digidtyle

پروژه طرح اتوماسیون اداری

پروژه طرح اتوماسیون اداری

پروژه-طرح-اتوماسیون-اداری

فهرست مندرجات

1- مقدمه................................................................................... 1

2- تعريف پروژه........................................................................... 2

3- اهداف پروژه........................................................................... 2

4- مراحل انجام كار........................................................................ 2

1-4- انتخاب نرم‏افزار..................................................................... 3

2-4- تشكيل كميته راهبري................................................................ 3

3-4- شناخت و برنامه‏ريزي............................................................... 4

4-4- برنامه زمان‏بندي سيستم اتوماسيون اداري.......................................... 6

5-4- آموزش.................................................................................. 7

6-4- نصب و راه‏اندازي..................................................................... 7

7-4-پشتيباني.................................................................................. 8

5- اقدامات انجام شده (درصد پيشرفت)..................................................... 9

 

6- پيوست‏ها

پيوست 1- گزارش ارزيابي نرم‏افزارها

پيوست 2- گزارش برنامه اجرايي

پيوست3- راهنماي كاربران - دبير

پيوست4- راهنماي كاربران - مدير

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما