digidtyle

پرورش ماهی در محیط های بسته و محصور

پرورش ماهی در محیط های بسته و محصور

پرورش-ماهی-در-محیط-های-بسته-و-محصور

پرورش ماهی در محیطهای بسته یا محصور

 

  پرورش ماهی مداربسته

اصول بیولوژیكی تولید در سیستم مداربسته 

هنگامیكه در سیستمهای مدارباز آب كافی با كیفیت مناسب ودمای ثابت دردسترس نبوده ویا فراهم نمودن آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشد ، استفاده از سیستمهای مداربسته ضروری است.در سیستم مداربسته بطور كلی آب غیر قابل استفاده برای ماهی از استخرها به بخش تصفیه انتقال داده شده وپس از تصفیه مكانیكی ، بیولوژیكی واكسیژن دهی به استخرهای ماهی برمی گردد.

 

تغذیه ماهی :

پس از مشخص شدن نوع واندازه غذا باید مقدار غذادهی روزانه محاسبه شود كه با توجه به وزن كل ماهیهای سیستم ودرصد وزن بدن (%BW ) می باشد. براین اساس ماهیهای كوچكتر مقدار غذای بیشتری مصرف می كنند.

نكته بسیار مهم این است كه پس از هر بار بیومتری كه معمولا هر 15روز یكبار صورت می گیرد، نباید مقدار غذادهی سریعا افزایش یابد چرا كه فعالیت بیو فیلترها مختل می شود وسبب افزایش پارامترهای سمی ازجمله آمونیاك می گردد. بطور كلی مقدارغذادهی نباید از 10% - 5% كل غذادهی در روز بیشتر شود. با توجه به شرایط سیستم هر دو تا سه روز یكبار باید این مقدار افزایش یابد .(ازدادن غذای تر خودداری شود).

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما