digidtyle

پایان نامه مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

پایان نامه مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

پایان-نامه-مقايسه-نشست-ميكروپايل-ها-به-روش-هاي-عددي-تئوري-وآزمايش-هاي-ميداني-در-خاكهاي-ماسه-اي

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست
عنوان                                                                                                                                            صفحه 
فصل اول  : معرفی ریزشمع ها
    ریزشمع ها ...................................................................................................................................................  2
    بررسی مطالعات انجام شده............................................................................................................................................  4
    موارد استفاده از ریز شمع در مهندسی ژئوتکنیک.........................................................................................................   4
    معرفی ریز شمع...........................................................................................................................................................    7  
    سیستم های طبقه بندی ریز شمع ها.............................................................................................................................   8
    طبقه بندی ریز شمع ها بر اساس فلسفة طراحی و عملکرد...........................................................................................  9
    طبقه بندی ریز شمع ها بر اساس روشهای اجرایی ساخت و تزریق.............................................................................. 13
    روش اجرای متداول در ایران......................................................................................................................................... 15
1-6-1    حفاري........................................................................................................................................................................... 15 
1-6-2    لوله‌كوبي........................................................................................................................................................................ 16
1-6-3    تزریق ..........................................................................................................................................................................  17
    مشخصات تزریق.................................................................................................................................................... 18
1-6-4   تسليح و نصب فلنج ...................................................................................................................................................... 19
1=7      آزمايشات بارگذاری........................................................................................................................................................ 20
1=7-1  آزمايش بارگذاری فشاری................................................................................................................................................ 20                                                                                                           
1=7-2  آزمايش بارگذاری کششی................................................................................................................................................ 21
1=7=3  آزمايش بارگذاری جانبی................................................................................................................................................. 21
1=8     ماشین آلات و تجهیزات................................................................................................................................................... 22
1-8-1  ماشین حفاری ................................................................................................................................................................. 22
1-8-2  لوله کوب......................................................................................................................................................................... 22
1-8-3 لوله مشبک........................................................................................................................................................................ 22
  


الف

عنوان                                                                                                                                             صفحه 

فصل دوم : مبانی طراحی

       مقدمه................................................................................................................................................................................  23 
       طراحی..............................................................................................................................................................................  25
       مقاومت اسمی پیوند دوغاب و خاک................................................................................................................................  29
        طراحی ریز شمع.............................................................................................................................................................  30
    طراحی ژئوتکنیکی.......................................................................................................................................................  30
    ظرفیت ژئوتکنیکی پیوند..............................................................................................................................................  30
2-5     بار مجاز محوری فشاری و کششی ژئوتکنیکی طول پیوند، (روش SLD )....................................................................  32
2-6     مقاومت طراحی ژئوتکنیکی محوری طول پیوند در کشش و فشار،(روش LFD) .........................................................  32
2-7     طراحي سازه ای ریز شمع...............................................................................................................................................  33
2-8     ظرفیت سازه ای طول غلاف شدة ریز شمع...................................................................................................................  36
2-8-1 طول غلاف شده ریز شمع (طراحی با بار سرویسSLD) ..............................................................................................  37
2-8-2 طول غلاف شده ریز شمع( (LFD ) طراحی با بار ضریب دار ) ...................................................................................  37
2-9     طول غلاف نشده ریز شمع............................................................................................................................................  38
2-9-1 طول غلاف نشدة ریز شمع(بار طراحي يا بار سرويسSLD)..........................................................................................  40
2-9-2 طول غلاف نشدة ریز شمع (طراحي با بار ضريب دار LFD) .......................................................................................  41
2-10   ظرفیت باربری ژئوتکنیکی کف ....................................................................................................................................  42
2-11  تاثیر گروه بر ریز شمع های تحت بار محوری................................................................................................................  42
2-12  ضرایب اطمینان ..............................................................................................................................................................  43
2-12-1 ژئوتكنيكي....................................................................................................................................................................  43
2-13  طول غلاف شدة

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما