digidtyle

نقد و تفسیر داستانهای تمثيلی هدایت و آل احمد (آب زندگی، سرگذشت كندوها، نون و القلم)

نقد و تفسیر داستانهای تمثيلی هدایت و آل احمد (آب زندگی، سرگذشت كندوها، نون و القلم)

نقد-و-تفسیر-داستانهای-تمثيلی-هدایت-و-آل-احمد-(آب-زندگی-سرگذشت-كندوها-نون-و-القلم)

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:156

پايان نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد

رشته ي زبان و ادبيات فارسي

فهرست مطالب :

مقدمه...................................... 1  

فصل اول: تمثيل............................. 4

1-تمثيل در حوزه ي بلاغت..................... 4  

2- روايت هاي تمثيلي........................ 8

   2-1- تمثيل از ديدگاه نقد ادبي معاصر.... 8

   2-2- ساختار روايي تمثيل................ 10

   2-3- انواع روايت هاي تمثيلي............ 11

       2-3-1- افسانه‌ي تمثيلي.............. 11

       2-3-2- حكايت اخلاقي................. 12

       2-3-3- تمثيل رمزي.................. 13

   2-4- تقسيم بندي ديگر................... 14

   2-5- انواع تمثيل از نظر موضوع.......... 15 

3- ضرورت بيان تمثيلي....................... 16

   3-1- ترس و احتياط...................... 16

   3-2- حفظ راز از نااهل.................. 17

   3-3- مصلحت............................. 17

   3-4- تأثيرگذاري بيشتر، جلب توجه و برانگيختن دقت 18

   3-5- تعليم و عيني كردن مفهوم ذهني...... 18

4- ضرورت تمثيل گرايي در كتب آسماني......... 18

5- داستان تمثيلي ، داستان رمزي و بهره گيري از نماد  21

   5-1- نگاهي ديگر به داستان تمثيلي....... 21

   5-2- داستان رمزي....................... 23

   5-3- مقايسه‌ي بيان رمزي و بيان تمثيلي... 25

   5-4- جايگاه نماد در روايات تمثيلي و رمزي 28

6- تمثيل و عدم واقعيت...................... 32

7- تمثيل در ادبيات داستاني معاصر........... 33

فصل دوم :‌بررسي داستانهاي «آب زندگي » ، «سرگذشت كندوها» و «نون والقلم» بر بنياد عمده ترين ويژگي هاي قصه ها  36

1- خرق عادت................................ 37

2- پيرنگ ضعيف.............................. 38

3- شخصيت ها و شيوه‌ي شخصيت پردازي........... 39

فصل سوم : تفسير تمثيلي داستان «آب زندگي » . 44

1- شرايط سياسي و اجتماعي در زمان نگارش داستان   44 

2- تفسير داستان............................ 45

فصل چهارم: تفسير تمثيلي داستان «سرگذشت كندوها»  55

1- سرگذشت نفت.............................. 56

2- تفسير داستان............................ 58

   2-1- سرگذشت كندوها (نظري برداستان)..... 58

   2-2- تفسير داستان با تفكيك عناصر و اجراي اصلي   59

       2-2-1- ولايت زنبورها................ 61

       2-2-2- عسل.......................... 61

       2-2-3- بلا........................... 62

       2-2-4- خواب زمستاني................. 63

       2-2-5- تصميم كمندعلي بك............. 63

       2-2-6- مورچه هاي قرمز............... 64

       2-2-7- جلسه‌ي گيس سفيدها............. 64

       2-2-8- پرواز زنبورها................ 66

   2-3- نقد و نظر......................... 66 

فصل پنجم : تفسير تمثيلي «نون و القلم»...... 69

1- مهمترين جنبش چپ گراي معاصر.............. 70

2- ماجراي يك شكست (نظري بر داستان)......... 72

3- تفسير داستان............................ 73

   3-1- حكومت قلندرانه.................... 74

   3-2- هونگ هاي برنجي.................... 77

3-3- دو ميرزا بنويس.................... 79

   3-4- فرجام كار......................... 82

   3-5- از دم در مسجد جامع تا ارگ حكومتي.. 83

4- نقد ونظر................................ 84

پا نوشت.................................... 86

فهرست منابع و مآخذ 95

چکیده :

هدف از نگارش اين رساله به دست ‌دادن روشي براي تفسير روايات تمثيلي ادب فارسي است.

پس از آوردن مقدمه اي در باب دلالت هاي حقيقي و مجازي كلام، فصل اول درباره ي تمثيل از ديدگاه بلاغت قديم و نقد ادبي جديد، انگيزه هاي بيان تمثيلي و مقايسه ي آن با بيان رمزي آورده شده است. فصل دوم مروري بر ويژگي هاي بنيادين قصه ها و تطبيق عناصر داستان هاي منتخب در اين رساله با اين ويژگي هاست و سرانجام در فصل هاي سوم تا پنجم داستان « آب زندگي» نوشته‌ي صادق هدايت و «سرگذشت كندوها» و « نون القلم» نوشته ي جلال آل احمد تفسير تمثيلي شده اند. در جريان تفسير داستان ها،. جهان بيني و افكار نويسنده.، آرا و انديشه هاي او كه در ديگر آثارش منعكس شده و نيز شرايط اجتماعي و سياسي زمان نگارش داستان لحاظ شده است.

مقدمه :

در آغاز كلمه نبود. انسان بود و اشياي پيرامونش. و انسان خواست كه بشناسد. و براي شناختن نياز به كلمه داشت؛ به اسم. تا پيش از شناختن اشيا، پيش از ترسيم صور اشيا در ذهن اسم اشيا را بداند. و انسان اسم گذاشت بر اشيا.(1)

اسامي آن چه پيرامون انسان است – و البته آن چه در ذهن و فكر و روح اوست-، ‌كوشش اوست براي شناختن. اين اسم‌ها و كلمات، علامات و نشانه‌هايي هستند كه به معاني معيني دلالت مي‌كنند و واضع آن‌ها انسان است. انسان بر حسب قرارداد و به دل خواه خود،‌ در ابتدا بر اشياي پيرامونش اسم گذاشت و اين نشانه‌هاي وضعي/ قراردادي شدند نام‌هاي واقعي اشيا. «نشانه‌ها وسايلي مقتصدانه هستند براي بيان معنايي كه يا حاضر است و يا قابل وارسي.»(2) انسان وقتي شيئي را ديد، تعريفي از آن شيء بر حسب صورت ظاهر،‌ هويت و كاركرد آن – و اگر آن شيء مفهومي ذهني يا عقلي بود، تعريفي حاصل از ادراك آن – در ذهنش نقش بست و به منظور آن كه از آن پس براي ناميدن آن شيء همه‌ي معنايي را كه در ذهنش دارد،‌ با تمام حدود و ثغور آن به زبان نياورد، به نام‌گذاري آن پرداخت. و از اين رو است كه نشانه‌ها «همه وسايلي مقتصدانه» هستند «براي بيان تعريفي طولاني» و «موجب صرفه‌جويي در اعمال ذهني».(3)

نام اشيا را –از آن رو كه به معنايي دلالت مي‌كنند – دال، و معناي نهفته در آن را – كه همان صورت ظاهر اشيا و مجموعه‌ي ويژگي‌هاي آن‌هاست- مدلول مي‌خوانيم. بنا بر تعريفي كه از نام‌ها و نشانه‌ها ذكر شد، دلالت اين نشانه‌ها بر معنا دلالتي وضعي و قراردادي است؛ نه مبتني بر شباهت واقعي ميان دال و مدلول. هم چنين‌اند علامت‌هاي اختصاري يا نشانه‌هايي نظير

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما