digidtyle

بررسی نمايه تغذيه سالم و الگوهاي غذايي با تجربه پوسیدگی دردانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد

بررسی نمايه تغذيه سالم و الگوهاي غذايي با تجربه پوسیدگی دردانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد

بررسی-نمايه-تغذيه-سالم-و-الگوهاي-غذايي-با-تجربه-پوسیدگی-دردانشجویان-دانشکده-دندانپزشکی-مشهد

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


مقدمه: نوع رژیم غذایی، از عواملی است که در پوسیدگی دندان ها نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نمايه تغذيه سالم و الگوهاي غذايي به همراه تجربه پوسیدگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391 انجام شد.

 

روش كار: این مطالعه بر روی کلیه دانشجویان سال های چهارم ، پنجم وششم دندانپزشکی دوره عمومی دانشکده دندانپزشکی مشهد که معیارهای ورود مطالعه را دارند انجام شد. دانشجویان به دو گروه خوابگاهی و غیر خوابگاهی تقسیم شده و فرم رضایت نامه و پرسشنامه بسامد غذایی FFQ را به منظور تعیین بررسي الگو هايي غذائي تکمیل نمودند. به منظور ثبت وضعیت تجریه پوسیدگی، دانشجویان مورد معاینه دندانی قرار گرفتند. بر اساس راهنمای شاخص DMFT سازمان جهانی بهداشت، نمره DMFT استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS همبستگی بین DMF (تجربه پوسیدگی دندانی) با اندکس سلامت تغذیه بدست آمد.

 

نتایج: بررسی انجام شده نشان داد که میانگین تغییرات DMFT در گروه خوابگاهی ها به صورت معنا داری بالاتر بوده است (p<0.001). بر اساس بررسی صورت گرفته، میزان دریافت پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر (gr/day) و انرژی (kcal/day) و ویتامین E و فولات و کالیوم (µgr/day) در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است که اختلاف دو گروه از نظر آماری معنی دار بوده است (p<0.001). دریافت ویتامین A (µgr/day) در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده که البته میزان آن معنی دار نمی باشد(p=0.088). بررسی انجام شده با استفاده از آزمون همبستگی Pearson نشان داد که هیچ یک از شاخص های تغذیه ای بررسی شده با DMFT همبستگی معنی داری نداشته است. مقایسه نمای تغذیه در دو گروه نشان داد که این نما در دو گروه اختلاف معنی داری نداشته است (p=0.787). همچنین نمایه تغذیه با میزان تغییرات DMFT همبستگی معنی داری نداشته است.

 

نتیجه‌گیری: در بررسی کلی یافته های تحقیق بنظر می رسد دانشجوبان خوابگاهی و غیر خوابگاهی هر دو نیازمند تغییر و اصلاح رژیم غذایی خود می باشند. هم چنین از نظر وضعیت دندانی دانشجویان غیر خوابگاهی در وضعیت بهتری نسبت به بقیه بسر می برند. در مطالعه حاضر بین مصرف هیچ یک از گروه های غذایی با DMFT رابطه معناداری کشف نشد.

تغذیه مناسب و سلامت دهان و دندان ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. در ارتباط با تغذیه و سلامت دندان ها تنظیم و ارائه الگوی تغذیه ای که علاوه بر تامین نیازهای تغذیه ای افراد، کمترین خاصیت پوسیدگی زایی را دارا باشد حائز اهمیت بسیار است(1).

عادات غذایی در سال های اخیر به شدت تغییر کرده است. برای مثال در جمعیت های غربی میزان مصرف ميان وعده هايي با انرژی زیاد و ارزش غذایی کم حدودا دو برابر شده است. همچنین الگوهای مختلفی از مصرف میان وعده ها گزارش گردیده است . این رژیم غذایی تغییر یافته با افزایش خطر ابتلا به بیماری های اندمیک مختلف از جمله دیابت تیپ دو، چاقی و پوسیدگی های دندانی مرتبط می باشد .

 پوسیدگی دندانی بیماری عفونی مزمنی است که مشخصه آن دمینرالیزاسیون بافت دندانی می باشد. کاهش PH پلاک در اثر تخمیر کربوهیدرات های رژیم غذایی توسط باکتری ها، آغاز کننده روند پوسیدگی می باشند. بنابراین رژیم های غذایی مختلف خاصیت های متفاوتی بر روی سلامت دهان و دندان دارند. غذاهای حاوی شکر خاصیت پوسیدگی زایی داشته در حالی که غذاهای حاوی پروتئین و چربی خاصیت متوقف کنندگی بر روند پوسیدگی دارند. بنابراین آنالیز رژیم غذایی و بررسی همبستگی آن با سلامت دندانی حائز اهمیت است. با استفاده از پرسشنامه بسامد غذایی می توان الگوی غذایی افراد را تعیین کرده و ارتباط بین بیماری ها و الگوهای غذایی را سنجید(3).

بنابراین در این مطالعه پرسشنامه بسامد غذایی انتخاب گردید زیرا در جمعیت های بزرگ، استفاده از آن آسان و نسبتاً ارزان بوده و نشان دهنده رژیم معمول فرد در طی یک دوره زمانی طولاني می باشد. در این مطالعه گروه هدف دانشجویان خوابگاهی بودند تا اطلاعات پایه ای در مورد رژیم غذایی که توسط دانشگاه برای دانشجویان فراهم می شود بدست آید.

همانگونه که در بالا ذکر گردید با توجه به نقش دانشگاه در تعیین رژیم غذایی دانشجويان دندانپزشکي که ساکن خوابگاه هستند ، نتایج به دست آمده از این مطالعه می‌تواند وضعیت کنونی تغذیه دانشجويان خوابگاهي را مشخص کرده و چنانچه لازم باشد براي پيشنهاد اصلاحات تغذيه اي ر‍ژيم غذايي دانشجويان خوابگاهي مورد استفاده قرار گيرد.

هدف از این مطالعه تعيين نمايه تغذيه سالم و الگوهاي غذايي  با تجربه پوسیدگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391 بود.

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما