digidtyle

پایان نامه بررسی رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی

پایان نامه بررسی رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی

پایان-نامه-بررسی-رضایت-زناشویی-و-عوامل-شغلی-مرتبط-با-آن-در-پرستاران-شاغل-در-مراکز-آموزشی-درمانی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


مقدمه : رضایت زناشویی نشانگر استحکام نظام خانواده است؛ باعث افزایش سلامت جسمی- روانی ، پیشرفت اقتصادی، رضایت شغلی و رضایت از کل زندگی می گردد . با توجه به اینکه پرستاران به علت مواجهه با عوامل تنش زاي مختلف در محل كار برای رسیدن به هدف تامين سلامت و آسايش بيماران ،انجام مسئولیتهای حرفه ای و نیز در محیط خانه و به دلیل تعدد نقش ها در معرض مستقیم و غیرمستقیم  آسیب های جسماني و روانشناختي متعدد می باشند  شناخت عوامل موثر  و مرتبط شغلی  بر رضایت زناشویی می تواند جهت ارتقا و بهره وری این نیروی عظیم انسانی حائز اهمیت باشد.

هدف : تعیین میزان رضایت زناشویی و عوامل  شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت بود.

روش کار : در این مطالعه توصیفی تحلیلی ، 500 پرستار متاهل شاغل در 8 مرکز آموزشی درمانی شهر رشت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.اطلاعات از طریق پرسشنامه رضایت زناشویی و پرسشنامه عوامل فردی اجتماعی جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار آماری 16 spss و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی ( تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه ، ضریب همبستگی پيرسون و مدل رگرسيون لوجستیک رتبه ای )  آناليز گرديد.

نتایج : بيشتر (6/61 درصد) واحدهاي مورد پژوهش داراي رضايت زناشويي نسبي هستند. از نظر حیطه ها بيشترين( 38/19+ 28/76 )  رضايت زناشويي مربوط به پاسخ قراردادی و کمترين ( 72/24+ 63/54 )  مربوط به موضوعات شخصيتي است. بین ميزان رضايت زناشويي با سن نمونه ها (002/0p=) ، سن همسر (001/0p= ) ، سابقه کار (0001/0p= ) ، ميزان درآمد فرد (002/0p= ) ، بخش محل خدمت (0001/0P= ) ، نوبت کاري (003/0P= ) ، وضعيت استخدامي (0001/0P= ) و تعداد فرزندان (001/0P= ) ارتباط آماري معني دار وجود دارد. اما بين رضايت زناشويي با سن زمان ازدواج ، مرتبه شغلي، جنس ، نوع ازدواج ( فامیلی یا غیرفامیلی ) ، مدرک تحصيلي، ارتباط آماری معني داري مشاهده نشد.

نتیجه گیری نهایی:یافته ها نشان دادند، برخی عوامل شغلی(سابقه کار، درآمد، بخش محل خدمت، نوبت کاری، وضعیت استخدامی)   با رضایت زناشویی پرستاران ارتباط معنی دار داشته و در نتیجه این عوامل می تواند بر میزان رضایت زناشویی تاثیر گذار باشد.

 

     زندگي زناشويي جنبه هاي مختلفي از مسائل مالي تا روابط جنسي و عاطفي را در برمي گيرد که با حفظ استقلال نسبي در جهت تكامل فردی ، شكوفايي استعدادها و قابليت هاي طرفين همراه است و به زندگي معنا و هويت مي دهد (1) . اگر عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادي ، اخلاقی ، روانی و شغلی در زندگی زناشویی نادیده گرفته شوند ، زوجین در زندگی شاد و خوشبخت نخواهند بود و ممکن است سرگردانی و توقف رشد فردی و خودآگاهی ایجاد شود (2). رضایت زناشویی عامل پیش بینی کننده سلامت روانی افراد متاهل است و نقش عمده ای در تربيت افراد و بارور كردن توانائي ها دارد (3). روابط زناشويي رضايتمند باعث رشد شایستگی ، توانايي سازگاري و انطباق افراد شده و این افراد عموماً عمر طولاني و تغذيه سالم و مطلوب داشته ، دچار افسردگي و مشكلات روانشناختي کمتری گردیده و كودكان سازگارتر و با وضعيت تحصيلي بهتری دارند، همچنین کمتر به الکل و مواد مخدر روی می آورند و در صورت ابتلا به سرطان احتمال نجات بیشتر است (4).      

     رضایت زناشویی1 دارای حیطه های مختلفی همچون درك متقابل زن و شوهر از رفتار و ويژگي هاي يكديگر (پاسخ قراردادی) 2 ، نگرش آنها نسبت به نقش ارتباط در زندگي زناشويي (ارتباط زناشویی) 3، نحوه حل تعارض ها و كشمكش ها ( حل تعارض ) 4، ميزان رضايت از اداره  مالي خانواده ( مدیریت مالی) 5 ، توافق در نحوه استفاده از اوقات فراغت (فعالیت های مربوط به اوقات فراغت) 6 ، خشنودي از روابط جنسي و عاطفي (روابط جنسی) 7 ، توافق درباره داشتن فرزند و درك واقع گرايانه از تأثير فرزندان بر روابط زناشويي   ( ازدواج و بچه ها ) 8 ، هماهنگي احساسات و علايق مربوط به دوستان و خويشاوندان ( بستگان و دوستان ) 9، رضايت از  نقش هاي مختلف زناشويي ( نقش های مربوط به برابری زن و مرد ) 10 و اعتقادات و اعمال مذهبي

 

 

1- marital satisfaction

2- idealistic distortion

3- marital  communication

4- conflict  resolution                          

5- financial  management        

6-leisure activities

7- sexual relationship

8- marriage and children

9- family and friends

10- equalitarian roles

( جهت گیری عقیدتی) 1 در زندگي زناشويي مي باشد (5) همان طور که اعتقادات مذهبی نقش مهمی در رضایت زناشویی دارد (6) . ارزیابی این حیطه ها می تواند مشکلات بالقوه زوج ها را توصیف نموده و زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را در زندگی مشخص کند (7). زوجیني که انعطاف پذیري، سازگاري و همبستگي ( موضوعات شخصیتی ) 2 بیشتري داشته باشند از رضایت زناشویي  بیشتري برخوردار بوده و دارای همبستگي مثبت  و همسو بین رضایت زناشویي و مؤلفه هایي چون اوقات فراغت ، همگرایي در مسائل مربوط به فرزندان ، ازدواج ، خانواده  و دوستان  می باشند (8) . زوجيني كه اوقات  فراغت بيشتري را با هم مي گذرانند و سرگرمي هاي مشتركي دارند، ارتباطات كلامي و عاطفي بيشتري با هم دارند و از سلامت جسمی و روحی باثبات تری برخوردار بوده و در نهايت امکان دستیابی بیشتری به رضايت خواهند داشت (9) .

     با توجه به جامعه جدید صنعتی ضرورت حضور مردان و زنان در خارج از خانه برای اشتغال ، دستیابی درآمد، انتقال  کارکردهای اقتصادی، آموزشی ، تربیتی به نهادهای دیگر ؛ موجب دگرگونی نهاد خانواده و حرفه و جدایی این دو از هم شده است (10). در هم آمیختن نقش های خانوادگی ، شغلی باعث فشار جسمی، روانی و پیامد آن تعارض کار و خانواده می گردد که بر چگونگی سلامت شغلی و خانوادگی تاثیر می گذارد (11) . اولین حوزه های مورد آسیب این تعارض، رضایت زناشویی و رضایت شغلی است و پی آمدهای منفی مانند کاهش سلامتی  برای  زوجین ، ناکارآمدی وظایف مادری ، پدری و همسری ، کاهش رضایت زناشویی و تاثیر منفی بر سلامت روانی را به دنبال خواهد داشت. همچنین تاثیر این آسیب ها در سازمان ها بصورت کاهش بهره وری ، کاهش خشنودی شغلی کارکنان ، افزایش دیر کرد و غیبت کارکنان از کار و افزایش کناره گیری و کاهش تعهد سازمانی می باشد (12). در مورد خانواده ای که هر دو زوج شاغل هستند مشخص شده : زنانی که رضایت شغلی بالاتری دارند بیشتر از زنان خانه دار از زندگی زناشویی خود  لذت می برند ؛ ولی باید توجه داشت که زنان شاغل استرس و گرفتاری های کاری خود را نیز به منزل می آورند (13)

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما