digidtyle

کاربرد روش¬های فازی و عصبی-فازی در سازه-های کنترل شده با میراگر جرمی تنظیم شونده و میراگر تنظیم پذیر

کاربرد روش¬های فازی و عصبی-فازی در سازه-های کنترل شده با میراگر جرمی تنظیم شونده و میراگر تنظیم پذیر

کاربرد-روش¬های-فازی-و-عصبی-فازی-در-سازه-های-کنترل-شده-با-میراگر-جرمی-تنظیم-شونده-و-میراگر-تنظیم-پذیر

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 

چکیده
امروزه حفظ عملکرد سازه و امنيت آن در برابر حوادث طبيعي، از دغدغه¬هاي بزرگ مهندسين است، اين امر با روند بلند مرتبه سازي و ساخت و ساز در مناطق لرزه خيز اهميت فوق‌العاده‌ای پيدا کرده است. لذا در پایان نامه حاضر، کنترل سازه¬ها با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم شونده و میراگرهای تنظیم پذیر مغناطیسی مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که شرایط لازم و کافی جهت طراحی بهینه میراگرهای جرمی یک سری معادلات همزمان غیرخطی است، بنابراین با استفاده از روش¬های عددی به طراحی پارامترهای میراگر جرمی در جهت حداقل کردن پاسخ¬های مختلف سازه پرداخته شده است. همچنین به منظور افزایش عملکرد طرح کنترل، طراحی بهینه میراگر جرمی چندگانه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده است که میراگرهای جرمی چندگانه از عملکرد مطلوب‌تری نسبت به میراگرهای جرمی معمول برخوردارند. 
   یکی از چالش¬ها در استفاده از میراگر های مغناطیسی ساخت استراتژی کنترلی است که بتواند به طور کامل توانایی¬های این میراگر را آشکار سازد. به منظور دستیابی به استراتژی کنترل مطلوب، امکان استفاده از سیستم¬های فازی بهینه و شبکه¬ عصبی فازی مورد بررسی قرار گرفته و با سایر کنترل کننده¬های کلاسیک نظیر غیرفعال خاموش، غیرفعال روشن، لیاپانوف بهینه، کلیپ بهینه، شبه بنگ بنگ و بنگ بنگ خروج از مرکز مقایسه شده است. نشان داده شده است که این سیستم¬ها با حداقل پیچیدگی می¬توانند پاسخ¬های سازه را به نحو موثری کاهش دهند.
   یکی از اصلی‌ترین عوامل در افزایش کارایی یک طرح کنترل، محل اعمال نیروهای کنترل کننده به سازه است، بنابراین بهینه سازی محل¬ تعبیه میراگرهای جرمی تنظیم شونده و تنظیم پذیر مغناطیسی، نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد میراگر جرمی، محلی که در آن تغییر مکان مود اصلی سازه بیشینه می¬گردد و در مورد میراگر مغناطیسی، طبقه¬ای که در آن تغییر شکل نسبی مود اصلی سازه به حداکثر مقدار خود می¬رسد، به عنوان محل¬های مطلوب معرفی شده¬اند.
کلمات کلیدی: منطق فازی، شبکه¬ی عصبی- فازی، میراگر تنظیم پذیر مغناطیسی، میراگر جرمی تنظیم شونده.                                                                                                                                                         


 
فهرست مطالب

فصل 1- مقدمه…………….    1
1-1- پیشگفتار………………………….    2
1-2- سیستم¬های کنترل سازهای……………..    2
1-2-1- سیستم¬های کنترل غیرفعال    3
1-2-2- سیستم¬های کنترل فعال    3
1-2-3- سیستم¬های کنترل نیمه فعال    4
1-3- ساختار پایان نامه………………….    5
فصل 2- مقدمه¬ای بر کنترل    7
2-1- پیشگفتار…………………….    8
2-2- مبانی کنترل…………………    8
2-3- کنترل کلاسیک و کنترل مدرن    9
2-3-1- حالت یک سیستم دینامیکی    10
2-3-2- متغیرهای حالت یک سیستم دینامیکی    10
2-3-3- نمایش فضای حالت سیستمهای دینامیکی    11
2-4- رﺅیت پذیری……………………..    13
2-4-1- شرط رﺅیت پذیری    14
2-5- آشکار پذیری…………………..    14
2-6- کنترل پذیری…………………….    15
2-6-1- شرط کنترل پذیری    15
2-7- پایداری پذیری…………………    16
2-8- مفهوم پایداری…………………..    16
فصل 3- میراگرهای جرمی تنظیم شونده و میراگرهای تنظیم پذیر مغناطیسی    17
3-1- پیشگفتار…………………….    18
3-2- میراگر جرمی تنظیم شونده……….    18
3-2-1- موارد کاربرد میراگرهای جرمی تنظیم شونده    20
3-2-2- مثال¬هایی از میراگرهای جرمی تنظیم شونده    20
3-2-2-1- ميراگرهاي جرمي تنظيم شونده انتقالي    21
3-2-2-2- میراگر جرمی تنظیم شونده پاندولی    22
3-2-3- مروری بر تحقیقات گذشته    25
3-3- میراگرهای تنظيمپذير مغناطیسی    30
3-3-1- سيال تنظيمپذير مغناطيسي    33
3-3-2- مودهاي كاري سيال تنظیم پذیر مغناطیسی    36
3-3-3- نحوه عملكرد میراگر مغناطیسی    37
3-3-4- مروری بر تحقیقات گذشته    40
فصل 4- سیستم¬های فازی و عصبی-فازی    51
4-1- منطق فازی…………………………………….    52
4-1-1- پیشگفتار    52
4-1-2- تاریخچه    53
4-1-3- مبانی منطق فازی    54
4-1-3-1- متغیرهای زبانی    55
4-1-3-2- گزاره¬هاي فازي    55
4-1-3-3- فازي ساز    56
4-1-3-4- نافازی ساز    57
4-1-3-5- استنتاج فازی    59
4-1-3-5-1- استنتاج فازی به وسیله قانون ترکیبی استنتاج    61
4-1-3-5-2- استنتاج فازی به روش مقایسه الگو    62
4-1-4- سیستم¬های فازی    63
4-1-4-1- سیستم فازی ممدانی    64
4-1-4-2- سیستم فازی تاکاگی-سوگنو    66
4-1-5- مقایسه روش ممدانی و سوگنو    68
4-2- شبکه¬های عصبی………………    68
4-2-1- مقدمه    68
4-2-2- ويژگي¬های شبکههای عصبی مصنوعی    69
4-2-2-1- قابليت يادگيری    70
4-2-2-2- قابليت تعميم    70
4-2-2-3- پردازش موازی    70
4-2-2-4- مقاوم بودن    70
4-2-3- تاریخچه شبکه¬های عصبی    71
4-2-4- ساختار شبکه عصبی    72
4-2-5- توابع تحریک    74
4-2-6- آموزش شبکه¬های عصبی    74
4-2-6-1- آموزش با ناظر    75
4-2-6-2- آموزش بدون ناظر    75
4-2-7- انواع شبکه¬هاي عصبی    76
4-2-7-1- شبکه¬هاي پرسپترون تک لایه    76
4-2-7-2- شبکه¬های پرسپترون چند لایه    77
4-2-7-2-1- قانون یادگیري پس انتشار خطا BP    78
4-3- سیستم عصبی- فازی…………….    79
4-3-1- مقدمه    79
4-3-2- محدودیت¬های انفیس    80
4-3-3- ساختار یک سیستم فازی-عصبی    81
فصل 5- الگوریتم رقابت استعماری    84
5-1- ساختار الگوریتم رقابت استعماری    85
5-1-1- شکل دهي امپراتوری‌های اوليه    85
5-1-2- مدلسازي سياست جذب: حرکت مستعمرات به سمت استعمارگران    88
5-1-3- جابجايي موقعيت مستعمره و استعمارگر    90
5-1-4- قدرت امپراتوری    91
5-1-5- رقابت استعماري    92
5-1-6- سقوط امپراتوری‌های ضعيف    93
5-1-7- همگرايي    94
فصل 6- کنترل غیر فعال سازه با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شونده    96
6-1- معادلات حرکت……………………..    97
6-2- بهینه یابی محل¬های تعبیه میراگر جرمی تنظیم شونده    98
6-2-1- بررسی تئوریک تأثیر محل¬های تعبیه میراگر جرمی    98
6-2-2- بررسی عددی    100
6-3- طراحی بهینه میراگر جرمی………    104
6-3-1- شبیه سازی    106
6-3-1-1- مثال عددی 1 - سازه 10 طبقه    106
6-3-1-2- مثال عددی 2 - سازه 10 طبقه    112
6-4- طراحی بهینه میراگر جرمی چندگانه    118
فصل 7- کنترل نیمه فعال سازه با استفاده از میراگر تنظیم پذیر مغناطیسی    123
7-1- معادلات حاکم بر سیستم………    124
7-2- بهینه یابی محل¬های میراگر مغناطیسی    126
7-2-1- بررسی تحلیلی محل¬های مطلوب    126
7-2-2- مطالعه عددی&nb

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما