digidtyle

بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389

بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389

بررسی-مقایسه-ای-ارزش-تشخیصی-ct-kubو-ivp-در-بیماران-مبتلا-به-سنگ-های-سیستم-ادراری-شهر-قم-از-سال-1389

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


چکیده

مقدمه: تشخیص به موقع و دقیق به عنوان اولین قدم در درمان سنگ های ادراری بسیار پراهمیت است.لذا بر آن شدیم تا روش جدید (Computed Tomography of  Kidney,Ureter And Bladder) CT KUB را با روش مرسوم تشخیص سنگIVP  (Intravenus Pyelography) مقایسه کنیم.

مواد و روش کار: بیمارانی که در طول مدت 1.5 ساله مطالعه  بر اساس صلاحدید اورولوژیست به علت رنال کولیک نیاز به انجام IVP داشتند شناسایی و پس از دادن توضیحات کامل و اخذ زضایت نامه تعداد 27 نفر وارد مطالعه شدند.برای هر یک ازاین 27 نفردر یک روز  CT KUBو IVP انجام وکلیشه ها توسط یک رادیولوژیست گزارش شد.در این مطالعه معیار طلایی ما از وجود سنگ به دست آوردن سنگ ازطریق روشهای جراحی یا دفع سنگ در پیگیری های بیماران بوده است.هم چنین در صورت وجود پاتولوژی دیگری غیر از سنگ که میتوانست درد حاد پهلو دهد  این موارد نیز ثبت و در دو روش مقایسه  می شد.

نتایج:از 27 نفری که وارد مطالعه شدند در 20 مورد سنگ به دست آمد. CT KUBبرای تمام 20مورد  به درستی تشخیص سنگ داد و در 7 موردی که سنگ به دست نیامد CT KUB نیز تشخیص سنگ نداد.اما IVP تنها 13 مورد سنگ را شناسایی کرد .در 5 مورد در CT KUB (2مورد upjo ،دو مورد توده شکمی و یک مورد کیست) ودر 2 مورد در IVP  تشخیص دیگری ((upjo برای بیمار مطرح شد

نتیجه گیری: CT KUB در مقایسه با IVP در تشخیص سنگ های ادراری دقیق تر است(100% در مقابل 65%).از CT KUB می توان برای قطعیت عدم وجود پاتولوژی دستگاه ادراری در رنال کولیک نیز استفاده کرد.هم چنین در مواردی که علت درد حاد پهلو غیر از سنگ باشد CT KUB با دقت بالاتری نسبت به IVP پاتولوژی را کشف میکند.در مواردی که بیمار کنترااندیکاسیون استفاده از ماده حاجب دارد CT KUB ارزش دوچندان پیدا میکند.ما پیشنهاد میکنیم جهت بررسی رنال کولیک با KUB و سونوگرافی مشکوک اقدام اول CT KUB  باشد.

 

 

مقدمه :

 

از آنجا که سنگهای سیستم ادراری میتوانند ناراحتی های بسیاری را برای بیمار ایجاد کنندو حتی در صورت عدم تشخیص ودرمان به موقع باعث از بین رفتن عملکرد کلیه در سمت مبتلا شوند،لذا تشخیص به موقع این سنگها به عنوان اولین قدم برای درمان آنهاحائز اهمیت میباشد.

سنگهای کوچک ادراری (کوچکتر از 4 میلیمتر)معمولا خودبه خود دفع میشوند،اما سنگهای بزرگتر اغلب نیازمند اقدامات تهاجمی برای دفع میباشند.(1)

معمولا پیش از انجام رویکردهای تهاجمی برای سنگ،جهت مشخص شدن مکان سنگ و تاحدودی آناتومی سیستم ادراری و کارکرد کلیهIVP(Intravenus Pyelography) انجام میشود.در این روش نوعی ماده حاجب یددار به صورت داخل وریدی تزریق میگرددو پس از زمانهای خاص از بیمار رادیوگرافی به عمل می آید.با ورود ماده حاجب به داخل سیستم جمع کننده،کالیس ها ،لگنچه،حالب ها ومثانه قابل مشاهده اند.(2)

امابا توجه به تزریق کنتراست در  IVP،گران بودن،عوارض سیستمیک و محدودیت هایی در آن نظیر نرمال بودن کراتینین بیمار و عدم دقت در تشخیص سنگ های نان اوپک(2) بر آن شدیم که تکنیک CT KUB را با IVP مقایسه کنیم.در این روش نیازی به تزریق کنتراست وجود ندارد و ظرف کمتر از 5 دقیقه انجام میشود،برخلاف IVP که گاهی ساعت ها نیاز به انجام آن و تکرار کلیشه های مختلف است.میزان اشعه دریافتی درIVP بیشتر از CT KUB است.سنگ های رادیولوسنت را به راحتی میتوان در CT KUB دید.حساسیت این روش در تشخیص سنگ های کم تر از نیم سانتیمتری به خصوص سنگ های حالب و UVJ(Uretero Vesical Junction) فوق الاده است.هم چنین برخلاف IVP که در آن تنها اطلاعات آناتومیکی سیستم ادراری به دست می آید در CT KUB در مورد کل آناتومی شکم میتوان اطلاعات به دست آورد.این روش صرفه جویی بالایی در هزینه های تشخیصی و درمانی دارد،گایدلاین مناسبی به جراح در تشخیص وآناتومی ناحیه و اپروچ مناسب جراحی میدهد.

 

در این تحقیق میخواهیم اطلاعات حاصل از IVP انجام شده در بیماران را جمع آوری کنیم و به صورت همزمان اطلاعات CT KUB را هم جمع آوری نموده-در همان بیماران یا بیماران مشابه-و این دو را با هم از نظرحساسیت وویژگی تشخیصی،هزینه وعوارض سیستمیک و ... مقایسه میکنیم.  

 

 

 

 

 الف اهداف اصلي طرح:

1.بررسی ارزش تشخیصی CT KUB در سنگهای ادراری و مقایسه آن با IVP در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

 

 ب- اهداف فرعي طرح:

1. بررسی مقایسه ای میزان عوارض  CT KUB و IVP در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

2..بررسی ارزش   CT KUB و IVP در تشخیص سنگ های زیر 5 میلیمتر در  بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

3. بررسی مقایسه ای مقرون به صرفه بودن دو روشCT KUB و IVP در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

4.بررسی  مقایسه ای میزان اطلاعات آناتومیک  بدست آمده از CT KUB و IVPدر بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

ج- فرضيات سئوالات :

1. ارزش تشخیصCT KUB و IVP در بیماران مبتلا  به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391متفاوت است.

2. ارزش تشخیصی CT KUB و  IVP در تشخیص سنگ های زیر 5 میلی متر در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 متفاوت است.

3.CT KUB  از IVP در تشخیص سنگ های ادراری در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391مقرون به صرفه تر است.

4.  میزان اطلاعات بدست آمده در CT KUB در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 بیشتر ازIVP است.

5.  میزان عوارض IVP از CT KUB در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 بیشتر است.

 

 

 

محدودیت های پژوهش :

همکاری نکردن برخی بیماران و هزینه بالا و تعداد محدود بیماران داخل شده در طرح

 

واژه ها و اصطلاحات :

 

سنگ های ادراری:

Intra venus pyelography:IVP

Computed tomography of Kidney,urether,bladder:CT KUB

رنال کولیک:درد حاد پهلو

-->