digidtyle

بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در شبکه جهانی وب

بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در شبکه جهانی وب

بررسی-و-مقایسه-رفتار-اطلاع-یابی-دانشجویان-تحصیلات-تکمیلی-دانشگاه-در-شبکه-جهانی-وب

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در شبکه جهانی وب بر مبناي الگوي اطلاع‌يابي اليس می پردازد. روش پژوهش، پیمایشی است و داده ها به وسیله پرسشنامه گردآوری شده است. نمونه آماری جامعه پژوهش حاضر را به ترتیب 297 و302 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج تشکیل می دهند. حجم نومنه با استفاده از جدول مورگان تعین شد و از تعداد مذکور، در دانشگاه کردستان 269 نفر و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 281 نفر از دانشجویان پرسشنامه ها را پاسخ و عودت دادند. برای انجام نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی در ویرایش 16 نرم افزار آماری spss انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در تمام مراحل رفتار اطلاع یابی الگوی الیس در بین دانشجویان دو دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد و دانشجویان دانشگاه کردستان رفتار اطلاع یابی در سطح بالاتری را از خود نشان داده اند.

 

کلید واژه ها: رفتار اطلاع یابی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه کردستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، الگوی رفتار اطلاع یابی الیس، وب جهانی

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما