digidtyle

بررسی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده

بررسی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده

بررسی-عوامل-پیش-بینی-کننده-خود-مراقبتی-در-بیماران-مبتلا-به-نارسایی-قلبی-مراجعه-کننده

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


چکیده

مقدمه : تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی و تعیین عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به بیماری های مزمن از اهمیت بسزایی برخوردار است و بیماران می توانند با کسب مهارت های خودمراقبتی، برآسایش، توانایی های عملکردی و فرایندهای بیماری خود تاثیرگذار باشند.

هدف : این مطالعه به منظور تعیین عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در سال 92-1391 انجام شد.

مواد و روش ها : این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بروی 239 نفر بیمار مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 1391 صورت گرفت . برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه شاخص مراقبت از خود نارسایی قلبی (SCHFI)، ابزار سنجش افسردگی اختصاصی بیماران قلبی (CDS)، ابزار سنجش وضعیت عملکرد شناختی (MMSE) و شاخص بیماری های همراه چارلسون (CCI)، طی مصاحبه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری V.19 SPSS و آزمون های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تعیین توزیع نرمال داده ها، همبستگی اسپیرمن، کای اسکوئر، تست دقیق فیشر، من ویتنی یو، کروسکال والیس، و رگرسیون لوجستیک) با در نظر گرفتن سطح معنی داری 05/0 P < استفاده شد.

نتایج : 5/97 درصد از واحدهای مورد پژوهش از نظر وضعیت خودمراقبتی نامطلوب بودند؛ در ضمن از متغیرهای مورد بررسی در مدل رگرسیونی، سطح تحصیلات، سابقه کسب آموزش و وضعیت عملکرد شناختی در حیطه حفظ؛ متوسط درآمد ماهانه، سابقه کسب آموزش، و وجود اختلالات بطنی در حیطه مدیریت؛ متوسط درآمد ماهانه، وضعیت بستری، تعداد دفعات بستری، سابقه کسب آموزش و وضعیت عملکرد شناختی در حیطه اعتماد به خود؛ و متوسط درآمد ماهانه، سابقه کسب آموزش و وضعیت عملکرد شناختی در خود مراقبتی کل، از عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی شناخته شدند (05/0 P <).

نتیجه گیری : از آنجا که اکثریت واحدهای مورد پژوهش دارای خود مراقبتی نامطلوب بودند، توصیه می شود که به عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی نامطلوب در بررسی و تدوین برنامه های مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی توجه شود.

بیان مسئله :

     ابتلا به بیماریهای مزمن بزرگترین مشکل سیستمهای مراقبت بهداشتی می باشد (1). یکی از شایع ترین بیماری های مزمن، بیماری های قلبی-عروقی می باشند (2). بیماریهای قلبی- عروقی شایعترین علت مرگ در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران می باشند. از طرف دیگر این بیماری ها مهم ترین عامل از کارافتادگی محسوب شده، که هر ساله 5 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می دهند و باعث مرگ 285 هزار نفر می گردند (3). بر اساس گزارش انجمن قلب امریکا در سال 2020 میلادي از هر سه آمریکایی یک نفر یا بیشتر به یکی از اشکال بیماري هاي قلبی و عروقی مبتلا می شوند و در اروپا از هر چهار میلیون مرگ در سال، دو میلیون مربوط به بیماري هاي قلبی وعروقی می باشد (4).

     نارسایی قلبی[1] یکی از شایعترین اختلالات قلبی- عروقی بوده و به عنوان یک اختلال مزمن، پیشرونده و ناتوان کننده مطرح می باشد (5)، که شیوع و بروز آن با افزایش سن بالا می رود 3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E52657A6165653C2F417574686F723E3C596561723E323030393C2F596561723E3C5265634E756D3E323C2F5265634E756D3E3C446973706C6179546578743E28352D3130293C2F446973706C6179546578743E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D227A73657261776466747377777A6365743972343565306662357A667764657A6164327276223E323C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E52657A6165652C20483C2F617574686F723E3C617574686F723E44616C76616E64692C20413C2F617574686F723E3C617574686F723E486F7365696E692C204D41203C2F617574686F723E3C617574686F723E526168676F7A61722C204D3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E54686520656666656374206F662053656C662D4361726520656475636174696F6E206F6E207175616C697479206F66206C69666520696E2070617469656E74732077697468204865617274204661696C7572653C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E5265686162696C69746174696F6E3C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E5265686162696C69746174696F6E3C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E312D393C2F70616765733E3C766F6C756D653E31303C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E33383C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323030393C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E426F6E6F773C2F417574686F723E3C596561723E323031323C2F596561723E3C5265634E756D3E333C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E333C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D227A73657261776466747377777A6365743972343565306662357A667764657A6164327276223E333C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D22426F6F6B223E363C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E426F6E6F772C20524F3C2F617574686F723E3C617574686F723E4D616E6E2C20444C3C2F617574686F723E3C617574686F723E5A697065732C2044503C2F617574686F723E3C617574686F723E4C696262792C20503C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E427261756E77616C64E280997320486561727420646973656173652E20412054657874626F6F6B206F662043617264696F76617363756C6172206D65646963696E653C2F7469746C653E3C2F7469746C65733E3C70616765733E3438372D3537383C2F70616765733E3C65646974696F6E3E3974683C2F65646974696F6E3E3C64617465733E3C796561723E323031323C2F796561723E3C2F64617465733E3C7075622D6C6F636174696F6E3E5068696C6164656C706869612C50413C2F7075622D6C6F636174696F6E3E3C7075626C69736865723E5361756E6465727320436F3C2F7075626C69736865723E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E4C6F6E676F3C2F417574686F723E3C596561723E323031323C2F596561723E3C5265634E756D3E343C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E343C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D227A73657261776466747377777A6365743972343565306662357A667764657A6164327276223E343C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D22426F6F6B223E363C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4C6F6E676F2C20443C2F617574686F723E3C617574686F723E46617563692C20413C2F617574686F723E3C617574686F723E4B61737065722C20443C2F617574686F723E3C617574686F723E4861757365722C20533C2F617574686F723E3C617574686F723E4A616D65736F6E2C204A4C3C2F617574686F723E3C617574686F723E4C6F7363616C7A6F2C204A3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E4861727269736F6EE2809973205072696E6369706C6573206F6620696E7465726E616C206D65646963696E653C2F7469746C653E3C2F7469746C65733E3C70616765733E313930312D313930363C2F70616765733E3C65646974696F6E3E313874683C2F65646974696F6E3E3C64617465733E3C796561723E323031323C2F796561723E3C2F64617465733E3C7075622D6C6F636174696F6E3E4E6577796F726B3C2F7075622D6C6F636174696F6E3E3C7075626C69736865723E546865204D4320477261772D48696C6C20436F3C2F7075626C69736865723E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E4675737465723C2F417574686F723E3C596561723E323031313C2F596561723E3C5265634E756D3E353C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E353C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D227A73657261776466747377777A6365743972343565306662357A667764657A6164327276223E353C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D22426F6F6B223E363C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4675737465722C20563C2F617574686F723E3C617574686F723E57616C73682C20523C2F617574686F723E3C617574686F723E48617272696E67746F6E2C20523C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E4875727374E2809973205468652048656172743C2F7469746C653E3C2F7469746C65733E3C70616765733E3731372D3736353C2F70616765733E3C65646974696F6E3E313374683C2F65646974696F6E3E3C64617465733E3C796561723E323031313C2F796561723E3C2F64617465733E3C7075622D6C6F636174696F6E3E4E6577796F726B3C2F7075622D6C6F636174696F6E3E3C7075626C69736865723E546865204D4320477261772D48696C6C20436F3C2F7075626C69736865723E3C75726C7

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما