digidtyle

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت

بررسی-رابطه-اعتیاد-به-اینترنت-و-تلفن-همراه-با-احساس-تنهایی-دانش-آموزان-دبیرستان-های-شهر-رشت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


مقدمه: ارزيابي سلامت رواني دانش آموزان يکی از محورهاي مهم ارتقاء بهداشت روان در جوامع است. یکی از چالش های بهداشت روان در دوره نوجوانی احساس تنهایی است که ممکن است این احساس درنتيجه ي اعتياد به اينترنت یا اعتیاد به تلفن همراه رخ دهد.

هدف: هدف از این مطالعه، تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستانهای شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 است.

روش اجرا: مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی از نوع تحلیلی است. نمونه های پژوهش شامل 568 دانش آموز دختر و پسر مشغول به تحصیل در دبیرستانهای دولتی و غیردولتی شهر رشت در سال تحصیلی 93-92 بودند. کلاس های آنها با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مشخصات زمينه اي، مقیاس اعتیاد اینترنتی یانگ، مقياس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS) و مقياس احساس تنهايي UCLA استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری کولموگروف اسمیرنوف، من-ویتنی یو تست، کروسکال والیس، کای اسکوئر، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که 37/5% از نمونه ها، اعتیاد خفیف و 8/8%  اعتیاد شدید به اینترنت دارند، 6/77% استفاده کننده متوسط و 7/17% استفاده کننده مفرط از تلفن همراه هستند و 9/16% نمره بیشتر از میانگین ابزار احساس تنهایی را کسب نموده اند. با تعدیل اثرات متغیرهای فردی اجتماعی، هر دو متغیر اصلی پژوهش، اعتیاد به اینترنت(009/0P=) و اعتیاد به تلفن همراه(001/0P=) به عنوان پیش بینی کننده های معنی دار احساس تنهایی در مدل نهایی تلقی گردیدند.

نتیجه گیری: با توجه به همبستگی مثبت احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه در دانش آموزان دبیرستانی، لازم است برنامه های آموزشی جهت استفاده درست از تکنولوژی های جدید و آشنایی با پیامدهای استفاده مفرط از آنها برای نوجوانان و خانواده هایشان طراحی و برگزار شود.

بیان مسئله:

نوجوانی دوره ای مهم از زندگی فرد به شمار می آید، زیرا بسیاری از باورها و عادت های بهداشتی در این سال ها شکل می گیرند. ما به خوبی آگاهیم که تلاش برای ارتقای سلامت، باید بسیار زود و پیش از به وجود آمدن باورها و عادت های غیربهداشتی انجام گیرد(1). تغییر و تحول آدمی در این دوره مهم، در جنبه های جسمی و روان شناختی پر اهمیت تلقی می شود(2). در این مقطع بلوغ روحی، جسمی و اجتماعی اتفاق می افتد. پرداختن به سلامت نوجوانان نه فقط برای خود آنها بلکه برای خانواده، جامعه و نسل آینده نیز مفید خواهد بود(3). كشور ما، كشوري جوان است و بيش از نيمي از جمعيت آن را افراد زير 18 سال تشكيل مي دهند و در اين ميان جمعيت نوجوانان 19-15 ساله کل کشور 6607043 و استان گیلان 202829 نفر مي باشند كه سرمايه هاي بالقوه و متصديان آينده جامعه اند 3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E52696173693C2F417574686F723E3C596561723E323031323C2F596561723E3C5265634E756D3E343C2F5265634E756D3E3C446973706C6179546578743E28342D36293C2F446973706C6179546578743E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E343C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2230767865773078393732667770626574617A36763074616C393035706678643530743570223E343C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E52696173692C20482E523C2F617574686F723E3C617574686F723E4D6F676861727261622C204D3C2F617574686F723E3C617574686F723E53616C65686920416261727175692C204D3C2F617574686F723E3C617574686F723E48617373616E7A61646568205461686572692C20453C2F617574686F723E3C617574686F723E48617373616E7A61646568205461686572692C204D2E4D3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C617574682D616464726573733E4269726A616E6420556E6976657273697479206F66204D65646963616C20536369656E6365733C2F617574682D616464726573733E3C7469746C65733E3C7469746C653E4120636F6D7061726174697665207374756479206F662064657072657373696F6E20696E2067696674656420616E64206E6F726D616C2073747564656E747320696E204269726A616E64206369747920647572696E6720323030382D32303039207363686F6F6C20796561723C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E323C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E323C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E39352D3130333C2F70616765733E3C766F6C756D653E393C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E323C2F6E756D6265723E3C73656374696F6E3E39353C2F73656374696F6E3E3C6B6579776F7264733E3C6B6579776F72643E44657072657373696F6E2C204769667465642073747564656E74732C2050726576616C656E63652C2050737963686F6C6F676963616C2054657374733C2F6B6579776F72643E3C2F6B6579776F7264733E3C64617465733E3C796561723E323031323C2F796561723E3C2F64617465733E3C63616C6C2D6E756D3E412D31302D32342D34363C2F63616C6C2D6E756D3E3C776F726B2D747970653E44657363726970746976652D416E616C797469633C2F776F726B2D747970653E3C75726C733E3C72656C617465642D75726C733E3C75726C3E687474703A2F2F6D6F6465726E636172652E62756D732E61632E69722F62726F7773652E7068703F615F636F64653D412D31302D32342D343626616D703B736C635F6C616E673D666126616D703B7369643D313C2F75726C3E3C2F72656C617465642D75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C596561723E323031323C2F596561723E3C5265634E756D3E34333C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E34333C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2230767865773078393732667770626574617A36763074616C393035706678643530743570223E34333C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D225765622050616765223E31323C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C2F7469746C65733E3C64617465733E3C796561723E323031323C2F796561723E3C2F64617465733E3C7075622D6C6F636174696F6E3E4775696C616E2C52617368743C2F7075622D6C6F636174696F6E3E3C75726C733E3C72656C617465642D75726C733E3C75726C3E687474703A2F2F616D61722E67696C616E2E69722F7765622F67756573743B6A73657373696F6E69643D393063646131656531356631326639363539383334363337306131343C2F75726C3E3C2F72656C617465642D75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C5265634E756D3E34323C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E34323C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2230767865773078393732667770626574617A36763074616C393035706678643530743570223E34323C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D225765622050616765223E31323C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C2F7469746C65733E3C64617465733E3C2F64617465733E3C75726C733E3C72656C617465642D75726C733E3C75726C3E687474703A2F2F7777772E616D61722E6F72672E69722F44656661756C742E617370783F74616269643D313233323C2F75726C3E3C2F72656C617465642D75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C2F456E644E6F74653E (4-6). بدیهی است که آینده هر کشور به سلامت کودکان و نوجوانان متکی است. این در حالی است که حدود یک پنجم از کودکان و نوجوانان دنیا از اختلالات خفیف تا شدید روانی رنج می برند(7). امروزه ارزيابي سلامت رواني دانش آموزان يکی از محورهاي مهم ارتقاء سلامت روان جامعه است. بنا به دلايل بسياري ، سازماندهي خدمات بهداشت رواني در مدارس، راهبرد اساسي براي ارتقاي سلامت روان دانش آموزان و در نهايت كل جامعه است. از آنجايي كه نوجواني يكي از بحراني ترين دوره هاي زندگي است و دانش آموزان با تنش زا هاي دوره نوجواني مواجه هستند، احتمال مي رود كه مستعد مشكلات عاطفي باشند(8).

احساس تنهایی، تجربه ای شایع در نوجوانان است اما وقتی این احساس به طور مکرر اتفاق افتد، اثرات مخربی بر سلامت جسمی، روانی و عاطفی آنان می گذارد. احساس تنهایی، فاصله و شکاف بین آرمان های فرد (آن چه می خواهد) و دستاوردهای او (آن چه به دست آورده است) در روابط و صمیمیت های بین فردی است؛ هرچه این فاصله بیشتر باشد، این احساس بیشتر است. نوجوانانی که احساس تنهایی شدیدتری می کنند، افسرده تر بوده و مشکلات عاطفی بیشتر و رضایت از زندگی پایین تری دارند. احساس تنهایی موجب افزایش تنیدگی و اضطراب، رفتارهای پرخطر مانند کشیدن سیگار و سوء مصرف مواد، گریز از مدرسه، افسردگی، کمرویی و کاهش اعتماد به نفس شده و خطر خودکشی در نوجوانان را افزایش می دهد(9). ممكن است احساس تنهايي در نتيجه ي اعتياد به اينترنت رخ دهد، يعني كساني كه به اينترنت معتاد مي شوند، پيامدهايي منفي حاصل از آن مانند احساس

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما