digidtyle

پایان نامه مقایسه روش های انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذب ها در تصفیه فاضلابهای آغشته به آنتی بیوتیک

پایان نامه مقایسه روش های انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذب ها در تصفیه فاضلابهای آغشته به آنتی بیوتیک

پایان-نامه-مقایسه-روش-های-انعقاد-فیلتراسیون-غشایی-و-جاذب-ها-در-تصفیه-فاضلابهای-آغشته-به-آنتی-بیوتیک

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

پیش¬گفتار
امروزه بسیاری از منابع آبی توسط فاضلاب¬های صنعتی دچار آلودگی می¬شوند. به منظور جلوگیری از آسیب¬های جدی در محیط¬زیست می¬بایست در ابتدا این فاضلاب¬ها تصفیه و سپس به محیط دفع شوند.
آنتی¬بیوتیک¬ها از جمله آلاینده¬های سخت¬تجزیه¬پذیر زیستی بوده که در محیط¬زیست به دلیل ایجاد مقاومت ژنتیکی اهمیت خاصی دارند.
با توجه به ضرورت حذف آنتی¬بیوتیک¬ها در محیط، روش¬های مختلفی برای حذف آن¬ها توسط محققین پیشنهاد شده¬است که هرکدام مزایا ومعایب خاص خود را دارند. عملیات فیزیکی همچون استخراج فاز مایع، جذب و فیلتراسیون غشایی، فرآیندهای بیولوژیکی و فرآیندهای شیمیایی مانند الکتروشیمی، امواج صوتی، اکسیداسیون شیمیایی و اکسیداسیون پیشرفته برای تصفیه آنتی¬بیوتیک¬ها مفید گزارش شده¬اند.¬ همچنین فرآیندهای نوین که شامل استفاده از نانومواد در فرآیندهای شیمیایی و فتوکاتالیستی بوده نیز مورد بررسی قرار گرفته¬اند.
به¬منظورافزایش کارایی و امکان مقایسه با سایر پژوهش¬های موجود، آلاینده دارویی با ساختار آلی به نام اکسی-تتراسایکلین(OTC) انتخاب شد.
در این تحقیق حذف ماده دارویی اکسی¬تتراسایکلین از پساب دارویی با استفاده از روش¬های جذب توسط کربن¬ فعال و بنتونیت، انعقاد توسط کلروفریک و فیلتراسیون غشایی(اسمز معکوس) مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصله در مورد حذف آنتی¬بیوتیک¬های محلول در فاضلاب کارخانه به روش جذب، از حذف متغیر 35 تا 77 درصدی آنتی¬بیوتیک حکایت دارد. در6.5= pH درصد حذف TDS55% و درصد حذفOTC 77% بدست آمد.
در روش انعقاد 5.5-7.5= pH محدوده مناسب تشخیص داده شد. همچنین دوز بهینه استفاده از ماده منعقدکننده کلروفریک 40-100 میلی¬گرم¬ در لیتر اندازه¬گیری شد. در این محدوده شاهد حذف 98.7 % OTC بودیم.
از نتایج آزمایش¬ها برای غشای RO مشخص می¬شود که فشار عملیاتی تاثیر زیادی بر عملکرد غشا روی پساب دارد. به-طوری¬که فشار 9 بار یک فشار مناسب تشخیص داده¬شد که علاوه بر جذب بالای OTC (98.7%)، TDS را نیز به میزان قابل توجهی کاهش می¬¬دهد.
نتایج کلی از مناسب بودن غشای اسمزمعکوس تا حذف 98.7%ماده اکسی¬تتراسایکلین (پس از یک بار عبور از غشا) حکایت دارد. ازروش¬های دیگر مورد بررسی در این پژوهش همچون جذب و انعقاد می¬توان در پیش تصفیه فاضلاب¬های صنایع دارویی استفاده کرد.

واژه‌های¬کلیدی: 
آنتی بیوتیک، جاذب، انعقاد، فیلتراسیون غشایی، اسمزمعکوس.
 
فهرست مطالب
فصل اول  کلیات    1
1-1    مقدمه    2
1-۲ ضرورت انتخاب موضوع    3
1-۳ اهداف تحقیق    4
1-۳-۱ هدف کلی    4
1-۳-۲ اهداف جزئی    4
1-۴ فرضیه پژوهش    5
فصل دوم ادبیات پژوهش    6
2-۱ مقدمه    7
2-۲ آنتی‌بیوتیک چیست؟    8
2-۳ اطلاعات اولیه    8
2-۳-۱ تاریخچه آنتی‌بیوتیک    8
2-۳-۲ طبقه‌بندی آنتی‌بیوتیک‌ها    10
2-۴ اکسی¬تتراسایکلین    12
2-۵ آنتی‌بیوتیک‌ها در محیط‌زیست    14
2-۶ منابع و نحوه انتشار آنتی‌بیوتیک‌ها در محیط‌زیست    16
2-۷ نگرانی از انتشار آنتی‌بیوتیک در محیط‌زیست    18
فصل سوم روشهای حذف    20
3-۱ مقدمه    21
3-۲ روش‌های فیزیکی    21
3-۲-۱ استخراج فاز مایع    22
3-۲-۲ جذب    22
3-۲-۳ غشایی    23
3-۳ فرآیندهای بیولوژیکی    23
3-۴ فرآیندهای شیمیایی    24
فصل چهارم مطالعات کتابخانه¬ای    25
4-۱ مقدمه    26
4-۲ پیشینه تحقیق    26
4-۳ روش‌های تصفیه اکسی¬تتراسایکلین    28
4-3-1 تصفیه آلاینده‌ها توسط جذب از طریق جاذب کربن فعال و گل بنتونیت    32
4-3-2 تصفیه آلاینده‌ها به روش انعقاد    50
4-3-3 تعريف فرآيندهاي غشايي    65
فصل پنجم روش تحقیق، مواد و تجهیزات مورد استفاده    101
5-1 مقدمه    102
5-2 اندازه‌گیری میزان اکسیتتراسایکلین از پساب دارویی    103
5-3 روش انجام آنالیز    103
5-4 ساخت محلول‌های استاندارد و استفاده از معرف‌ها    105
5-5 متغيرهای پژوهش    107
5-6  گردآوری اطلاعات    108
5-7  محيط پژوهش    108
5-8  برنامه‌ی اجرايی    108
5-9  وسايل، ابزار، دستگاه¬ها و مواد مورداستفاده    109
5-10 روش تعیین TDS و EC فاضلاب:    110
5-11 روش تعیین pH:    111
5-12 روش تعیین غلظت آنتی‌بیوتیک:    111
5-13 پايلوت¬ها و تجهيزات جانبی    112
5-15 آزمایش ستون جذب    117
5-15-1 راه‌اندازی پایلوت    117
5-16 آزمایش جارتست (JAR TEST)    122
5-16-1 مراحل کلی انجام یک نمونه تست جار شامل:    123
5-17 آزمایش فیلتراسیون غشایی RO    130
5-17-1 راه‌اندازی پایلوت    130
5-17-2 روش کار    130
فصل ششم نتیجه¬گیری و ارائه پیشنهادات    136
6-1 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری    137
6-2 پیشنهادات    139
مراجع    140

فهرست جداول
جدول 4-۱ تحقیقات پیشین درزمینه¬ی آنتی‌بیوتیک-ها..............................................................................................27
جدول 4-۲  ویژگی‌های کربن فعال دانه¬ای و پودری................................................................................................ 35
جدول 4-3 درصد اختلاط بهینه‌ی جاذب برای جذب فلزات سنگین......................................................................44
جدول4-4-آنالیز اجزای موجود در بنتونیت..........................................................................................................47
جدول 4-5 قابليت‌هاي كلي فرآيندهاي غشايي مختلف.............................................................................................73
جدول4-6  مشخصات فرآيندهاي غشايي.......................................................................................................................76 
جدول 4-7  مقایسه‌ی قابليت‌هاي مدول‌هاي غشايي مختلف....................................................................................77
جدول 4-8  مزايا و معايب مدول¬های مختلف جهت تصفیه‌ی آب............................................................................77
جدول 4-9  ‌ويژگي‌هاي مواد تشکیل‌دهنده‌ی غشاها...................................................................................................80
جدول 4-10  مزايا و معايب مواد مختلف به‌کاررفته در ساختار غشاها....................................................................80
جدول 4-11  خصوصیات معمول فن¬آوری‌های غشایی مورداستفاده در تصفیه‌ی آب و فاضلاب...................82
جدول 4-12 مصرف انرژی و مقدار بازیابی محصول برای انواع سیستم¬های غشایی.............................................82
جدول 4-13  فرمولاسيون شستشو دهنده‌هاي غشا.................................................................................................. 89
جدول 4-14خلاصه‌ای از تحقیقات پیشین در مورد سیستم¬های غشایی................................................................93
جدول 5-1-ضرایب جذب در غلظت‌های متفاوت......................................................................................................105
جدول 5-2 دستگاه¬های آزمایشگاهی مورداستفاده....................................................................................................109
جدول 5-3 متعلقات پایلوت¬ها و تجهیزات...................................................................................................................112
جدول 5-4 مشخصات غشای RO................................................................................................................................115
جدول 5-5-نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش جذب در3 pH=.................................................................................119
جدول 5-6-نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش جذب در5 pH=.................................................................................120
جدول 5-7-نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش جذب در6.5 pH=..............................................................................121
جدول 5-8-نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش جذب در 9.5 pH=............................................................................122
جدول 5-9- نتایج به‌دست‌آمده از جارتست بعد از 30 دقیقه.................................................................................126
جدول 5-10-نتایج به‌دست‌آمده از جارتست بعد از 12 ساعت...............................................................................127
جدول 5-11-نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش در pHبهینه و در دوز های متفاوت از منعقدکننده بعد از 30 دقیقه....................................................................................................................................................................................129
جدول 5-12نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش در pHبهینه و در دوز های متفاوت از منعقدکننده بعد از 20 ساعت ..............................................................................................................................................................................

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما