digidtyle

بررسی میزان رضایت دانشجویان از پرسنل اداری دانشگاه آزاد

بررسی میزان رضایت دانشجویان از پرسنل اداری دانشگاه آزاد

بررسی-میزان-رضایت-دانشجویان-از-پرسنل-اداری-دانشگاه-آزاد

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:106

فهرست مطالب :

فصل اول : كليات
مدمه
طرح مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فصل دوم : پيشينه تحقيق
مروري بر تحقيقات داخلي و خارجي
پيشينه نظري ( نظريه هاي تبيين كننده موضوع )
چارچوب نظري
مدل تحليلي
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف مفهومي ( نظري ) و عملي ( عملياتي )
فصل سوم ( روش تحقيق )
جامعه آماري
جمعيت نمونه
ابزار و وسايل گردآوري داده ها
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
آمار توصيفي
آمار استنباطي
نتيجه گيري

مقدمه :

سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف و نظامی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه ، فعالیتهای خاصی انجام می دهد و مرزهای شناخته شده ای دارد. برای تحقق اهداف هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان نقش مهمی را ایفا می کند به نتیجه رساندن وظایف سازمان به عهده نیروی انسانی آن و عملکرد این افراد همان عملکرد سازمان است دانشگاه آزاد اسلامی پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد و سازمانی پویا با اهدافی متعالی است و بدون توجه به کمیت و کیفیت پرسنل اداری ( کارکنان ) و عوامل موثر بر عملکرد آن و همچنین بدون توجه به نظرات و میزان رضایت ارباب رجوع ( دانشجویان ) نمی تواند آنگونه که باید به اهداف خود دست یابد اکنون که در دانشگاه آزاد اسلامی تعداد زیادی از کارکنان و دانشجویان در راستای تحقق اهداف عالیۀ نظام اسلامی و به تبع آن اهداف دانشگاه آزاد اسلامی گرد آمده اند بسیار محسوس به گرفتن بازخورد از میزان عملکرد کارکنان و میزان رضایت دانشجویان از نحوه ی عملکرد پرسنل اداری احساس می شود. تا بتوان به روش علمی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان ( پرسنل اداری ) و رابطۀ آن با میزان رضایت دانشجویان را بررسی کرد. ( حقیقی ، 1380 )

یکی از معضلات بسیاری از سازمان های اداری پایین بودن ساعات کار مفید و کارایی کارکنان ( پرسنل اداری آن ) است که باعث بسیاری از مشکلات دیگر از جمله کاهش رضایت افراد مراجعه کننده به آن سازمان ها می شود به گونه ای که بررسی این پدیده از دیدگاههای مختلف به ویژه دیدگاه مدیریت اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

منظور از عملکرد در این مقدمه عبارت است از : مجموعه رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان میدهند ( مورهد و گریفین ، 1374 ، ص 132 ) و در تعریفی دیگر عملکرد عبارت است از : به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهدۀ نیروی انسانی گذاشته شده است. یکی از متغیرهای این تحقیق رضایت دانشجویان از کارکنان پرسنل اداری است. یعنی خرسندی تجربه شده ناشی از ارضای یک خواسته یا هدف ( مقیمی ، 1380 ، ص 431 )

رضایت تابعی است از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازها و سرشت های فردی ، در حالی که این دو گزینه تعادل و توافق داشته باشند رفتار بطور همزمان برآورندۀ انتظارات سامزان و نیازهای فرد است. اگر انتظارات سازمانی با نیازهای شخص سازگار نباشد میزان رضایت از حد متعارف کمتر خواهد شد یعنی شخص ممکن است رفتارش اثر بخش یاکارآمد باشد. بدون اینکه رضایتی حاصل نماید. ( علاقه بند ، 1378 ) در بحث رضایت در یکی دو دهۀ اخیر رضایت مشتری و ارباب رجوع یک رویکرد تازه در مدیریت شده است.

در زمینۀ رضایت تحقیقات زیادی انجام گرفته است. فاردا ( 1993 ) گریفین ( 1994) لوتانذ ( 1974 ) ماندی و نوئه ( 1987 ) در تحقیقات خود گزارش کرده اند که بین عواملی هم چون شرح وظایف ( وضوح نقش ) میزان توانایی ها و کارتهای کارکنان و بهبود وضوح شغلی و هدایت شغلی ، افزایش انگیزۀ کارکنان ، رابطه ی معناداری وجود دارد گزارش حاصل از پژوهشهای تعالی ( 1374 ) نیز بیانگر آن بوده اند که بین کیفیت زندگی کاری به عنوان یکی از عوامل افزایش بهره وری عملکرد کارکنان و رضایت ارباب رجوع رابطۀ معناداری وجود دارد

( نشریۀ دانش و پژوهش در روانشناسی ، ص 27/2 – سعیدلندران اصفهانی ، ، منوچهر کامکار ، مرتضی راعی ، 1384 )

بیان مسئله :

در حوزه ی مطالعاتی رشته های نویتی چون سیاست اجتماعی و رفاه اجتماعی بحث از رضایت دارای جایگاهی ویژه است. طبیعتاً از اولین نمودهای رضایت از زندگی ، رضایت از شرایط و شیوۀ زیست ، درآمد ، دستیابی به نیازهای اولیه مانند نان ، آب ، لباس ، مسکن ، بهداشت و تعلیم و تربیت می باشد که همه در شرایط فعلی باید در جامعه تامین گردد. از همین کانال است که مفهوم رضایت از زندگی با مفهوم اجتماع و زندگی اجتماعی پیوند می خورد و مفهوم رضایت را به مقوله ای اجتماعی مبدل می کند.

وقتی رضایت مقوله ای اجتماعی است ، خواه و ناخواه هدف رضایت یعنی کیفیت زندگی نیز به مقوله ای اجتماعی مبدل می شود و با رومعنای اجتماعی پیدا می کند.

بنابراین رضایت اجتماعی در حالی که با تمامی ابعاد ، مادی و معنوی ، زندگی اجتماعی در ارتباط است از مفاهیمی است. که کمیت پذیری آن دشوار می باشد. با ظهور نیازها که با به دنیا آمدن انسان همراه می باشد مسئله ی رضایت مطرح می شود . هم نیاز و هم رضایت در طول زمان متحول می شوند و در یک جامعه تابع متغیرهای بسیار دیگر می باشند. ( رضایت اجتماعی در ایران ، دکتر منوچهر محسنی / پرویز صالحی – سال 1382 ص 10/9 )

بررسی میزان رضایت دانشجویان از پرسنل اداری دانشگاه آزاد می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی رضایت از پرسنل تلقی شود. پرسنل اداری دانشگاه آزاد همانند یک موجود زنده نیازمند مراقبت ، توجه و فراهم آوری شرایط رشد و نمو است پس این عضو جامعه به نحو مستمر مورد مشاهده و ارزیابی قرار گرفته تا نقاط قوت و ضعف آن ها ارزیابی شده و در راستای ارائه خدمات مطلوب تلاش می شود. ( نشریه پیام ، احمد شعبانی – عاطفه لاری ، زمستان 1387 ، ص 42 )

اهداف پژوهش :

  • سنجش میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد از عملکرد پرسنل
  • عوامل مؤثر بر میزان رضایت دانشجویان

اهداف جزئی تحقیق :

  • مقایسه میزان رضایت زنان و مردان
  • مقایسۀ میزان رضایت دانشجویان ورودی های جدید و ورودی های بالاتر
  • مقایسۀ میزان رضایت دانشجویان بومی و غیر بومی
  • مقایسۀ میزان رضایت دانشجویان متأهل و مجرد
  • مقایسۀ میزان رضایت دانشجویان با طبقات اجتماعی متفاوت
  • مقایسۀ میزان رضایت دانشجویان شاغل و بیکار

     اهمیت ضرورت

معمولاً رضایت از تحصیل از طریق مختلفی حصال می شود که هر یک از این ابعاد به نوعی تاثیر مستقیمی به نگرش دانشجو به تحصیل در یک دانشگاه دارد. یکی از این ابعاد به نوعی تاثیر فراوانی بر رضایت دانشجو از تحصیل در یک دانشگاه دارد. نحوۀ برخورد پرسنل مشغول به کار در دانشگاه با دانشجویان است. هر گاه این افراد با خلوص نیت و دقت فراوان و خوشروئی مشکل ایجاد شده برای یک دانشجو را شنیده و راهکاری برای حل آن ارائه دهند. به نوعی گاهی در جهت پیشرفت تحصیلی آن دانشجو برداشته اند به عنوان مثال می توان به وظیفۀ یک کارشناس گروه در یک دانشگاه اشاره کرد.یک کارشناس مجرب می تواند با دادن مشاورۀ عالی به دانشجویان در هنگام انتخاب واحدهای درسی به دانشجو در انتخاب درست واحدهای درسی کمک کرده و از انتخاب نادرست و یا عدم رعایت پیش نیازهای درسی جلوگیری کرده و از نقطه زمانی و اقتصادی کمک حال دانشجو باشد و به همین صورت در قسمتهای دیگر نیز پرسنل دانشگاه می توانند هم نقش مشوقی و هم نقش یک بازدارندۀ تحصیلی را برای یک دانشجو بازی کنند. رضایت از پرسنل می تواند در کل رضایت دانشجو از دانشگاه محل تحصیل منجر شود. و بالعکس .

از ابعاد منفی عدم رضایت از پرسنل دانشگاه آزاد می توان به مسئله احساس بیگانگی کردن دانشجو با پرسنل و مخصوصاً کارشناسی رشتۀ تحصیلی دانشگاهی اشاره کرد که این مسئله باعث می شود دانشجو در اخذ تصمیمات تحصیلی خود از نظرات کارشناسانۀ این افراد استفاده نکند. و این مسئله برای دانشجو ایجاد مشکل نماید.

عدم رضایت از پرسنل دانشگاه مخصوصاً دانشگاه آزاد در دراز مدت باعث عدم رضایت کلی از خود دانشگاه می شود. و این مسئله در جذب دانشجو تاثیر داشته و باعث رکود اقتصادی دانشگاه آزاد می شود و با بوجود آمدن این مسئله دانشگاه مجبور است از هزینه های رفاهی و آموزشی خود بکاهد و باز نارضایتی دانشجو به وجود می آید و بالعکس.

همانگونه که مشاهده گردید با یک مثال بسیار ساده اهمیت و ضرورت رضایت دانشجو از پرسنل دانشگاه و ربط مستقیم آن با پیشرفت و یا افت تحصیلی دانشجو را بازگو نمودیم و امیدواریم با پیگیری های مدیران واحدهای دانشگاهی از کاغذ بازی های اضافی و غیر لازم در تشکیل اداری دانشگاه های کشور کاسته شود تا اینکه دانشجویان بتوانند وقت خود را بیشتر صرف آموختن علم و دانش که همانا هدف اصلی آموزش عالی می باشد بنمایند.

و...

 

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما