digidtyle

بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان

بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندان

بررسی-تغییرات-هیستولوژیک-و-رادیوگرافیک-تاثیر-لیزر-کم-توان-بر-میزان-revascularization-پالپی-دندان

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


سابقه و هدف صدمات تروماتیک دندانی یکی از شایعترین حوادث دوران کودکی ونوجوانی محسوب می شوند. در بین این صدمات، اوالژن (بیرون افتادن دندان از ساکت) یک اورژانس واقعی قلمداد شده و نیازمند درمان سریع و دقیق دندانپزشک می‌باشد که در غیر آن صورت می‌تواند منجر به از دست رفتن دندان بیمار گردد که اهمیت این مسئله با توجه به اینکه اکثر این صدمات در دندانهای قدامی‌روی می‌دهند چند برابر می‌گردد. مطالعات زیادی نشان داده اند که  لیزر کم توان علاوه بر دارا بودن خواص تسکینی وضد التهابی، جریان خون ودرناژ لنفاوی ناحیه را افزایش داده و منجر به افزایش  عملکرد سیستم ایمنی و پرولیفراسیون سلولی میشود. بنابراین میتواند پروسه ترمیم (Healing ) را بطور موثری بهبود دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزانRevascularization  پالپی دندانهای نابالغ Avulsed شده انجام گرفت.

مواد و روش ها جهت انجام مطالعه، 36 دندان نابالغ سگ Extract شده و به طور تصادفی و مساوی در 9 گروه تحت درمان جایگذاری مجدد قرار گرفتند. در گروه اول  دندان ها بلافاصله پس از کشیده شدن (4 دقیقه) در ساکت آلوئول جایگذاری مجدد شدند. در گروه دوم دندان ها بلافاصله پس از کشیده شدن (4 دقیقه) تحت تابش لیزر قرار گرفته و پس از تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در گروه سوم دندان ها پس از کشیده شدن 30 دقیقه در بزاق قرار گرفتند و سپس جایگذاری مجدد شدند. در گروه چهارم دندان ها پس از کشیده شدن و 30 دقیقه نگهداری در بزاق، تحت تابش لیزر قرار گرفته و پس از تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در گروه پنجم دندان ها پس از کشیده شدن (30 دقیقه) در آب قرار گرفتند و سپس جایگذاری مجدد شدند. در گروه ششم دندان ها پس از کشیده شدن و 30 دقیقه نگهداری در آب، تحت تابش لیزر قرار گرفته و پس از تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در گروه هفتم دندان ها پس از کشیده شدن 45 دقیقه در محیط خشک قرار گرفتند و سپس جایگذاری مجدد شدند. در گروه هشتم دندان ها پس از کشیده شدن و 45 دقیقه نگهداری در محیط خشک، تحت تابش لیزر قرار گرفته و پس از تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در گروه نهم دندان ها پس از کشیده شدن و 45 دقیقه نگهداری در محیط خشک، تحت تابش لیزر قرار گرفته و بدون تابش لیزر به ساکت آلوئول، جایگذاری مجدد شدند. در تمام موارد جایگذاری دندان ها بر اساس جدیدترین پروتکل AAPD صورت گرفت. رادیوگرافی از دندان ها قبل از شروع کار و در فواصل یک و دو ماه انجام گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون های فیشر دقیق، کای دو دقیق، تی مستقل و کروسکال والیس آنالیز گردید .

یافته ها مقایسه ی کاربرد یا عدم کاربرد لیزر در گروه های با شرایط مختلف جایگذاری، تفاوت آماری معنی داری را از نظر میانگین تعداد عروق، نوع آماس، میزان آماس، درصد بافت جوانه ای، درصد نکروز، درصد ادم، درصد پیوستگی ادنتوبلاستها، درصد فیبروز، میزان الیاف کلاژن در دو گروه تفاوت نشان نداد. هم چنین در ارزیابی رادیولوژیک، کاربرد لیزر در هیچیک از گروه ها تفاوت آماری معناداری از نظر میزان تحلیل خارجی، تحلیل داخلی و محوشدگی پالپ در نتیجه کلسیفیکاسیون نشان نداد.

نتیجه گیری به کارگیری لیزر کم توان ایندیوم-گالیوم-آلومینیم-فسفات در پروسه جایگذاری دندان های نابالغ Avulsed شده اثر معناداری بر پروگنوز بهبودی هیستولوژیک و رادیوگرافیک این دندان ها ندارد.

-1- مقدمه

اغلب صدمات وارده به دندانهای دائمی‌ Traumatic Dental Injuries (TDI) ناشی از زمین خوردن بوده و پس از آن تصادفات رانندگی، خشونت و ورزش‌ها از علل اتیولوژیکTDI  هستند(1, 2). پسران دو برابر دختران دچار TDI می‌شوند و احتمال صدمات بیش از یک بار در آنها بیشتر است. همچنین افراد با نیازهای خاص استعداد بیشتری برای TDI دارند(3, 4).

یکی از جدی‌ترین صدمات دندانی، اوالژن(Avulsion) است که به جا به جایی کامل دندان به خارج از ساکت دندانی اطلاق می‌شود. در نتیجه ی این گونه صدمات، پالپ، الیاف پریودنتال و استخوان آلوئول به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و رشته‌ای عصبی عروقی دندان و اتصالات پریودنتال قطع می‌شوند 3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E476C656E646F723C2F417574686F723E3C596561723E323030393C2F596561723E3C5265634E756D3E31353C2F5265634E756D3E3C446973706C6179546578743E28352D37293C2F446973706C6179546578743E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E31353C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D227A70656570303264733578397636657A7A32327866327677767066396164353073657035223E31353C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E476C656E646F722C20556C663C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E416574696F6C6F677920616E64207269736B20666163746F72732072656C6174656420746F20747261756D617469632064656E74616C20696E6A7572696573E280936120726576696577206F6620746865206C6974657261747572653C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E44656E74616C20547261756D61746F6C6F67793C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E44656E74616C20547261756D61746F6C6F67793C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E31392D33313C2F70616765733E3C766F6C756D653E32353C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E313C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323030393C2F796561723E3C2F64617465733E3C6973626E3E313630302D393635373C2F6973626E3E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E4F7A65723C2F417574686F723E3C596561723E323031323C2F596561723E3C5265634E756D3E31383C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E31383C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D227A70656570303264733578397636657A7A32327866327677767066396164353073657035223E31383C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4F7A65722C2053657A696E3C2F617574686F723E3C617574686F723E59696C6D617A2C20456C6966204970656B3C2F617574686F723E3C617574686F723E42617972616B2C2053756C653C2F617574686F723E3C617574686F723E54756E632C20456D696E652053656E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E506172656E74616C206B6E6F776C6564676520616E642061747469747564657320726567617264696E672074686520656D657267656E63792074726561746D656E74206F66206176756C736564207065726D616E656E742074656574683C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E4575726F7065616E206A6F75726E616C206F662064656E7469737472793C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E4575726F7065616E206A6F75726E616C206F662064656E7469737472793C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E3337303C2F70616765733E3C766F6C756D653E363C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E343C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323031323C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E54726165626572743C2F417574686F723E3C596561723E323030333C2F596561723E3C5265634E756D3E31363C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E31363C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D227A70656570303264733578397636657A7A32327866327677767066396164353073657035223E31363C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E54726165626572742C204A6566666572736F6E3C2F617574686F723E3C617574686F723E50657265732C204D6172636F20417572656C696F3C2F617574686F723E3C617574686F723E426C616E6B2C20566572613C2F617574686F723E3C617574686F723E42C3B6656C6C2C2052756269612064612053696C76613C2F617574686F723E3C617574686F723E5069657472757A612C204A6F616F20416C626572746F3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E50726576616C656E6365206F6620747261756D617469632064656E74616C20696E6A75727920616E64206173736F63696174656420666163746F727320616D6F6E67203132E2809079656172E280906F6C64207363686F6F6C206368696C6472656E20696E20466C6F7269616EC3B3706F6C69732C204272617A696C3C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E44656E74616C20547261756D61746F6C6F67793C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E44656E74616C20547261756D61746F6C6F67793C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E31352D31383C2F70616765733E3C766F6C756D653E31393C2F766F6C756D653E3C6E756D62

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما