digidtyle

ارزیابی عملکرد مالی بانک ها با استفاده از روش های غیرپارامتری

ارزیابی عملکرد مالی بانک ها با استفاده از روش های غیرپارامتری

ارزیابی-عملکرد-مالی-بانک-ها-با-استفاده-از-روش-های-غیرپارامتری

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:96

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مالی

فهرست مطالب :

چکیده------------------------------------------------------------------ 1

فصل اول. کلیات تحقیق

1-1- مقدمه-------------------------------------------------------------- 3

1-2- بیان مسأله------------------------------------------------------------ 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق------------------------------------------------- 5

1-4- چارچوب نظری تحقیق--------------------------------------------------- 5

1-4-1- مبانی نظري تحليل پوششي داده‌ها----------------------------------------- 6

1-5- فرضیه تحقیق--------------------------------------------------------- 8

1-6- اهداف تحقيق--------------------------------------------------------- 8

1-7- تعریف متغیرها-------------------------------------------------------- 8

1-8- قلمرو تحقیق---------------------------------------------------------- 9

فصل دوم. ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 11

2-2- اهداف واحدهای انتفاعی------------------------------------------------- 12

2-2-1- حداکثر نمودن سود--------------------------------------------------- 12

2-2-2- حداکثر نمودن ثروت-------------------------------------------------- 13

2-3- نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی---------------------------------------- 13

2-4- مفهوم عملکرد شرکت--------------------------------------------------- 14

2-5- ارزیابی عملکرد-------------------------------------------------------- 16

2-5-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد----------------------------------------- 17

2-6- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد--------------------------------------- 18

2-7- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد----------------------------------- 19

2-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی--------------------------------------------- 21

2-8-1- معیارهای عملکرد حسابداری-------------------------------------------- 21

2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام---------------------------------------- 21

2-8-1-2- نسبت بازده دارایی‌ها------------------------------------------------ 22

2-8-3- معیارهای عملکرد اقتصادی---------------------------------------------- 23

2-9- سود حسابداری-------------------------------------------------------- 25

2-9-1- اهداف گزارشگری سود حسابداری---------------------------------------- 26

2-9-2- سودمندی سود------------------------------------------------------ 27

2-10- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)---------------------------------------------- 28

2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)--------------------------------------- 28

2-10-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)--------------------------------- 29

2-11- تئوری ها و مدل ها----------------------------------------------------- 30

2-11-1- مدل(DEA) پوششي داده‌ها-------------------------------------------- 30

2-12- رتبه بندي با استفاده از مدل ابركارايي---------------------------------------- 30

2-13- پیشینه تحقیق--------------------------------------------------------- 33

2-13-1- تحقیقات داخلی----------------------------------------------------- 33

2-13-2- تحقیقات خارجی---------------------------------------------------- 35

فصل سوم. روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 46

3-2- روش تحقیق---------------------------------------------------------- 47

3-3- جامعه آماری---------------------------------------------------------- 48

3-4- محاسبه حجم نمونه----------------------------------------------------- 48

3-5- روش گردآوری اطلاعات------------------------------------------------- 48

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها----------------------------------------------- 49

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها---------------------------------------------- 50

4-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 51

4-2- نتایج تحلیل پوششی داده‌ها------------------------------------------------ 52

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 68

5-2- نتایج تحقیق---------------------------------------------------------- 69

5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق----------------------------------------- 74

5-4- پیشنهادات به محققین آتی------------------------------------------------- 74

5-5- محدودیت های تحقیق--------------------------------------------------- 75

منابع-------------------------------------------------------------------- 76

پیوست------------------------------------------------------------------ 80

فهرست جداول :

جدول 1-1- نسبت‌های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد----------------------------- 9

جدول 3-1- نسبت های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد مالی------------------------- 47

جدول 4-1- نسبت‌های مالی استخراج شده برای شعبه اردبیل---------------------------- 52

جدول 4-2- ورودی و خروجی واحد IDMU ------------------------------------- 57

جدول 4-3- خروجی‌ها و ورودی‌های ADMU ------------------------------------ 60

جدول 4-4- نتایج نهایی مدل‌ها و شاخص RC-------------------------------------- 64

جدول 4-5- رتبه‌بندی نهایی شعبات بر اساس شاخص RC----------------------------- 66

جدول 5-1- ورودی و خروجی واحد IDMU ------------------------------------- 70

جدول 5-2- خروجی‌ها و ورودی‌های ADMU ------------------------------------ 71

جدول 5-3- رتبه بندی نهایی شعبات بر اساس شاخص RC --------------------------- 72

چکیده :

مسأله اصلی تحقیق: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد.

هدف اصلی تحقیق: هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد.

سؤال اصلی تحقیق: تا چه اندازه عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما