digidtyle

تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسی و يادگيري در آموزش دانشگاهی

تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسی و يادگيري در آموزش دانشگاهی

تأثير-طراحي-انگيزشي-آموزش-بر-كيفيت-زندگي-کلاسی-و-يادگيري-در-آموزش-دانشگاهی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گرد‌ آوری داده‌ها، آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش، تمام دانشجویان مقطع کارشناسی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 بودند که با توجه به ضرورت همکاری استاد درس در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و قابلیت تبدیل دانشجویان به دو گروه آزمایش و کنترل از سویی دیگر، درس روش‌ها و فنون تدریس به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. این کلاس دارای 50 دانشجو بود و با استفاده از جدول اعداد تصادفی دانشجویان به گروه‌های آزمایشی و کنترل گمارش یافتند. بررسی سنجش با بکار‌گیری مراحل ده‌گانه طراحی انگیزشی بر اساس مدل کلر چهار عنصر: توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت در بخش روش‌‌های تدریس مستقیم این درس گنجانده شد. برای سنجش اثربخشی این طراحی از دو متغیر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری استفاده شد. روایی پرسشنامه کیفیت زندگی کلاسی از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. برای اندازه‌گیری یادگیری، از پرسشنامه آزمون پیشرفت تحصیلی استفاده شد. روایی این پرسشنامه نیز از طریق جدول- هدف محتوا و میزان پایایی آزمون یادگیری نیز با کودر ریچاردسون محاسبه گردید. داده‌های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری و کوواریانس چند متغیری تحلیل گردید. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر طراحی انگیزشی کلر بر کیفبیت زندگی کلاسی بود ؛ اما این تأثیر بر یادگیری معنادار نبود.

واژه‌های کلیدی: طراحی انگیزشی آموزش، کیفیت زندگی کلاسی، آموزش دانشگاهی، کلر

 

فهرست مندرجات

بیان مسأله.........................................................................................................................................................................2

اهداف پژوهش..................................................................................................................................................................6

سؤال اصلی پژوهش.........................................................................................................................................................6

فرضیه اصلی......................................................................................................................................................................6

تعاریف عملیاتی................................................................................................................................................................7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

آموزش عالی و نقش آن.................................................................................................................................................9

تأثیر طراحی آموزشی بر ارتقاء اثربخشی....................................................................................................................9

کیفیت زندگی کلاسی.................................................................................................................................................10

انگیزش در یادگیری.....................................................................................................................................................11

نظریه‌های انگیزش مورد استفاده در الگوی ARCS..............................................................................................13

الگوهای انگیزشی..........................................................................................................................................................15

الگوی زمان- پیوستار...................................................................................................................................................15

الگوی فرا انگیزش.........................................................................................................................................................16

الگوی طراحی انگیزشی ARCS.................................................................................................................................17

محدودیت‌های طراحی انگیزشی................................................................................................................................24

پیشینه پژوهش.............................................................................................................................................................25

جمع بندی پژوهش......................................................................................................................................................28

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش.................................................................................................................................................................31

جامعه و نمونه آماری....................................................................................................................................................31

ابزارهای مربوط به فرایندهای طراحی انگیزشی.....................................................................................................32

روایی و پایایی پرسشنامه‌های مربوط به فرایند طراحی انگیزشی کلر...............................................................36

ابزارهای مربوط به سنجش متغیرهای وابسته........................................................................................................39

روایی و پایایی مربوط به ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری.....................................................................................41

روش اجرای پژوهش....................................................................................................................................................41

طراحی ...........................................................................................................................................................................42

تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم بر اساس الگوی طراحی انگیزشی کلر.......................................45

تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم به شیوه موجود...............................................................................46

تحلیل سنجش متغیرهای وابسته..............................................................................................................................46

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.......................................................................................................................................46

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

سؤال پژوهش.................................................................................................................................................................48

مرحله اول: شرح مختصری از محتوا.........................................................................................................................48

مرحله دوم: اطلاع راجع به حضار..............................................................................................................................51

مرحله سوم: تحلیل مخاطبان.....................................................................................................................................53

مرحله چهارم: تحلیل مواد آموزشی..........................................................................................................................57

مرحله پنجم: اهداف و ارزیابی‌ها......................................

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما