digidtyle

بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته¬ها و مقاطع تحصیلی

بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته¬ها و مقاطع تحصیلی

بررسی-سلامت-روانی-و-عوامل-موثر-بر-آن-در-دانشجویان-دانشگاه-علوم-پزشکی-قم-در-رشته¬ها-و-مقاطع-تحصیلی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان که قشر جوان و فعال جامعه بوده و داراي جايگاه خاص در جامعه مي‌باشند از  اهميت بسياري برخوردار است و از آنجا که ورود به دانشگاه منجر به تغييرات عمده‌اي در زندگي فرد مي‌شود مقطع بسيار حساسي به شمار مي‌رود. در پژوهش حاضر وضعيت سلامت رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم در سال تحصيلي 90-1389 در رشته‌ها و مقاطع تحصيلي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.

 

مواد و روش‌ها:

اين مطالعه توصيفي – تحليلي (cross-sectional) است که در آن 790 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم در نيم سال دوم سال تحصيلي 90-1389 از طريق سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند که از این میان پس از ریزش 102 نمونه 688 مورد قابل استناد (225 مرد و 463 زن) حاصل شد.پس از تکميل پرسشنامه‌هاي مربوطه (پرسشنامه وضعيت سلامت روان GHQ28 و پرسشنامه محقق ساخته در برگيرنده اطلاعات دموگرافيک) داده‌ها استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سپس به منظور مقايسه نتايج آزمون GHQ28 با آزمون SCL90 تعداد 100 نمونه بصورت تصادفي انتخاب شدند بطوري که 50 نمونه داراي اختلال در آزمون GHQ (نمره  23) و 50 نمونه فاقد اختلال (نمره  23) از اين نظر بودند.

 

نتايج:

يافته‌هاي به دست آمده از اين پژوهش نشان مي‌دهند که 8/37 درصد دانشجويان در معرض اختلالات رواني هستند و عواملي چون جنس، وضعيت تأهل، بومي يا غير بومي بودن، بعد مسافت محل تحصيل از محل زندگي، رشته تحصيلي، ترم تحصيلي و مقطع تحصيلي بر روي سلامت روان دانشجويان تأثير دارد ولي از بين فرضيه‌ها تنها رشته تحصيلي و ترم تحصيلي داراي رابطه معني‌دار با سلامت روان آنها بودند.

در بررسي خرده مقياس‌هاي آزمون GHQ بين رشته تحصيلي و مقطع تحصيلي با اختلال عملکرد اجتماعي و افسردگي هم چنين بين ترم تحصيلي با وجود علايم جسماني و افسردگي رابطه آماري معني‌داري بدست آمد.

از بين مقايس‌هاي نه‌گانه آزمون SCL90 در 100 نمونه مورد بررسی نيز افکار پارانوئيد بيشترين و حالات سايکوتيک کمترين فراواني را داشتند.

گرچه نتايج آزمون GHQ و SCL کاملاً مشابه نبوده است لکن با توجه به نتايج حاصل از پژوهش مي‌توان عنوان کرد که اين دو آزمون تا حدی مويد يک ديگر هستند.

 

نتيجه‌گيري:

با توجه به نتايج پژوهش و افزايش مشکلات رواني و ميزان موارد مشکوک به اختلال رواني در دانشجويان، توجه بيشتر مسئولين جهت حل مشکلات بهداشت روان دانشجويان و فعال‌سازي مرکز مشاوره دانشجويي ضروري به نظر مي‌رسد تا از هدر رفتن نيرو و توانايي قشر جوان و فعال جامعه پيشگيري به عمل آيد. همچنين بدليل بالا بودن اختلال در کارکرد اجتماعي دانشجويان به نظر مي‌رسد اين مورد نيز نيازمند پيگيري‌هاي بيشتري است.

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما