digidtyle

الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

الگوی-تعالی-سازمانی-و-سرآمدی-و-تاثیر-آن-بر-سود-شركت-های-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:147

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک)

فهرست مطالب :

چکیده: 1

فصل اول  2

کلیات   2

1-1 -مقدمه  3

1-2-تعریف و بیان تحقیق   6

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق   8

1-4- قلمرو تحقیق   11

1-5- چهارچوب نظري تحقيق   12

1-6- فرضیات تحقیق   13

1-7- اهداف تحقيق: 14

1-8- روش تحقيق: 15

1-9- معرفی مدل برای تحقیق   15

1-10- اصطلاحات و تعاريف    16

فصل دوم  18

ادبیات و پیشینه تحقیق   18

2-1- مقدمه  19

2-2- تاریخچه  21

2-3- معرفي مدل‌هاي سرآمدي   25

2-3-1- مدل جايزه دمينگ    25

2-3-1- 1- انواع جايزه دمينگ... 26

2-3-1-2- معيارهای مدل دمينگ... 26

2-3-2- مدل جايزه مالکوم بالدريچ   27

2-3-3- مدل جايزه کيفيت اروپا (EFQM) 29

2-3-3-1- ویرایش 2010 EFQM...

2-3-3-2- روزشمار مدل EFQM در یک نگاه. 31

2-3-3-3-تغییرات اصلی در عناوین توانمندسازها ونتایج ویرایش های 2003 و2010. 32

2-3-3-4- معرفی محورهای مدل جايزه ملي كيفيت اروپا(EFQM). 35

2-4- ارکان مدل‌های تعالی سازمانی (EFQM) 37

2-4-1- توانمند سازها 37

2-4-2- نتایج   51

2-5- دلايل استفاده سازمان‌ها از مدل EFQM   60

2-6- درچه سازمان‌هايی EFQM بكار گرفته شده است؟  60

2-7- مدل تعالی سازمانی در ايران   62

2-8- معرفي اصول 8 گانه بنيادين تعالي (مدل 2003) 64

2-9- معرفي اصول 8 گانه بنيادين تعالي (ویرایش 2010) 70

2-10- مطالعات انجام شده: 72

2-10-1- تحقيقات داخلي : 72

2-10-1-1جلودار ممقاني (1385). 73

2-10-1-2-قمصري، بهبود روش‌هاي كار وبهره وري سازماني براساس اصول الگو. 73

2-10-1-3- شركت قطعه ساز وابسته به صنعت خودرو اظهار نامه EFQM سال 1385. 74

2-10-2- مطالعات خارجی   74

2-10-2-1- مطالعه موردی شرکت موتورولا. 76

2-10-2-2- دون لیزبرن ایرلند 76

2-10-2-3- شركت ان اس كي (انگلستان) 76

2-10-2-4- بالتر وبندل (2005)، 77

2-10-2-4-شرکت نوکيا (NOKIA) 77

2-11- ارزیابی عملکرد شرکت‌ها 79

فصل سوم  82

روش تحقيق   82

3-1- مقدمه: 83

3-2- الگوی مفهومی تحقیق   83

3-3- فرضیات تحقیق   84

3-3-1- فرضیه اصلی : 84

3-3-2- فرضیه‌های فرعی: 84

3-4- روش تحقيق   85

3-5- جامعه آماري   86

3-6- روش نمونه گیری   87

3-7- ابزار جمع آوري تحقیق : 87

3-8- متغيرهاي تحقيق : 88

3-8-1- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیه اهم: 89

3-8-2- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیات اخص: 90

3-9- چهارچوب نظري تحقيق   91

3-10- روايي و اعتبار تحقیق   92

3-11- پايايي (اعتمادپذيري) : 93

3-12- آزمونهاي استفاده شده در اين تحقیق   93

فصل چهارم  95

تجزیه و تحلیل داده‌ها 95

4-1- مقدمه: 96

4-2- تحليل دموگرافيک (تجانس سازمان‌ها) 96

4-3- تحليل آماري : 97

4-4-انحراف معیار و میانگین جامعه آماری   98

4-5- نمایش گرافیک داده ها Error! Bookmark not defined.

4-6- آزمون فرضيات : 99

4-6-1- فرضيه اهم : 99

4-6-2- فرضیه‌های فرعی   101

فصل پنجم  111

نتیجه گیری و پیشنهادات   111

5-1- مقدمه: 112

5-2- - نتیجه گیری   113

5-3- نتیجه گیری از فرضیات   115

5-4- بخش دوم : جمع بندی نهایی نتایج آزمونها 117

5-5-پیشنهادات: 118

5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق : 118

5-5-2- سایر پیشنهادات برای محققین علاقمند در زمینه تعالی سازمانی : 120

5-6-موانع و محدودیتهای تحقیق: 121

منابع تحقیق   122

منابع فارسی   123

منابع انگلیسی  

Abstract: 128

چکیده :

امروزه بنگاه‌های اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و ذ‌ی‌نفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند.

مدل‌های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل در سازمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. با بکارگیری این مدل‌ها سازمان‌ها می تواند از سویی میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان‌ها به ویژه بهترین آن‌ها مقایسه کنند. مدل‌های سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می‌کند و چه معیارهایی بر رقبای آن‌ها حاکم هستند؟

سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدف‌گذاری آغاز می‌شود و طول مسیر با ارزیابی‌های مداوم و استفاده از اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی‌ها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می‌شود.

این پژوهش بررسی رابطه بین تعالی سازمانی و سرآمدی و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل EFQM می‌باشد، با توجه ب

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما