليتها روابط و وابستگـي يا تقـدم و تـأخــر وجــود دارد.

 فعـاليتها مــرز دار هستنــد ، يعني پــروژه فـرآينـد گسستـه دارد .

 هـر پــروژه داراي يك نقطـه شــروع و يك نقطه پايان مي باشد .

-          هـر پــروژه داراي يك هدف مشخص و قابل ارزيـابي است.

-          هر پروژه داري يک کيفيت تعريف شده براي اجرا مي باشد.

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما