digidtyle

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر

تحلیل-محتوای-نرم-افزارهای-آموزشی-بر-اساس-شاخص-های-واسط-کاربر

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نرم افزارهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش تشکیل داده اند. جهت انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است؛ بدین صورت که ابتدا مقطع ابتدایی انتخاب و سپس به طور تصادفی پایه دوم  به عنوان نمونه انتخاب و از میان دروس این پایه، نرم افزارهای سه درس علوم،ریاضی و فارسی برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند .در این پژوهش با توجه به سوالها و اهداف پژوهش یک چک لیست شامل 30 سوال به عنوان ابزار اندازه گیری توسط محقق ساخته شد برای کمی سازی داده ها از مقیاس فاصله ای 5 درجه ای لیکرت استفاده شد.  برای جمع آوری داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد .واحد تحلیل در این تحقیق شاخص کنترل سیستم توسط کاربر، کاهش بار حافظه کاربر و سازگاری رابط می باشدکه برای هر نرم افزار به صورت درس به درس بررسی شده است.

سپس داده های حاصل از این آزمون به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و پارامترهایی مانند: فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، رسم جدول و نمودارهای آماری استفاده شد.  پس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص کنترل سیستم توسط کاربر درسطح مطلوب، کاهش بار حافظه کاربر در سطح مطلوب و سازگاری واسط در سطح نسبتا‌ مطلوب قرار دارند.

کلیدواژه ها: تحلیل محتوا، نرم افزارهای آموزشی، شاخص های واسط کاربر، شاخص کنترل سیستم توسط کاربر،شاخص کاهش بار حافظه کاربر، شاخص سازگاری واسط

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما