digidtyle

بررسی روشهای تصفیه بیولوژیکی بی هوازی پساب های صنعتی

بررسی روشهای تصفیه بیولوژیکی بی هوازی پساب های صنعتی

بررسی-روشهای-تصفیه-بیولوژیکی-بی-هوازی-پساب-های-صنعتی

  

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:75

پايان نامه مقطع كارشناسي

مهندسي شيمي- صنايع گاز

فهرست مطالب :

چکیده    1
مقدمه:    2
مشخصه های فیزیکی،شیمیایی وزیست شناسی فاضلاب:    3
الف : مشخصه های فیزیکی (مواد جامد ، رنگ ، بو ، دما ، کدورت و چگالی)    3
ب : مشخصه های شیمیایی ( مواد آلی ، اندازه گیری محتوای آلی،ماده غیر عالی ، گازها)    4
ج: مشخصه های زیست شناختی     6
تقسیم بندی فاضلاب(فاضلابهای شهری، هرزآبهای سطحی، فاضلابهای صنعتی)     7
شدت آلودگي يا قدرت فاضلابهای صنعتی    7
مراحل تصفیه پسابهای صنعتی:    9
1- تصفیه فیزیکی     10
2- تصفیه بیولوژیکی     11
3 – تصفیه شیمیایی     15
فصل اول: روشهای تصفیه آب وپسابهای صنعتی    16
الف – روشهای نوین در تصفیه آب    17
1- جذب سطحی (کربن فعال)    17
2- رزینهای تبادل یونی    18
2-1- ظرفیت رزین    19
2-2-  احیای رزین    19
2-3- محاسبه میزان رزین مورد نیاز    20
3- اسمز معکوس    20
4- الکترو دیالیز    21
ب- روشهای مختلف در تصفیه پسابهای صنعتی    23
1- لاگونهای هوادهی (برکه های تثبیت   w s p)    23
2- لجن فعال    30
3- شناورسازی (Floatation)     32
3-1-  جداکننده API    33
3-2-  جداکننده CPI    34
4-  تصفیه دوزیستی(بی هوازی-هوازی)    35
5-  تصفیه شیمیایی    36
6- انعقاد و لخته سازی    37
6-1- مواد شیمیایی    37
6-1-الف- منعقدکننده ها    38
6-1-ب- کمک منعقد کننده ها    38
6-1-ج- کنترل کننده pH وقلیائیت    39
6-2- تعیین میزان تزریق    40
6-3- تعیین نقاط تزریق    40
فصل دوم : تصفیه بیولوژیکی بی هوازی پسابهای صنعتی    41
الف-  تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی    42
اکسیژن- هوادهی و هوازدایی    42
1-  اکسیژن    42
2-  روشهای اندازه گیری میزان اکسیژن محلول درآب    43
2-1- روش کلاسیک(روش وینکلر)    43
2-2- روش پیوسته(روی خط on lin)    44
3-  هوازدایی    45
4- هوادهی    46
DO - (اکسیژن محلول) چیست؟    47
TOC و COD چیست ؟     47
BOD - چیست ؟     48
اندازه گیری BOD    49
بازده تصفیه     50
مراحل تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی:    51
1- تصفیه اولیه    51
2- تصفیه ثانویه    53
3- تصفیه نهایی    55
ب-  تصفیه بیولوژیکی بی هوازی پسابهای صنعتی    57
روشهای متداول تصفیه بیولوژیکی بی هوازی پسابهای صنعتی    58
1 – روش ABR (رآکتور بافلدار بی هوازی)     58
1-1- ویژگی های رآکتور ABR    59
1-2- توانایی رآکتور ABR برای تصفیه پساب های خاص    60
2=  روش UASB      61
الف- روشهای ( SBR, UASB )   در تصفیه فاضلابهای صنعتی:    61
الف-1- واحد SBR    61
الف-2- واحد UASB    63
الف-2-1- مروری مختصر برتاريخچه و توسعه سيستم UASB    63
الف-2-2- UASBچيست؟        64
ب-1- سيستم تصفيه فاضلاب بی هوازی سرعت بالا    66
ب-2- دامنه کاربرد سيستم بی هوازی سرعت بالا    67
ج-  لجن های گرانوله    67
ج-1-  فرآيند تشکيل لجن  گرانوله    68
   ج-2-  خواص ته نشينی لجن گرانوله بی هوازی    69
-3 روش سپتیک تانک     70
مزايای و معایب سيستم های تصفيه بی هوازی      71
م  منابع و مآخذ    74

چکیده :

تصفیه بیولوژیکی پساب های صنعتی یکی از روش های استاندارد و قابل قبول در سطح جهان است که در جهت استفاده مجدد و بازیافت آب و پسابهای صنعتی در کارخانجات صنعتی از آن استفاده می شود.

بروز بحران انرژی در جهان در اوایل دهه پنجاه شمسی باعث شد که محققین به استفاده از سیستم های بی هوازی بیشتر توجه کنند ؛ زیرا در این سیستم ها ، بر خلاف روش هوازی که احتیاج به انرژی زیادی جهت هوادهی دارد ، نه تنها انرژی مصرف نمی شود ، بلکه در نهایت متان نیز به وجود می آید که می توان به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

در چند سال اخير به دليل افزايش هزينه های تصفيه هوازی ، افزايش اطلاعات درباره مکانيسم تصفيه بی هوازی ، پيشرفت در سيستم های راکتور و توليد لجن کمتر ، به کارگيری سيستم های بی هوازی در تصفيه فاضلاب بيشتر شده است

از این جهت بازیافت فاضلابها و پسابهای صنعتی ، بخصوص در کشورهایی که دچار کم آبی یا بی آبی هستند ، اهمیت خاصی پیدا نموده واین روش در حال حاضر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از صنایع کشور در بازیافت پسابهای صنعتی به منظور افزایش تولید وایجاد شرایط و فضای توسعه اقدام می نمایند.

مقدمه :

دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم واصلی در قانون تاًسیس شرکتها و کارخانجات صنعتی در ایران حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن تعیین شده است. به موجب این قانون کارخانجات صنعتی می بایست نظارت و دقت مضاعفی در خصوص جلوگیری از تخریب محیط زیست به هر نحو به عمل آورند.

در دهه های گذشته تعاریف جدیدی از توسعه یافتگی و پایداری در فرایند توسعه در کتب و محافل علمی و سیاسی مشاهده می شود . یکی از نگرش های جدید توسعه یافتگی و یکی از ارکان مهم توسعهً پایدار در کشورهای مدعی ، برخورد با آثار سوء مسایل زیست محیطی می باشد که پیگیری جدی در جهت جلوگیری از بروز آن، به فرهنگ و نگرش دولت ها در خصوص ارزش نهادن به فرهنگ والای انسانی بستگی دارد.

در دو دههً گذشته در کشور عزیز ما ، ایران نیز به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن توجه زیادی شده است . ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان متعهد گردیده که درجهت حفظ محیط زیست به طور جدی تلاش و این کره خاکی را برای نسل های آینده حفظ نماید.

از جملهً این تعهدات حفظ منابع آبی و احداث تصفیه خانه فاضلاب برای تصفیه آبهای آلوده می باشد. آلودگی آب علاوه براینکه باعث نشر بسیاری از بیماری های مختلف می شود، سلامت و کیفیت منابع محدود آب تمیز را نیز تحت تاًثیر قرار داده ودر بلند مدت صدمات زیادی را بر پیکره توسعهً اقتصادی و اجتماعی جامعه وارد می سازد. از این جهت بازیافت فاضلابها و پسابهای صنعتی ، بخصوص در کشورهایی که دچار کم آبی یا بی آبی هستند ، اهمیت خاصی پیدا نموده واین روش در حال حاضر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از صنایع کشور در بازیافت پسابهای صنعتی به منظور افزایش تولید وایجاد شرایط و فضای توسعه اقدام می نمایند.

با توجه به مطلبی که عرض شد لزوم ساخت تصفیه خانه هایی در جهت رفع آلودگی های صنعتی و شهری برای همگان مشخص گردیده است.

مشخصه های فیزیکی،شیمیایی و زیست شناسی فاضلاب

فاضلاب را از روی ترکب فیزیکی ، شیمیایی و زیست شناختی (بیولوپژیکی) آن مشخص می کنند که به اختصار در ادامه به آن می پردازیم :

الف : مشخصه های فیزیکی (مواد جامد ، رنگ ، بو ، دما ، کدورت و چگالی)

الف-1 : مواد جامد : عبارت است از مواد شناور ، مواد قابل ته نشینی ، مواد کلوییدی و مواد محلول است . در کل مواد جامد عبارت است از تمامی موادی که به شکل پسمانده تبخیر فاضلاب در دمای 103 تا 105 درجه باقی می ماند

الف-2 رنگ: نمایانگر وضعیت یا عمر فاضلاب است رنگ هر فاضلاب نمایانگر وضعیت کیفی آن نیز می باشد.

الف-3 بو: بوی فاضلاب معمولا" از گازهای حاصل از تجزیه مواد عالی یا گازهای محلول در آن و یا از مواد افزوده شده به فاضلاب ناشی می شود بو یکی از مهمترین مشخصه های فاضلاب است که اختلالات و موانع زیادی در مسایل بهداشتی ، تشخیص بو و حتی مانع سرمایه گذاری در نقاط آلوده به فاضلاب می شود

الف-4 دما : عدم کنترل دمای فاضلاب های صنعتی و خانگی که معمولا" به دلیل واکنشهای زیست شناختی با افزایش رو برو است باعث ایجاد شوک به آبهای پذیرنده فاضلاب های فوق از لحاظ افت شدید اکسیژن محلول در خلال ماههای گرم میشود (چرا که اکسیژن در آب گرم کمتر از آب سرد حل می شود )

که ممکن است موجب مرگ ومیر در حیات آبی میشود

الف-5 کدورت : شاخصی است برای تعیین کیفیت فاضلاب ها و آبهای طبیعی از لحاظ مقدار مواد معلق اضافی و کلوییدی موجود در آن .

الف-6 چگالی: به دلیل امکان تشکیل جریانهای چگالی در مخازن ته نشینی و در سایر واحد های تصفیه خانه ، از مشخصه ای فیزیکی مهم فاضلاب تلقی میشود

ب : مشخصه های شیمیایی ( مواد آلی ، اندازه گیری محتوای آلی،ماده غیر عالی ، گازها)

ب-1 مواد آلی: شامل کربو هیدرات ها ، پروتویین ها ، پاک کننده ها و آلاینده های درجه اول استکربو هیدرات ها :

به طور گسترده در طبیعت یافت میشوند و دارای کربن ، هیدروژن و اکسیژن هستند (قند ، نشاسته،.......)پروتیین ها :

اجزای عمده ارگانیسم های حیوانی هستند و به میزان کمتری در گیاهان یافت میشوند چربی :

انواع چربی ها از جمله ترکیبات آلی پایدار می باشند و به راحتی به وسیله باکتری ها تجزیه نمی شوند و بیشتر باعث پوشاندن سطح آب و بروز مشکلات متعدد می شوند.پاک کننده ها:

پاک کنده ها یا مو

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما