digidtyle

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور

بررسی-نقش-سرمایه-اجتماعی-در-امنیت-محلات-شهر-تهران-با-رویکرد-امنیت-محله-محور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف « بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور(مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)» با تاکید بر نظریه گیدنز انجام شده است. روش این تحقیق به دو صورت مطالعه اسنادی و پیمایش(ابزار پرسشنامه) می باشد. جامعه آماری تحقیق منطقه شانزده تهران که دارای سه کلانتری خزانه بخارایی، نازی آباد و جوادیه است و حجم نمونه به تعداد 400 نفر از شهروندان منطقه 16 در نظر گرفته شد.نحوه نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده است و در انتها با استفاده از نرم افزار لیزرل و SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف پرسشنامه پرداخته شد و یافته هایی که از پژوهش بدست آمد به اثبات و تایید شدن فرضیه های تحقیق بود. و به این نتیجه دست یافتیم که در منطقه 16 تهران بین سرمایه اجتماعی و امنیت رابطه مستقیم وجود دارد. هر چه سرمایه اجتماعی در محلات آن پایین باشد ، میزان امنیت محلات نیز پایین است و بالعکس هر چه سرمایه اجتماعی افزایش یابد میزان امنیت محلات نیز بالاتر می رود. و مشخص گردید که مشارکت عمومی در منطقه 16 تهران از جمله سرمایه های اجتماعی محسوب می شود و هر چه مردم با نیروهای پلیس در برقراری امنیت محلات خود همکاری کنند امنیت محلات شان بالاتر می رود و شهروندان منطقه 16 با همسایگان و مسئولین محلی خود همکاری های لازمه را در جهت برقرای امنیت ایفا می نمودند. همچنین اطلاع رسانی همگانی و آموزش های لازم از قوانین و مقررات محلی از سوی نیروهای پلیس به آحاد جامعه نقش موثری نیز در برقراری امنیت محلات داشته است و شهروندان نسبت به عملکرد نیروی های انتظامی در برقرای امنیت اعتماد اجتماعی کامل داشتند.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، امنیت ، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما