digidtyle

پایان نامه روشMBR در تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی با هدف بازیافت پساب در چرخه تولید و مدل

پایان نامه روشMBR در تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی با هدف بازیافت پساب در چرخه تولید و مدل

پایان-نامه-روشmbr-در-تصفیه-اختلاط-فاضلاب‌های-شهری-و-صنعتی-با-هدف-بازیافت-پساب-در-چرخه-تولید-و-مدل

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چكيده
در تحقیق صورت گرفته عملکرد بیوراکتور غشایی مستغرق با غشاء هالو فایبر در تصفیه فاضلاب شهری، فاضلاب صنعتی و اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی کارایی تصفیه فاضلاب شهری از فاضلاب موجود در تصفیه خانه اکباتان تهران استفاده شد. همچنین فاضلاب صنعتی یا مقاومت بالا با افزایش پارامترهای BOD، COD و TSS به ترتیب به حدود 1000، 2000 و 5000 میلی گرم در لیتر شبیه سازی گردید. فاضلاب اختلاط شهری و صنعتی نیز با ترکیب این دو به دست آمده که خصوصیاتی بین فاضلاب شهری و صنعتی را داشت. برای هر سه نوع فاضلاب مورد استفاده در تحقیق بهینه کردن زمان ماند هیدرولیکی مورد نظر قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده زمان ماند هیدرولیکی بهینه برای فاضلاب شهری 5 ساعت، فاضلاب صنعتی 17 ساعت و اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی برابر 7 ساعت حاصل گردید. بر اساس نتایج درصد حذف برای BOD، COD، NH4 و TP در اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی برابر 83/96%، 21/96%، 71/95% و 14/90% بدست آمد.  نتایج بدست آمده نشان داد که بیوراکتورهای غشایی مستغرق با غشاء هالو فایبر برای فاضلاب شهری به طور غیر اقتصادی عمل کرده و همچنین در فاضلاب صنعتی نیز زمان ماند به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد. در مقایسه با فاضلاب شهری و صنعتی، فاضلاب مختلط دارای خصوصیاتی بوده که باعث افزایش کارایی حذف و کاهش زمان ماند هیدرولیکی توسط بیوراکتور غشایی مستغرق و ایجاد شرایط اقتصادی برای تصفیه فاضلاب می‌شود. همچنین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و توابع پایه شعاعی برای اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی مدل سازی صورت گرفت. نتایج حاصل از مدل ارائه شده مربوط به داده های آموزش و تست برای BOD، COD، NH4 و TP بسیار موفق بوده و تطبیق داده های مدل شبکه عصبی با مدل آزمایشگاهی صورت گرفت.
كليد واژه: بیوراکتور غشایی مستغرق، تصفیه فاضلاب، زمان ماند بهینه، فاضلاب مختلط.

 
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فهرست جدول‌ها    ه
فهرست شكل‌‌ها    ‌و
فصل 1-    کلیات    1
1-1-    مقدمه        1
1-2-    روش‌های نوین تصفیه فاضلاب    3
1-2-1-    بیوراکتور غشایی MBR    3
1-2-2-    رآکتورهای بیولوژیکی با بستر متحرک MBBR    4
1-2-3-    سیستم رآکتورهای منفرد متوالی SBR    4
1-2-4-    سیستم UASB    5
1-2-5-    سیستم USBF    5
1-2-6-    سیستم بیولاک    6
1-2-7-    فرآیند صافی چکنده    7
فصل 2-    سیستم بیوراکتور غشایی (MBR) و مروری بر منابع    8
2-1-    مقدمه        8
2-2-    معرفی و بررسی سیستم    9
2-2-1-    انواع بیوراکتورهای غشایی از لحاظ چیدمان مدول غشایی    11
2-2-2-    انواع سیستم‌های MBR از لحاظ فرآیند کلی    13
2-2-3-    پارامترهای مهم در سیستم غشایی MBR    15
2-2-4-    مزایای سیستم بیوراکتور غشایی    MBR    16
2-2-5-    معایب سیستم  MBR    17
2-3-    معرفی غشا و بررسی انواع غشاها    18
2-3-1-    تقسیم بندی غشاها بر اساس دامنه جداسازی    18
2-3-2-    انواع غشاء از حیث شکل    20
2-3-2-1-    غشاهای مسطح (Flat)    20
2-3-2-2-    غشاهای لوله ای (Tubular)    20
2-3-2-3-    اسپیرال (Spiral-wound)    21
2-3-2-4-    مقایسه و ویژگی انواع غشاء ها    22
2-3-3-    انواع غشا از لحاظ جنس    23
2-3-4-    انواع غشا از حیث کاربری فیلتراسیون    23
2-3-5-    انتخاب غشا     24
2-3-6-    گرفتگی غشا    24
2-3-6-1-    مکانیزم‌های گرفتگی    25
2-3-6-2-    راهكارهاي کاهش گرفتگی غشا:    27
2-4-    نمونه ای از تحقیقات انجام گرفته در دنیا (MBR)    27
2-5-    جمع بندی    35
فصل 3-    مواد و روش های مورد استفاده در تحقیق    36
3-1-    مقدمه            36
3-2-    هدف تحقیق    37
3-3-    پایلوت بیوراکتور غشایی (MBR)    37
3-3-1-    مخزن بیوراکتور    38
3-3-1-1-    مدول غشایی        39
3-3-1-2-    پمپ مکش        41
3-3-1-3-    فشارسنج        41
3-3-1-4-    پمپ بکواش        42
3-3-1-5-    سیستم هوا دهی        43
3-3-2-    مخزن یا حوضچه آنوکسیک    44
3-3-3-    مخزن یا حوضچه بی هوازی    45
3-3-4-    مخزن تغذیه پایلوت    46
3-4-    محل استقرار پایلوت    47
3-5-    راه اندازی و بهره برداری از پایلوت    48
3-6-    آزمایشات انجام شده    49
3-6-1-    اندازه گیری BOD    49
3-6-2-    اندازه گیری COD    50
3-6-3-    اندازه گیری TP، NH4، NO3    50
3-6-4-    اندازه‌گيري PH    50
3-6-5-    اندازه‌گيري MLSS و MLVSS    51
فصل 4-    تئوری مدل سازی با شبکه عصبی     52
4-1-    مقدمه        52
4-2-    ایده شبکه های عصبی مصنوعي    53
4-3-    نحوه عملکرد  شبکه های عصبی مصنوعي    55
4-4-    شبكه عصبي مصنوعي    58
4-4-1-    شبكه‎هاي تک لایه    58
4-4-2-    شبكه‎هاي چند لایه    59
4-5-    توابع تحريك شبكه‎هاي عصبي    61
4-5-1-    تابع تحريك پله‌‌اي    61
4-5-2-    تابع تحريك خطي    61
4-5-3-    توابع تحريك سيگمويد    61
4-6-    باياس        62
4-7-    آموزش شبكه عصبي    63
4-8-    مدهاي عملكردي شبكه عصبي    63
4-9-    شبكه عصبي تابع بنيادي شعاعي (RBF)    64
4-9-1-    نكات قابل توجه در خصوص شبكه‎ تابع بنيادي شعاعي    65
4-9-1-1-    نرمال سازی بردارهاي ورودي    67
4-9-2-    آموزش شبكه RBF    68
فصل 5-    تحلیل و تفسیر نتایج    69
5-1-    نتایج آزمایشات    69
5-2-    نتایج فاضلاب شهری    70
5-2-1-    نتایج آزمایشات BOD    70
5-2-2-    نتایج آزمایشات COD    73
5-2-3-    نتایج آزمایشات NH4    76
5-2-4-    نتایج آزمایشات TP    78
5-2-5-    نتایج آزمایشات TSS    79
5-2-6-    نتایج آزمایشات PH    80
5-3-    نتایج فاضلاب صنعتی    81
5-3-1-    نتایج آزمایشات BOD    81
5-3-2-    نتایج آزمایشات COD    84
5-3-3-    نتایج آزمایشات NH4    87
5-3-4-    نتایج آزمایشات TP    89
5-3-5-    نتایج آزمایشات TSS    90
5-4-    نتایج اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی    91
5-4-1-    نتایج آزمایشات BOD    91
5-4-2-    نتایج آزمایشات COD    95
5-4-3-    نتایج آزمایشات NH4    97
5-4-4-    نتایج آزمایشات TP    100
5-4-5-    نتایج آزمایشات TSS    101
5-5-    نتایج مدل سازی برای فاضلاب مختلط    102
5-5-1-    مدل سازی BOD خروجی    103
5-5-2-    مدل سازی COD خروجی    107
5-5-3-    مدل سازی NH4 خروجی    111
5-5-4-    مدل سازی TP خروجی    115
فصل 6-    نتیجه گیری و پیشنهادات    120
6-1-    نتیجه گیری&nbs

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما