digidtyle

واحد SRU در پالایشگاه گاز

واحد SRU در پالایشگاه گاز

واحد-sru-در-پالایشگاه-گاز

  

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:57

پايان نامه دوره كارشناسي

مهندسي شيمي

فهرست مطالب :

مقدمه
فرایندهای شیرین سازی در بسترهای جامد
فرایندهای شیرین سازی با حلالهای شیمیایی
فرایند آمینی
مختصری در مورد گوگرد و خواص آن
 خصوصیات قابل توجه
 کاربردها
 نقش بیولوژیکی
 تاریخچه
 پیدایش
 هشدارها
ترکیبات گوگردی
 برخی از ترکیبات مهم گوگرد
 ایزوتوپهای گوگرد
جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی گوگرد
فرایندهای مختلف بازیافت گوگرد
 فرایند Perox
 فرایند Gilmmarco – Vetrocoke
 فرایند Ferrox
 فرایند Glud
 فرایند  Manchester
 فرایند Stretford  A.D.A
 فرایند Thylux
 فرایند Sulferox
 فرایند Lacy – Keller
 فرایند  Townsend
 فرایند Shell Sulfolane
 فرایند  Freeport
 فرایند  Clause
روشهاي مختلف فرايند كلاوس
 روش Straight Through
 روش Split Flow
شرح مختصري جريان گاز اسيدي در واحدهاي بازیافت گوگرد
P.F.D واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز خانگیران
شرح عمليات در واحد بازیافت گوگرد
دمنده ( Air Blower )
K.O.D  گاز اسيدي
كوره واكنش ( Reactor Furnace )
ديگ بازيافت حرارت ( W.H.B )
كواليسر ( Coalescer )
کانورتور  ( Convertor)
كندانسور ( Condeser )
باز گرمكن ها ( Reheaters )
زباله سوز ( Incinerator )
مخزن گوگرد مذاب ( Sulphur Pit )
خطوط گوگرد مذاب
مشخصات گوگرد توليدي
چند پيشنهاد برای بهبود فرایند بازیافت گوگرد
تاثیر دما برسوختن هیدروکربورهای اشباع
روشهای افزایش دمای کوره واکنش
 تزریق گاز سوخت
 پیش گرم کردن هوا و گاز اسیدی به روش مستقیم
 پیش گرم کردن هوا به روش مستقیم
 افزایش درصد H2S در گاز اسیدی
 افزايش ميزان اكسيژن در هواي ورودي
 By  Pass  نمودن بخشي از گاز اسيدي
بررسي امكان جذب  B.T.E.X  از گازهاي اسيدي ورودي به واحدهاي بازيافت گوگرد
فرايندهاي اصلاحي براي جداسازي تركيبات BTEX
استفاده از فرايند BTEXT.rex  به همراه جذب مجدد گازهاي اسيدي
جلوگیری از سولفاته شدن کاتالیستها
آناليز گازهاي خروجي از دودكش زباله سوز واحدهاي بازيافت گوگرد
منابع و مراجع استفاده شده

چكيده :

بررسي عملكرد واحد SRU در پالايشگاه گاز خانگيران

گاز استخراج شده از منابع زير زميني همواره حامل مواد زايد بسياري است. مواد زايدي چون رطوبت، شن، مركاپتانها، H2S ، CO2 و گازهاي مختلف ديگر كه اين مواد طي مراحل مختلف پالايشگاهي از گاز جدا مي شوند.

H2S و CO2 توسط آمين در برج جذب از جريان گاز جدا شده ولي بعلت خطرات زيست محيطي زياد نمي توان H2S را در اتمسفر رها كرد. لذا اين گاز سمي را در واحدي بنام [1]SRU (واحد بازيافت گوگرد) تبديل به گوگرد جامد و بي خطر مي كنند.

در اين پروژه تلاش شده است روشهاي مختلف بازيافت گوگرد با بيان مزايا و معايب آنها و روش فعلي مورد استفاده در پالايشگاه گاز خانگيران بطور كامل مورد بررسي قرار گيرد.

اطلاعات مورد استفاده در اين پروژه از منابع و كتابهاي معتبر جمع آوري شده است.

مقدمه :

   جداسازي ناخالصي هاي گازها از نقطه نظر ايمني ، كنترل خوردگي ، تنظيم تركيب استاندارد محصولات گاز و مايع ، پرهيز از تشكيل هيدرات در دماهاي پايين ، كاهش هزينه هاي تقويت فشار گاز،جلوگيري از مسموميت كاتاليزورهاي كارخانجات دريافت كننده محصولات گاز يا مايع و بالاخره حد مجاز انتشار مواد آلاينده به محيط زيست الزامي مي باشد.

   برخي از ناخالصي هاي موجود در گازها عبارت است از : نيتروژن ، هيدروژن سولفوره (H2S ) ، دي اكسيد كربن ، كربن دي سولفايد ( CS2) ، هليوم ، گوگرد ، كربونيل سولفايد (COS) ، مركاپتان ها ( R-SH مانند متيل مركاپتان و اتيل مركاپتان ) ، دي آلكيل سولفايد ( R2S) و آب می باشد . معمولاً بيشتر از همه اين ناخالصي ها گازهاي CO2 و H2S در گاز طبيعي يافت مي شوند . اين گاز طبيعي را به دليل تشكيل تركيبات اسيدي با مجاورت H2S ، تركيبات گوگردي و CO2 با آب ، گاز ترش می گويند . ساير ناخالصي ها معمولاً همراه H2S و CO2 زدوده مي شوند ، مگر آنكه روش خاصي براي حذف آنها لازم باشد . نسبت H2S/CO2 در گازها متغير است و اين باعث مي شود تا روش هاي متفاوتي در شيرين سازي گاز بكار رود .

عوامل زدودن گازهاي اسيدي داراي ويژگي هاي زير مي باشد :

 • سرعت عمل جدا سازي
 • ارزانی و مقرون به صرفه بودن آن
 • قابليت احياي حلال مورد استفاده ، در صورتي كه از حلال استفاده شود.
 • موثر بودن و بازده بالا
 • عمليات تا حد امكان ساده باشد .
 • عمليات جدا سازي گازهاي اسيدي مشكلات دیگری به وجود نياورد .
 • مهم تر از همه آنكه قابل بازيافت باشد.

   قبل از پيدايش روش هاي معمول ، براي حذف H2S و CO2 از گاز طبيعي از آهك استفاده شده و آهك مصرفي دور ريخته مي شد . در سال 1910 روش اكسيد آهن ابتدا در انگلستان و سپس در ساير نقاط رواج يافت . در 1920 روش كربنات پتاسيم بوسيله كمپاني COPPER معرفي شد .روش استفاده از آمين در سال 1930 به ثبت رسيد و در سال 1939 روش مخلوط آمين و گليكول پيشنهاد شد كه پالايش و خشك كردن گاز را يكجا انجام مي داد. در سال 1948 تجارتي كردن اين روشها به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت.روشهاي جذب سطحي سولفينول

( SOLFINOL) در سال 1965 بوجود آمد و روش فلور و استفاده از غربالهاي مولكولي بتدريج جايگزين روش هاي قديمي گرديد. به طور كلي روش هاي پالايش گاز را مي توان در چهار گروه دسته بندي كرد :

 • فرآيند هاي شيرين سازي در بسترهاي جامد
 • فرآيندهاي شيرين سازي با استفاده از حلالهاي شيميايي
 • فرآيندهاي شيرين سازي با استفاده از حلالهاي فيزيكي
 • فرآيندهاي شيرين سازي به روش تبديل مستقيم

فرآيندهاي شيرين سازي در بستر هاي جامد :

جداسازي گازهاي اسيدي در بسترهاي جامد از طريق واكنش شيميايي يا ايجاد پيوند يوني صورت مي پذيرد . گاز ترش از ميان بستر جامد عبور نموده و گازهاي اسيدي جذب بستر مي شوند . پس از اشباع بستر از گازهاي اسيدي ، مخزن حاوي بستر جامد از مدار خارج و براي احياء آماده مي گردد. به همين منظور مخزني با ظرفيت مشابه، پس از خارج شدن مخزن اولي ، در مدار عمليات قرار مي گيرد.فرآيندهاي شيرين سازي در بستر جامد شامل موارد زير مي باشد:

 • فرآيند آهن اسفنجي
 • فرآيند غربال مولكولي
 • فرآيند اكسيد روي

فرآيندهاي شيرين سازي با حلال هاي شيميايي :

عمليات شيرين سازي گازهاي ترش در فرآيندهاي فوق به واسطه واكنش شيميايي محلول باز ضعيف با گازهاي اسيدي صورت مي پذيرد . نيروي محركه انتقال جرم در فرآيندهاي فوق در نتيجه تفاوت فشار جزئي بين فشارهاي فازهاي گاز و مايع پديد مي آيد . واكنش شيميايي در اين نوع فرآيند با تغيير دما و يا فشار سيستم برگشت پذير است . از اين رو حلال هاي شيميايي با تغيير پارامترهاي عملياتي ياد شده قابل احيا بوده و در داخل يك سيستم بسته به گردش در مي آيد . حلالهاي شيميايي به صورت زير دسته بندي مي شوند :

 • فرآيندهاي آميني
 • فرآيندهاي كربناتي
 • حلالهاي شيميايي ويژه

فرآيند آميني :

محلولهاي آمين بازهاي آلي ضعيفي هستند . آمين ها این خاصیت را دارند كه در دماي معمولي گازهاي اسيدي را به خود جذب كرده و در دماي بالاتر آنها را دفع نمايند.

آلكانول آمين ها مواد آلي نيتروژن داری مي باشند كه از تركيب مواد آلي مخصوص با آمونياك ( NH3 ) بدست مي آيند . در واكنش اصلي يكي از هيدروژنها با راديكال آزاد يك ماده شيميايي آلي تعويض مي گردد . آلكانول آلي بر اساس تعداد گروههاي آلي متصل به اتم نيتروژن طبقه بندي مي شوند :

 • آمين هاي نوع اول مانند مونواتانول آمين MEA و دي گلايكول آمين DGA
 • آمين هاي نوع دوم مانند دي اتانول آمين DEA و دي ايزوپروپانول آمين DIPA
 • آمين هاي نوع سوم مانند تري اتانول آمين TEA و متيل دي اتانول آمين MDEA

آمين هاي نوع اول بازهاي قوي تري نسبت به آمين هاي نوع دوم بوده و تمايل بيشتري جهت واكنش با H2S و CO2 از خود نشان داده و پيوندهاي محكم تري با گازهاي اسيدي تشكيل
مي دهند.

از اين رو ، درجه واكنش پذیري آمين مستقيماً بر طراحي و عمليات برج جذب تاثير مي گذارد . به عنوان يك قاعده كلي ، خاصيت قليايي و واكنش پذيري آ

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما