digidtyle

تاثیر مولفه هاي رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان

تاثیر مولفه هاي رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان

تاثیر-مولفه-هاي-رهبری-امنیت-مدار-بر-رفتارکارکنان-شبکه-بهداشت-و-درمان

چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثیر مولفه هاي رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر تهيه و تدوين گرديده است. گردآوري داده­ها در این پژوهش به روش توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق را کلیه كاركنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر به تعداد 310 نفر تشكيل داده­اند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 156 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. ابزار
اندازه­گيري اين تحقيق پرسشنامه استاندارد کومب که دارای 4 بعد در ابعاد اثربخشی روانی، امنیت روانی، مقبولیت کارکنان، مشاهده پتانسیل می­باشد، استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده­ها با آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون تی تک نمونه­ای) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر اثرگذار بوده است.

کلید واژه: مولفه هاي رهبری امنیت مدار، مقبولیت کارکنان، امنیت روانی،اثربخشی روانی.

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما