digidtyle

كنترل موجودي انبار شركت گروه ماشين هاي اداري (ماديران)

كنترل موجودي انبار شركت گروه ماشين هاي اداري (ماديران)

كنترل-موجودي-انبار-شركت-گروه-ماشين-هاي-اداري-(ماديران)

دانلود پروژه مالی كنترل موجودي انبار شركت گروه ماشين هاي اداري (ماديران) 100 ص با فرمت word 

 

فهرست مطالب: 

مقدمه             1

تاريخچه شركت گروه ماشين هاي اداري (ماديران)                   5

فصل اول : نظام مديريت انبارها (اصول انبارداري

تعريف انبار               11

جايگاه انبار                11

اهداف و وظايف انبارها           12

انواع انبار از نظر فرم ساختماني            13

انواع موجودي هاي انبارها                  13

انتظارات مدير يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها                    14

تعريف طبقه بندي كالاها                    15

نكات مهم در طبقه بندي كالاها             15

عوامل مؤثر در انتخاب سيستم وشيوة طبقه بندي             16

انواع طبقه بندي كالاها             16

كدگذاري كالاها           16

انواع روش هاي كدگذاري                  16

عنوان                                                                                                صفحه

فصل دوم : نظام سيستم اطلاعاتي انبار

تعريف سيستم هاي اطلاعاتي انبار و نتايج اجراي آن                 20

متداولترين فرم هاي مورد استفاده در سيستم اطلاعاتي انبار                    23

بخش هاي درگير در سيستم اطلاعاتي انبارها                30

اهم مراحل سيستم تداركات مواد و غيره            32

سيستم اطلاعاتي انبارها و نقش كامپيوتر در آن              34

مراحل ايجاد سيستم كامپيوتري             35

فصل سوم : برنامه ريزي و كنترل موجودي ها

فعاليت هاي مربوط به موجودي            40

تعريف موجودي                   41

اهميت موجودب ها                41

علت نگهداري موجودي ها                 42

مواضع مختلف بخش ها وگروههاي درون سازمان نسبت به حجم موجودي ها                42

هزينه هاي نگهداري و انبار كردن موجودي ها               43

مدل هاي كنترل موجودي                   45

انواع مدل هاي كنترل موجودي             45

عنوان                                                                                                صفحه

زمان انتظار Lead time                   46

ذخيره ايمني يا حداقل موجودي Safety Stock          46

حداكثر موجودي          47

نقطة سفارش              47

آناليز A.B.C            48

نمونه اي از آناليز A.B.C                  49

كنترل موجودي به روش E.O.Q                   51

اطلاعات موردنياز براي محاسبه E.O.Q           51

نمونه اي از محاسبه E.O.Q               55

فصل چهارم : تأثير مستقيم كنترل موجودي

-تأثير كنترل موجودي كالا بر سودآوري شركت ها                    85

-آيا انبار كالاي شما تحت كنترل است ؟            85

-صورت هاي مواد                 86

-سياست هاي دريافت             87

-وضعيت ATP (مقدار موجودي در دسترس قابل تعهد)           87

-تغييرات مهندسي                  88

عنوان                                                                                                صفحه

-گزارش ضايعات                  89

-زمان دريافت كالا                 90

-سيستم مكان ياب انبار            91

-موجودي كالا يا دارايي           92

-گردش موجودي كالا             94

-طراحي يا بهبود فرايند           95

فصل پنجم : فرم ها و ضمائم               97

منابع و مآخذ

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما