digidtyle

بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

بررسی-وضعیت-مدیریت-تغییر-در-خدمات-کتابخانه-مرکزی-دانشگاه-تربیت-مدرس

چکیده

   تغيير به معناي خروج از حالتي و رسيدن و مستقر شدن در حالتي ديگر است‌. سازمان های امروزی با تغییراتی وسیع تر نسبت به گذشته در ابعاد گوناگون فعالیت های خود روبرو هستند. کتابخانه های دانشگاهی که نقش برجسته‌ای در کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها ایفا می کنند نیازمند راهکارهایی برای مدیریت تغییرات خود هستند. پژوهش حاضر به تعیین وضعیت نگرش کارکنان در برابر تغییر(آمادگی برای تغییر) در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس می پردازد. این پژوهش از نظر  هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس می باشند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر از ابزار پرسشنامه (دانهام و همکاران 1989) استفاده گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اساتید راهنما و مشاور مورد بررسی قرار گرفته و برای تعیین پایایی آن از ضریب اعتبار آلفای کرونباخ استفاده شده که برای پرسشنامه حاضر عدد 86/. به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی شاخص هایی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد نمرات و درسطح استنباطی آزمون تحلیل واریانس یک راهه و به منظور تعیین نرمال بودن داده ها  از آزمون کالموگروف–اسمیرنوف انجام گرفته است؛  برای تحلیل داده ها از  بسته نرم افزار اس پی اس اس به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس بصورت کلی، وقوع تغییر  و هدف آن در سود رسانی به کتابخانه و اعضای آن را درک نموده اند.

 

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما