digidtyle

پایان نامه ساده سازي روش تحليل آسیب پذيري ساختمان هاي متداول فولادی به كمك روش طراحي براساس عملكرد

پایان نامه ساده سازي روش تحليل آسیب پذيري ساختمان هاي متداول فولادی به كمك روش طراحي براساس عملكرد

پایان-نامه-ساده-سازي-روش-تحليل-آسیب-پذيري-ساختمان-هاي-متداول-فولادی-به-كمك-روش-طراحي-براساس-عملكرد

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


فهرست مطالب

فصل اول : کلیات 
    1
1-1 روش های متداول  ارزیابی آسیب¬پذیری سازه¬ها    2
   1-1-1 روش طیف ظرفیت     3
   1-1-2 روش¬های مکانیکی    4
   1-1-3 روش¬های تغییرمکانی     5
   1-1-4 روش ضرایب تغییر مکان    7
1-2 روش¬های ساده شده در ارزیابی آسیب¬پذیری سازه¬ها    8
   1-2-1 کلیات     8
   1-2-2 تحلیل مکانیزم جانبی ساده شده (SLaMA)     8
1-3 تحقیقات انجام شده در این پایان¬نامه    9
فصل دوم : روش هاي متداول برآورد خسارت 
    11
2-1 تاريخچه ارزيابي آسيب پذيري لرزه¬اي ساختمان ها     11
2- 2  ارزيابي آسيب پذيري ساختمان ها به روش كيفي     12
2-3  ارزيابي آسيب پذيري ساختمان ها به روش كمي     14
   2-3-1   شاخص هاي آسيب پذيري محلي سازه     15
   2-3-2  شاخص هاي تجمعي براساس تغييرشكل     15
   2-3-3  شاخص هاي آسيب پذيري بر مبناي خستگي     17
   2-3-4  شاخص¬هاي آسيب¬پذيري تجمعي بر مبناي انرژي     18
   2-3-5  شاخص هاي آسيب پذيري مركب     18
2-4 اصول و مفاهیم کلی روش طراحی بر اساس عملکرد    22
2-5 روش های مختلف طراحی براساس عملکرد     24
2-6  تعیین ظرفیت در سازه     25
   2-6-1 تحلیل استاتیکی غیرخطی    26
2-7 تعیین تقاضا در سازه    27
2-8 روش ارزیابی عملکرد N2      27
2-9 دستورالعمل ارزیابي ¬لرزه¬ای ساختمان¬ها در نیوزلند (دستور العمل NZSEE )    31
   2-9-1  اهداف عملکردی     31
   2-9-2  معیارهای عملکردی     32
   2-9-3  حالت حدی نهایی، معیاری برای عملکرد قابل قبول     33
فصل سوم جزئیات روش¬های تحلیل آسیب¬پذیری سازه¬های فولادی
    34
3-1 روش تحلیل آسیب¬پذیری در FEMA356    34
   3-1-1 سطوح عملکرد    34
   3-1-2 سطوح خطر زلزله    36
3-2 تحلیل استاتیکی غیرخطی در FEMA 356     37
   3-2-1  توزیع بار جانبی    38
   3-2-2 مدل رفتار دو خطی نیرو– تغییرمکان سازه    39
   3-2-3 زمان تناوب اصلی موثر    40
3-3 پيشنهادات مطرح شده درFEMA440 براي اصلاح روش‌های تحليل استاتيکي غيرخطي    43
   3-3-1 بردار بار منفرد    44
   3-3-2 محدوديت بر روي مقاومت به دليل کاهش مقاومت ناشي از اثرات P-Δ در يک سيکل    45
   3-3-3 حداکثر نسبت تغيير مکان (ضريب C1)    48
   3-3-4 اصلاح براي در نظر گرفتن کاهش سختي و مقاومت سيکلي(ضريب C2)    48
  3-4 تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA)     50
   3-4-1 جزییات مربوط به انجام آنالیز    51
   3-4-1-1  معیار فروریزش در سازه    51
3-5 دستورالعمل ارزیابی لرزه¬ایی ساختمان¬ها در نیوزلند (دستورالعمل NZSEE )    54
   3-5-1 طیف پاسخ شتاب    56
   3-5-2 روش مبتنی بر تغییر مکان    57
   3-5-3 روش مبتنی بر نیرو    60
    3-5-4 تشریح روش ارزیابی لرزه¬ایی ساختمان¬ها    62
   3-5-4-1 مقاومت¬هاي خمشی و برشي محتمل     62
   3-5-4-2 مكانيزم¬های غيرارتجاعي قاب و ظرفيت نيروي جانبي ناشي از زلزله     52
   3-5-4-2-1  روش تحلیل مکانیزم¬های جانبی ساده شده (SLaMA)     65
   3-5-4-2-2  استفاده از تحلیل پوش آور    74
   3-5-5 تعيين زمان تناوب سازه     75
   3-5-6 تعیین ضریب مقیاس طیف غیرالاستیک در روش نیرویی    76
   3-5-7 تقاضاي تغييرمكان سازه در روش ارزیابی لرز¬ه¬ایی تغییر مکانی    77
فصل چهارم : مدل سازی و تحلیل آسیب-پذیری سازه ها
    80
4-1 مشخصات سازه¬های طراحی شده     80
4-2 معرفی نرم افزارOpenSees    81
   4-2-1 مزیت¬های نرم¬افزار OPENSEES       86
   4-2-2 تقسيم بندي مدل¬ها در OpenSees      87
   4-2-3  روش هاي تحليل موجود در OpenSees    88
   4-2-4 بخش هاي مختلف مدل سازي در OpenSees     88
4-3  ارزیابی لرزه¬ای قاب 3 طبقه    89
   4-3-1 ارزیابی لرزه¬ای قاب 3 طبقه به روش آیین نامه نیوزلند    91
   4-3-1-1 محاسبه ظرفیت سازه به روش SLaMA     91
   4-3-1-2 محاسبه تقاضا به روش ارزیابی تغییرمکانی قاب 3 طبقه    91
   4-3-1-3 محاسبه تقاضا قاب 3 طبقه به روش نیرویی    98
   4-3-2 روش ارزیابی عملکرد FEMA 356  قاب 3 طبقه    100
   4-3-3 تحلیل دینامیکی غیرخطی      101
     4-3-3-1 انتخاب شتاب¬نگاشت¬ها     103
   4-3-4 تحلیل دینامیکی افزاینده(IDA)    107
4-4 ارزیابی لرزه¬ایی قاب 5 طبقه    111
   4-4-1 ارزیابی لرزه¬ای قاب 5 طبقه به روش آیین نامه نیوزلند    111
   4-4-1-1 محاسبه ظرفیت قاب 5 طبقه به روش SLaMA     111
   4-4-1-2 برآورد تقاضا قاب 5 طبقه به روش تغییرمکانی    117
   4-4-1-3 محاسبه تقاضا قاب 5 طبقه به روش نیرویی    118
   4-4-2 روش ارزیابی عملکرد FEMA 356  قاب 5 طبقه    119
   4-4-3 تحلیل دینامیکی غیرخطی قاب 5 طبقه    121
   4-4-4 تحلیل دینامیکی افزاینده(IDA) قاب 5 طبقه    122
4-5 ارزیابی لرزه¬ایی قاب 8 طبقه    127
   4-5-1 ارزیابی لرزه¬ای قاب 8 طبقه به روش آیین نامه نیوزلند    127
     4-5-1-1 محاسبه ظرفیت قاب 8 طبقه به روش SLaMA     127
     4-5-1-2 برآورد تقاضا قاب 8 طبقه به روش تغییرمکانی    131
     4-5-1-3 محاسبه تقاضا قاب 8 طبقه به روش نیرویی    133
   4-5-2 روش ارزیابی عملکرد FEMA 356  قاب 8 طبقه    134
   4-5-3 تحلیل دینامیکی غیرخطی قاب 8 طبقه    135
   4-5-4 تحلیل دینامیکی افزاینده(IDA) قاب 8 طبقه
    137
فصل پنجم نتایج و پیشنهادات
    141
5-1 نتایج      141
5-2 پیشنهادات برای ادامه کار    146
پيوست    147
مراجع    155

 

فصل اول

کلیات


مقدمه 

آنچه از یک زمین¬لرزه برجای می¬ماند تنها خساراتی است که به اشکال مختلف خود را نشان می¬دهد و لذا مطالعه خسارات ، بهترین روشی است که به وسیله آن می¬توان تأثیر زمین¬لرزه بر جامعه را از جهات گوناگون مورد بررسی قرار داد. مثلاً آثار فرهنگی و اجتماعی به جا-مانده از یک زلزله می¬تواند مبنایی برای مطالعه آثار زلزله یا بحران¬های مشابه در منطقه دیگری باشد و یا تخریب و آسیب وارده به مراکز امداد رسانی و اطلاع¬رسانی و ... می¬تواند در تصمیم¬گیری در مورد چنین حوادثی در مناطق دیگر بسیار مفید واقع شود. 
در تعداد زیادی از سازه¬ها علائمی از خرابی دیده شده به طوری که عملاً برخی از آنها كارايي خود را از دست داده-ند. از این رو نحوه ارزیابی مقاومت این¬گونه سازه¬ها یکی از مهم¬ترین مسائلی است که مهندسین سازه باید بدان بیاندیشند. 
سه مرحله اصلی برای ارزیابی و ترمیم یک سازه عبارتند از: 
کنترل و بررسی سازه، تشخیص نوع آسیب دیدگی و طراحی شیوه ترمیم. 
در اولين مرحله از ارزيابي يك سازه، يعني در مرحله كنترل، از آزموني با جزئيات مشخص به منظور تعيين وضعيت كيفي سازه استفاده مي¬شود كه شامل بررسي كليه اطلاعات موجود در سازه، بازديد سازه جهت تعيين نقاط ضعف و انجام آزمايش هاي مفيد فیزیکی و شیمیایی است. 
در مرحله دوم كه مرحله تشخيص است، رفتار فعلي و آتي سازه مورد بررسي قرار مي¬گيرد. در این مرحله اگر تشخیص داده شود که سازه از خطري رنج مي برد، نخست به تشخيص عوامل اصلي بروز اين خطر پرداخته و سپس سعي مي¬گردد رفتار آتي سازه تحت اين عوامل و عواقب حاصل از آنها پيش بيني گردند. 
سومين مرحله به طراحي شيوه ترميم سازه مورد بررسي اختصاص دارد. در اين مرحله، مهندسين نيازهاي مقاومتي اضافي سازه مذكور را تعيين كرده و با ارائه راهكارهايي ضمن اين¬كه الزامات مربوط به ايمني سازه را ارضاء مي¬كند، بايد عملي و در عين حال اقتصادي نيز باشد تا بتواند كارفرمايان را توجيه نمايد. 
 
1-1 روش های متداول  ارزیابی آسیب¬پذیری سازه-ها

هدف از ارزیابی عملکردی سازه¬ها تعیین سطح عملکرد سازه نسبت به آیین¬نامه موجود می¬باشد. برای بسیاری از ساختمان¬های

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما