digidtyle

بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی-رابطه-عدم-تقارن-اطلاعاتی-با-نقدینگی-و-ریسک-نقدینگی-در-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:87

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : MBA

فهرست مطالب :

فصل اول؛ مقدمه و کلیات تحقیق

1-1.مقدمه. 2

2-1.بیان مساله. 3

3-1.فرضیه های تحقیق.. 3

4-1.هدف از اجرا 4

5-1. توجيه ضرورت انجام طرح.. 5

6-1.طرح تحقیق.. 5

7-1.جمع آوری داده ها 5

8-1.جامعه آماری و نمونه گیری.. 5

9-1.تجزیه و تحلیل داده ها 6

10-1.مدلهای تحقیق.. 6

11-1.متغیرهای تحقیق.. 8

12-1. تعریف واژه گان کلیدی.. 11

13-1.خلاصه فصل.. 12

14-1. چارچوب فصول بعد. 12

فصل دوم؛ ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2. مقدمه: 14

2-2. عدم تقارن اطلاعاتی.. 16

3-2. اطلاعات متقارن. 16

4-2. اطلاعات نامتقارن. 16

5-2. اهمیت اطلاعات نامتقارن. 17

6-2. عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی.. 17

7-2.معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی.. 20

8-2. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی.. 21

9-2. بازار های کارا و اطلاعات... 22

10-2. عدم تقارن اطلاعاتی از دیدگاه های مختلف... 22

1-10-2. مدل اکرلوف و همکاران. 22

2-10-2. مدل تینیک... 23

3-10-2. مدل کاپلان وگالی.. 25

4-10-2. مدل کیم و ورچیا 26

5-10-2. مدل اسکات و همکاران. 27

11-2. نقد شوندگی سهام. 27

12-2. ریسک نقدینگی.. 28

13-2. ریسک نقدینگی و قیمت دارایی ها 29

14-2. پیشینه تحقیق.. 29

1-14-2. تحقیقات داخلی.. 29

2-14-2. تحقیقات خارجی.. 34

15-2. خلاصه فصل.. 37

فصل سوم؛ روش تحقیق

1-3. مقدمه. 39

2-3. روش تحقيق.. 39

3-3. جامعه آماری.. 39

4-3. نمونه آماری.. 40

5-3.فرضیه ها 42

6-3. مدلهای تحقیق.. 42

7-3.متغیر های تحقیق.. 44

8-3. روش گردآوری داده ها 48

9-3. روش هاي آماري مورد استفاده 48

10-3. خلاصه فصل.. 48

فصل چهارم؛ محاسبات و یافته های تحقیق

1-4.مقدمه. 50

2-4. نتایج آمار توصیفی.. 50

3-4. تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق.. 52

4-4. بخش اول : بررسی اثر نقدینگی و ریسک نقدینگی روی عدم تقارن اطلاعاتی.. 52

5-4. بخش دوم : بررسی اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام. 59

6-4. خلاصه فصل.. 66

فصل پنجم؛ نتیجه­گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه. 68

2-5. خلاصه و نتیجه گیری.. 68

3-5. پیشنهاد کاربردی.. 71

4-5. پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 71

منابع و ماخذ. 72

ABSTRACT. 77

فهرست جداول :

1-3. گروه های صنعت طبقه بندی شده در بورس اوراق بهادار تهران. 40

2-3. شماره و ردیف گروه های صنایعی که بدلیل واسطه گری مالی حذف شده اند. 41

3-3. شماره و ردیف گروه های صنایع باقی مانده که نمونه آماری را شکل می دهند. 41

1-4. نتایج آماره هاي توصيفي مورد استفاده در اين تحقيق.. 51

2-4. نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM مدل اول. 52

3-4. نتایج آزمون آماره F. 53

4-4. نتایج آزمون آزمون هاسمن.. 53

5-4. نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل اول تحقیق.. 55

6-4. نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM مدل دوم 59

7-4. نتایج آزمون آماره F. 60

8-4. نتایج آزمون آزمون هاسمن.. 60

9-4. نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل دوم تحقیق.. 62

چکیده :

این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 استفاده شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ای مثبت با حجم مبادلات وریسک نقدینگی بازار و رابطه ای منفی با دفعات انجام مبادله و ریسک نقدینگی سهام و نقدینگی بازار دارد .پس از تعدیل فاکتورهای ریسک بازار،اندازه،نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام و فاکتور برتری تنها متغیر نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری با مازاد بازده سهام دارد و متغیرهای ریسک نقدینگی سهام ،نقدینگی بازار و ریسک نقدینگی بازار رابطه معناداری با مازاد بازده سهام ندارند.

كلمات كليدي:

عدم تقارن اطلاعاتی ، نقدینگی،ریسک عدم نقد شوندگی، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، مازاد بازده سهام

مقدمه :

تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی تحقیق در امور مالی است.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی است که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. با توجه به اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده است که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.

در این راستا در سالهای اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار های مالی،عوامل موثر بر آن و رابطه ی آن با سایر موضوعات مالی صورت گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می پردازد.

نقدینگی(نقدشوندگی) به معناي سرعت تبديل سرمايه گذاري ها يا دارايي ها به وجوه نقد مي باشد. اوراق بهاداري كه در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو مي شوند مي توانند حاكي از سرعت نقدشوندگي آنها باشد. در حقيقت فقدان نقدشوندگي ممكنست تاثير منفي بر ارزش سهام بگذارد.]19[

در هر بازار مالي با توجه به گستردگي و عمق بازار، ابزارهاي متنوعي جهت سرمايه گذاري وجود دارند. سرمايه گذاران، با عنايت به بازده و ريسك دارايي ها، سرمايه گذاري مي كنند. نرخ تنزيل يا نرخ بازده مورد انتظار هر دارايي، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرايط ريسك مساوي ناشي از تحصيل آن دارايي است. يكي از عوامل موثر بر ريسك دارايي ها قابليت نقدشوندگي آنها است. نقش نقدشوندگي در ارزشگذاري دارايي ها حائز اهميت است.

موضوع نقدشوندگي به عنوان يك عامل تعيين كننده بازده سهام در اواسط دهه سال 1980مطرح گرديد.تحقيقاتی چون تحقیق اکبو و نورلی[1]

-->