digidtyle

پایان نامه شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات

پایان نامه شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات

پایان-نامه-شناسایی-و-بررسی-عوامل-تاثیرگذار-بر-ایجاد-تاخیر-در-انجام-پروژه-های-مهندسی-به-روش-تدارکات

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                      صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    1
1-2- بیان مسئله    2
1-3- ضرورت انجام تحقیق    3
1-4- فرضیات تحقیق    3
1-5- اهداف تحقیق    4
1-6- روش تحقیق    5
1-7- خلاصه فصل    5
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات گذشته
2-1- مقدمه    7
2-2- روش هاي  متداول و سنتي اجراي پروژه در كشور    8
2-3- شناسایی و بررسی قراردادهای ساخت و ساز به روش EPC    9
2-4- ويژگي هاي بارز قراردادهای EPC    11
2-5- اجرای پروژه هاي متناسب با روش EPC    12
2-6- مزایا و معایب انجام پروژه به روش EPC    14
2-6-1-  مزايای انجام پروژه به روش EPC  از ديد کارفرما    14
2-6-2- مزايای انجام پروژه به روش EPC از ديد پیمانکار    15
2-6-3- معایب انجام پروژه به روش EPC از ديد کارفرما    16
2-6-4- معایب انجام پروژه به روش EPC از ديد پیمانکار    16
2-7- شيوه هاي مختلف سازمان پروژه هاي EPC    16
2-8- چالش ها و موانع موجود در پروژه های EPC    17
2-9- تحليل بر چالش ها و موانع قراردادها در EPC    21
2-10- مفاهیم تاخیر و علل ایجاد آن در پروژه های مهندسی به روش EPC    24
2-10-1- مفاهیم تاخیر پروژه    24
2-10-2- تقسیم بندی تاخیرات    24
2-10-3- تاخيرات و جايگاه آن در مديريت پروژه    24
2-10-4 -علل پرداختن به موضوع شناسایی وآنالیز تاخیرات    27
2-10-5- هزینه های ناشی از تاخیر پروژه    29
2-10-6- مزیت های آنالیز تاخیرات پروژه ها    29
2-11- تحقیقات صورت گرفته بر روی علل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC    30
2-12- خلاصه فصل    54
فصل سوم :  روش انجام تحقیق
3-1- مقدمه    59
3-2- روش انجام تحقیق    59
3-3- ویژگی های تحقیق پیمایشی    60
3-4- روش مورد استفاده در انجام تحقیق حاضر    61
3-5- ابزار اندازه گیری در تحقیق پیمایشی و نحوه طراحی  پرسشنامه در تحقیق حاضر    61
3-6- اجزای اصلی پرسش نامه    63
3-7- جامعه آماری و فرآیند پیمایش میدانی    64
3-8- نحوه گردآوری داده ها    65
3-9- تحلیل پرسشنامه اولیه، ارائه نتایج و تدوین پرسشنامه ثانویه    65
3-10- خلاصه فصل    73
فصل چهارم : نتایج و بحث
4-1- مقدمه    75
4-2- ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه آماري    75
4-2- 1- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سنوات خدمت    75
4-2-2- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت    76
4-2-3- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سطح تحصيلات    76
4-3- آمار توصیفی عوامل های پژوهش    77
4-4- آزمون پایایی داده ها    78
4-5- میزان احتمال وقوع و اثر وقوع هر یک از عوامل (One Sample T test)    79
4-6- نمودار احتمال وقوع هر یک از عوامل    82
4-7- بررسی اثر انواع عوامل براهداف پروژه    84
4-8- اولویت بندی عوامل ایجاد تاخیر بر اساس احتمال وقوع    85
4-9- نتایج عددی تحلیل عوامل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC    87
4-10- اولویت بندی عوامل بر اساس سطوح اهمیت    89
4-11- تحلیل نموداری میانگین عوامل    91
4-11- رتبه بندی سطوح اهمیت انواع عوامل با استفاده از روش AHP-Topsis    92
فصل پنجم : جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1- مقدمه    97
5-2- جمع بندی و نتیجه گیری    97
5-3- پیشنهادات ارائه شده بر اساس تحقیق حاضر    100

فهرست جداول ها
عنوان                                                                                                                                                            صفحه
جدول 2-1-  موثرترین عوامل در به تاخیر افتادن پروژه ای EPC صنایع نفت وگاز[5]    31
جدول 2-2- موثرترین عوامل هر فاز از نظر کارفرما و پیمانکار    33
جدول 2-3- نحوه برآورده شدن هر کدام از سه اصل ذکر شده در هر یک از تکنیک های تحلیل تأخیر    50
جدول 2-4- دسته بندی تاخیرات توسط • نیکجو ، کیانی و نورنگ (1388)    51
جدول 2-6- علل تاخیر در فاز تدارکات    52
جدول 2-7- برخی علل تاخیر در فاز ساخت و اجرا    53
جدول 3-1- اوزان عددی پاسخ ها برای احتمال و اثر وقوع هر عامل    63
جدول 3-2- اثرات عوامل تاخیر بر فاکتورهای پروژه    64
جدول  3-3- پرسشنامه جهت شناسایی عوامل تایثرگذار بر ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی به روش EPC    66
جدول 3-4- نتایج تحلیل پرسشنامه اولیه    69
جدول 3-5- عوامل ذکر شده توسط پاسخ دهندگان به سوالات باز  پرسشنامه    71
جدول 3-6- عوامل مورد بررسی در پرسشنامه نهایی جهت شناسایی بررسی ایجاد تاخیر تاخیر در پروژه های عمرانی به روش EPC بر 3 فاکتور هزینه، زمان و کیفیت    71
جدول 4-1- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سنوات خدمت    76
جدول 4-2- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت    76
جدول4-3- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سطح تحصيلات    77
جدول4-4- آمارتوصیفی پرسشنامه های جمع آوری شده بر اساس نوع فاز    77
جدول4-5 - آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی    78
جدول4-6 - آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی    78
جدول4-7 - آزمون پایایی داده ها برای فاز طراحی و مهندسی    79
جدول 4-8- طبقه بندی و اختصاص نماد Y جهت شناسایی بهتر عوامل ایجاد تاخیر در فازهای مختلف    80
جدول 4-9-  عواملی که بیشترین اثر را بر زمان پروژه دارند: 10 عامل با اهمیت تر    85
جدول 4-10-  عواملی که بیشترین اثر را بر هزینه پروژه دارند: 10 عامل با اهمیت تر    86
جدول 4-11- عواملی که بیشترین اثر را بر کیفیت پروژه دارند : 10 عامل با اهمیت تر    86
جدول 4-12- تحلیل عددی عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی    87
جدول 4-12- تحلیل عددی عوامل مربوط به فاز تدارکات    88
جدول 4-13- تحلیل عددی مربوط به فاز ساخت و اجرا:    88
جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی بر اساس سطوح اهمیت    89
جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز تدارکات بر اساس سطوح اهمیت    90
جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا بر اساس سطوح اهمیت    90
جدول 4-15- ضریب تناسب هر یک از فاکتورهای رتبه بندی    93
جدول 4-16- رتبه بندی انواع عوامل به ترتیب اولویت به روش Topsis    93

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                                                        صفحه
شکل 2-1- وزن های به دست آمده فاز طراحی و مهندسی (ترکیب تمامی نظرات)    32
شکل 2-2- وزن های به دست آمده فاز تهیه و تدارکات کالا (ترکیب تمامی نظرات)    32
شکل 2-3- وزن های به دست آمده فاز ساخت و اجرا (ترکیب تمامی نظرات)    32
شکل 4-1- احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی    82
شکل 4-2- احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز تدارکات    83
شکل 4-3-احتمال وقوع عوامل مربوط به فاز ساخت و اجرا    83
شکل 4-3- اثر عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی    84
شکل 4-4- اثر عوامل مربوط به فاز تدارکات    84
شکل 4-5- اثر عوامل مربوط به فراز ساخت و اجرا:    85
شکل 4-6- احتمال وقوع هر یک از اثرات عوامل مربوط به فاز طراحی و مهندسی    91
شکل 4-7-احتمال وقوع

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما