digidtyle

پایان نامه مقایسه روش های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

پایان نامه مقایسه روش های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

پایان-نامه-مقایسه-روش-های-نوین-آنالیز-پایداری-در-شبکه-های-میکروژئودزی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده    1

فصل اول   مقدمه
1-1  معرفی موضوع تحقیق    2
1-2  مروري بر مطالعات انجام شده    4
1-3   اهداف تحقیق    6
1-4  معرفی فصل¬های بعدی    9

فصل دوم   روش¬های سرشکنی مشاهدات در شبکه¬های ژئودزی    10
2-1  مبانی سرشکنی    10
2-1-1  خاصیت نا اریبی    11
2-1-2  خاصیت کمترین واریانس    11
2-1-3  خاصیت بیشترین درست نمایی    12
2-2  سرشکنی به روش کمترین مربعات    12
2-2-1  کمترین مربعات وزندار (WLSE)      14
2-2-2  کمترین مربعات ( BLUE )    15
2-2-3  خصوصیات روش کمترین مربعات    16
2-3  تعریف دیتوم    16
2-3-1  حل مسائل منفرد و اضافه کردن قیود در معادلات    18
2-3-2  سرشکنی آزاد (سرشکنی با قیود داخلی)    19
2-4  آزمون¬های آماری    21
2-5  آزمون¬های بعد از سرشکنی    24
2-5-1  آزمون فاکتور واریانس ثانویه    24
2-5-2  آزمون باقیمانده¬های استاندارد شده    27
2-6  معیارهای طراحی شبکه¬های کنترل جابه¬جایی    28
2-6-1  معیارهای دقت    29
2-6-1-1  معیارهای عمومی ( کلی) دقت    29
2-6-1-2  معیارهای منطقه¬ای (محلی) دقت    29
2-6-1-2-1  بیضی خطای مطلق    30
2-6-1-2-2  بیضی خطای نسبی    31
2-6-2  معیارهای اعتمادپذیری    31
2-6-2-1  اعتمادپذیری داخلی    31
2-6-2-2  اعتمادپذیری خارجی    32
2-6-3  معیار هزینه    34
2-6-4  معیار حساسیت شبکه    34

فصل سوم   روش¬های تعیین میدان جابجایی در شبکه های کنترل جابجایی
3-1  شبکه¬های کنترل جابجایی    36
3-2  روش تست ثبات كلي شبکه    38
3-3  روش مینیمم کردن نرم اول    45
3-4  روش آنالیز زیرشبکه    50
3-4-1  آنالیز زیرشبکه با روش تست ثبات کلی    52
3-4-2  آنالیز زیرشبکه با روش مینمیم¬کردن نرم اول    52

فصل چهارم   معرفی داده¬های شبیه سازی شده و واقعی از یک شبکه کنترل جابجایی
4-1  داده¬های شبیه¬سازی شده    54
4-2  داده¬های واقعی مورد استفاده در این تحقیق    55
4-2-1  آماده¬سازی دستگاه¬ها برای عملیات صحرایی    58
4-2-2  دریافت و ثبت داده¬ها    58
4-2-3  فاصله زمانی بین مشاهدات دو اپک    59
4-2-4  پردازش مشاهدات GPS    59

فصل پنجم   نتایج عددی و مقایسه روش¬های تعیین میدان جابجایی
5-1  شبکه کنترل جابجایی شبیه سازی شده    62
5-1-1  شبکه منظم با جابجایی¬های مشخص    63
5-1-1-1   نتایج بدست آمده برای سناریوی اول    68
5-1-1-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم    69
5-1-1-3   نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم    71
5-1-2  شبکه منظم با جابجایی¬های تصادفی    72
5-1-2-1 نتایج بدست آمده برای سناریوی اول    73
5-1-2-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم    75
5-1-2-3   نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم    76
5-1-3  شبکه نامنظم با جابجایی¬های مشخص    77
5-1-3-1  نتایج بدست آمده برای سناریوی اول    79
5-1-3-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم    80
5-1-3-3  نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم    82
5-1-4  شبکه نامنظم با جابجایی¬های تصادفی    83
5-1-4-1  نتایج بدست آمده برای سناریوی اول    85
5-1-4-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم    86
5-1-4-3  نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم    87
5-2  شبکه کنترل جابجایی واقعی    89
5-2-1  نتایج بدست آمده برای روش¬های تست ثبات کلی و نرم اول    89
5-2-2  نتایج بدست آمده برای روش آنالیز زیرشبکه    90
5-2-3  تعیین میزان جابجایی نقاط ناپایدار    96

فصل ششم   نتیجه¬گیری و پیشنهادات
6-1  خلاصه و نتیجه¬گیری    99
6-2  پیشنهادات    100

فهرست مراجع    101
پیوست¬ها    104
فهرست جداول

جدول 2-1 حداکثر نیم قطر بزرگ بیضی خطای بردار جابه¬جایی نقاط    35
جدول 4-1 حداکثر تنظیمات پارامترهای پردازش مشاهدات در نرم¬افزار LGO    60
جدول 5-1 مختصات نقاط شبکه شبیه سازی شده    64
جدول 5-2  جابجایی نقاط بر حسب متر در سناریوی اول    67
جدول 5-3  جابجایی نقاط بر حسب متر در سناریوی دوم    67
جدول 5-4  جابجایی نقاط بر حسب متر در سناریوی سوم    67
جدول 5-5  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجایی¬های مشخص    68
جدول 5-6  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجایی¬های مشخص    70
جدول 5-7  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجایی¬های مشخص    71
جدول 5-8  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجایی¬های تصادفی    74
جدول 5-9  کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجایی¬های تصادفی    75
جدول 5-10 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجایی¬های تصادفی    76
جدول 5-11 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول شبکه نامنظم با جابجایی¬های مشخص    79
جدول 5-12 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم شبکه نامنظم با جابجایی¬های مشخص    81
جدول 5-13 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم شبکه نامنظم با جابجایی¬های مشخص    82
جدول 5-14 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول شبکه نامنظم با جابجایی¬های تصادفی    85
جدول 5-15 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم شبکه نامنظم با جابجایی¬های تصادفی    86
جدول 5-16 کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم شبکه نامنظم با جابجایی¬های تصادفی    88
جدول 5-17  نتایج حاصل از دو روش تست ثبات کلی و مینیمم سازی نرم اول    90
جدول 5-18 نتایج حاصل از آنالیز زیرشبکه اول    95
جدول 5-19  نتایج حاصل از آنالیز زیرشبکه دوم    95
جدول 5-20  نتایج حاصل از آنالیز زیرشبکه سوم    95
جدول 5-21  جابجایی محاسبه شده برای نقاط ناپایدار    96
جدول 5-22  جابجایی نقاط ناپایدار در جهت شمال، شرق و قائم    97
جدول 5-23  ابعاد بیضی خطا نقاط ناپایدار    98

فهرست اَشکال

شکل 2-1  (a) استفاده از یک برآوردگر دلخواه ، (b) استفاده از برآوردگر کمترین مربعات    14
شکل 2-2  خطای نوع اول و دوم در آزمون¬های آماری    23
شکل 3-1 فلوچارت کشف نقاط ناپایدار با استفاده از روش تست ثبات کلی    44
شکل 3-2 فلوچارت مربوط به الگوریتم کشف نقاط ناپایدار با استفاده از روش مینیمم سازی نرم اول    49
شکل 4-1 نمای بالادست سد کبودوال    56
شکل 4-2  موقعیت نقاط شبکه میکروژئودزی اطراف سد    57
شکل 4-3  موقعیت نمایی از طول¬های باز تشکیل داده شده در نرم افزار LGO    61
شکل 5-1 شبکه شبیه¬سازی متشکل از 8 نقطه (5 نقطه به عنوان نقاط مرجع و 3 نقطه موضوع)    64
شکل 5-2  زیرشبکه اول متشکل از نقطه موضوع OBJ 1    65
شکل 5-3  زیرشبکه دوم متشکل از نقطه موضوع OBJ 2    66
شکل 5-4  زیرشبکه سوم متشکل از نقطه موضوع OBJ 3    66
شکل 5-5  نمودار میله¬ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجایی¬های مشخص    69
شکل 5-6  نمودار میله¬ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجایی¬های مشخص    70
شکل 5-7  نمودار میله¬ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجایی¬های مشخص    72
شکل 5-8  نمودار میله¬ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجایی¬های تصادفی    74
شکل 5-9  نمودار میله¬ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجایی¬های تصادفی    76
شکل 5-10  نمودار میله¬ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجایی¬های تصادفی    77
شکل 5-11  شبکه نامنظم شبیه سازی شده    78
شکل 5-12  نمودار میله¬ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه نامنظم با جابجایی¬های مشخص    80
شکل 5-13  نمودار میله¬ای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سنا

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما