digidtyle

تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی

تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی

تاثیر-سرمایه-اجتماعی-برارتقاءامنیت-عمومی-از-دیدگاه-فرماندهان-و-مدیران-فرماندهی-انتظامی

چکیده

این تحقیق در پی بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت  از دیدگاه فرماندهان ومدیران استان گلستان است.هدف کاربردی این تحقیق ،تعیین میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی وابعاد آن برارتقاءامنیت می باشد.سرمایه اجتماعی یک دارایی نامشهود ،برخلاف سرمایه انسانی یا سرمایه فیزیکی مفهومی بسیار فراتر از دارایی هایی است که یک فرد یا یک سازمان در اختیار داشته ویکی از راههای مهم افزایش سرمایه اجتماعی تقویت ارتباطات وهنجارهای اجتماعی است.هنجارها موجب تقویت همیاری،انسجام بخشی وکاهش کنترل رسمی شهروندان شده وبه این صورت امنیت اجتماعی تقویت می شود.روابطی که میان افراد یک جامعه ویا یک سازمان شکل می گیرد ،اگر به اندازه کافی قوی باشد می تواند موجب ارتقای سطح سرمایه اجتماعی شود.جامعه آماری این تحقیق،شامل 200نفر از فرماندهان ومدیران لایه یک ودو فرماندهی انتظامی استان گلستان تعیین گردیده است.در این پژوهش جهت تعیین حجم نمونه از روش تصادفی استفاده وتعداد 96نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدنداین تحقیق ،از شهریور ماه سال 1392 آغاز وتا پایان تیرماه 93 به پایان رسید.در بخش آمار توصیفی ،داده های مربوط به نحوه توزیع دهندگان در قالب جداول توزیع فراوانی ونمودارهای آماری وبا استفاده از آمار Tهمبستگی وبابهره گیری از نرم افزار spssمورد ارزیابی قرار گرفته است.براساس نتایج حاصل ازآزمون تحلیل،تاثیر سرمایه اجتماعی وابعاد آن شامل اعتماد،مشارکت وقانون مداری برارتقاءامنیت مورد تایید قرارگرفت.لیکن،هرچه برمیزان اعتماد ،مشارکت وقانون مداری افزوده شود میزان امنیت عمومی نیز افزایش می یابد.در پایان رتبه بندی میزان تاثیر گذاری هرکدام از عوامل تحقیق با استفاده از آزمون T،رتبه بندی فریدمن انجام که اعتماد در رتبه اول،مشارکت در رتبه دوم وقانون مداری در رتبه سوم قرارگرفت.

 

کلید واژه ها

سرمایه اجتماعی(social capital)      امنیت عمومی(public safety)        اعتماد(Trust)      مشارکت(partnership)                     قانون مداری(Thrule of law)

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما