digidtyle

تأثیر به‌ کارگیری روش شبيه‌سازي درمحیط ساختن‌گرایی برخلاقیت دانش‌آموزان دردرس ریاضی پایه اول متوسطه

تأثیر به‌ کارگیری روش شبيه‌سازي درمحیط ساختن‌گرایی برخلاقیت دانش‌آموزان دردرس ریاضی پایه اول متوسطه

تأثیر-به‌-کارگیری-روش-شبيه‌سازي-درمحیط-ساختن‌گرایی-برخلاقیت-دانش‌آموزان-دردرس-ریاضی-پایه-اول-متوسطه

چکیده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير به‌کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی متوسطه اول بود. در اين پژوهش روش تحقيق از نوع شبه آزمايشي بود. جامعه آماري پژوهش6200  نفر از
دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر اسلام‌آباد در سال تحصيلي 92-93 بودند. روش نمونه‌گيري، نمونه‌گیری گروه های در دسترس و تعداد نمونه نيز 40 نفر بودند که 20 نفر در گروه آزمايش و 20 نفر در گروه کنترل قرار داشتند. سپس برای گروه آزمایش برنامه مداخله‌ای آموزش به روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی اجرا گردید و گروه کنترل به شیوه سخنرانی آموزش دیدند. در اين پژوهش جهت جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده‌هاي به دست آمده از آزمون تي مستقل استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که بين گروه آزمايش و کنترل از نظر مؤلفه‌هاي خلاقیت ( سیالی، انعطاف‌پذیری، بسط و گسترش و اصالت و ابتکار) در سطح 05/0 تفاوت معني داري وجود دارد .

کلید واژه‌ها: شبیه‌سازی، خلاقیت، ساختن‌گرایی

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما