digidtyle

پایان نامه مهندسی برق : بررسی چگونگی بهره برداری از انرژی باد در تولید برق

پایان نامه مهندسی برق : بررسی چگونگی بهره برداری از انرژی باد در تولید برق

پایان-نامه-مهندسی-برق--بررسی-چگونگی-بهره-برداری-از-انرژی-باد-در-تولید-برق

پایان نامه مهندسی برق : بررسی چگونگی بهره برداری از انرژی باد در تولید برق در 108 صفحه با فرمت WORD

 

فهرست مطالب:

فصل اول مقدمه. 3

1-1- مقدمه. 4

2-1- تاریخچه انرژی باد در جهان. 6

3-1- تلاش برای تسخیر دریا 7

4-1- وضعیت کنونی بهره برداری از انرژی باد در جهان. 7

1-4-1 نداشتن هزینه اجتماعی: 8

2-4-1 اثرات زیست محیطی: 8

3-4-1- اثرات گلخانه ای.. 9

5-1 اهمیت و لزوم بکارگیری انرژی باد از بعد اقتصادی.. 9

6-1 بحران انرژی.. 11

فصل دوم استفاده از انرژي باد. 13

1-2 استفاده از انرژی باد. 14

2-2 سرعت وصل.. 15

3-2 سرعت اسمی.. 15

4-2 سرعت قطع. 15

5-2 - حد بتز. 16

6-2 - بررسي كمي سيستمهاي مبدل باد. 16

فصل سوم معرفي انواع توربين هاي بادي- ساختار الكتريكي مكانيكي.. 22

1-3- سيستم هاي انرژي باد. 23

2-3- طرح هاي اصلي توربين هاي بادي.. 23

1-2-3- توربين نوع محور افقي.. 23

2-2-3- توربين نوع محور عمودي.. 24

3-2-3- توربين هاي تكميل شده. 24

3-3- اجزاي اصلي يك نيروگاه بادي.. 25

1-3-3- پره‌ هاي توربين.. 25

2-3-3- طراحي كششي.. 26

3-3-3- طراحي بر اساس نيروي بالا برنده. 26

4-3-3- نسبت سرعت نوك پره. 26

5-3-3- طراحي كششي.. 27

6-3-3- طراحي بر اساس نيروي بالا برنده. 27

7-3-3-شفت سرعت پايين.. 28

8-3-3- جعبه دنده. 28

9-3-3- شفت سرعت بالا.. 28

10-3-3- ژنراتورها 29

11-3-3- كنترل كننده مكانيكي.. 30

12-3-3- سيستم هيدروليك.... 30

13-3-3-قسمت خنك كننده. 30

14-3-3- تنظيم كننده گام و زاويه پره. 30

15-3-3- دستگاه جهت ياب... 31

16-3-3- محفظه توربين.. 31

17-3-3- مكانيزم چرخش.... 31

18-3-3-باد سنج و بادنما 32

1-18-3-3- كنترل شيب توربين هاي بادي.. 33

2-18-3-3- سيستم ايستايي كنترل توربين هاي بادي.. 33

19-3-3- سيستم كنترل ايستايي فعال توربين هاي بادي.. 33

20-3-3- سيستم كنترل و فرمان. 34

21-3-3-سيستم سنكرونيزاسيون. 34

22-3-3-دستگاه هيدروليكي مبدل فركانس.... 34

23-3-3- سيستم توزيع الكتريكي.. 35

24-3-3- سيستم ارتباطات و كنترل. 36

25-3-3- سازه هاي نگهدارنده توربين بادي.. 36

1-25-3-3- توربين هاي بادي كوچك: 36

2-25-3-3- توربين بادي بزرگ.... 37

4-3- سازه نگهدارنده توربين بادي.. 37

1-4-3- سازه هاي خودايستا: 38

2-4-3- سازه هاي به صورت خرپايي.. 39

3-4-3- سازه هاي به صورت پوسته فلزي.. 39

4-4-3-سازه هاي بتني.. 40

5-4-3- سازه هاي مهار بندي شده: 40

5-3- ضوابط طراحي ساده. 41

6-3- سيستم هاي كنترل دور در توربين هاي بادي.. 42

1-6-3- به توربين هاي بادي.. 42

2-6-3- كنترل توسط پره (ترمز هوايي) 43

1-2-6-3-توربين هاي محور افقي.. 43

2-2-6-3-كنترل توسط تغيير زاويه گام. 44

3-2-6-3-كمك به ايجاد استال. 44

4-2-6-3- استال تنظيم شده: 45

7-3- ترمز هاي مكانيكي.. 46

1-7-3- ترمز هاي ديسكي.. 46

2-7-3- مزاياي استفاده از ترمزهاي ديسكي در توربين هاي بادي.. 47

8-3- نتيجه گيري.. 47

فصل چهارم ژنراتور نيروگاه بادي.. 49

1-4- ژنراتور مغناطيس دائم با اينورتر منبع جريان براي توربين هاي سرعت متغير. 50

2-4- ژنراتور سنكروه با اينورتر منبع جريان. 51

3-4- ژنراتور با قطب برنامه ريزي شده براي توربين هاي سرعت متغير: 52

فصل پنجم بررسي سيستم هاي مبدل باد به انرژي الكتريكي.. 55

1-5- مقدمه. 56

2-5 سيستم انتقال. 59

3-5 مبدل الكتريكي.. 60

1-3-5 سيستمهاي مبدل قدرت سنكرون. 6

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما