digidtyle

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

تاثیر-جذابیت-ظاهر-بر-قضاوت-دیگران

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:115

فهرست مطالب :

فصل اول: كليات تحقيق

 • مقدمه .............................. 13
 • بيان مسئله ......................... 18
 • اهميت ضرورت تحقيق .................. 21
 • اهداف تحقيق ........................ 23
 • فرضيات تحقيق ....................... 23
 • تعاريف علمي و عملياتي متغيرهاي تحقيق 23

فصل دوم: نظريه ها و پيشينه مربوط به پژوهش

2-1 مفاهيم نظري .......................... 33

2-1-1- تعريف خود ......................... 33

2-1-2- "خود" در ديدگاههاي مختلف روان شناختي 36

2-1-3- تصوير خود و پديدآئي آن ............ 39

2-1-4- تصوير ذهني ........................ 43

2-1-5- خود پنداره و تصوير بدني و ظاهر .... 46

2-1-6- تصوير بدني در نوجوانان و جوانان ... 49

2-1-7- نقش خانواده در تشكيل و چگونگي برداشت از خويش 54

2-1-8- تعريف زيبايي....................... 59

2-1-10- بد شكلي بدني ..................... 60

فصل سوم: طرح تحقيق

3-1- طرح تحقيق ........................... 84

3-2- جامعه آماري ......................... 84

3-3- نمونه و روش نمونه گيري .............. 84

3-4- ابزارهاي تحقيق ...................... 85

3-5- بررسي اعتبار و روايي ابزارهاي تحقيق . 85

3-6- روش و چگونگي اجرا ................... 86

3-7- روش آماري ........................... 87

فصل چهارم: ارائه نتايج تحقيق

الف- مشخصات آماري نمونه مورد تحقيق

ب- نتايج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده

ج- يافته هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها با توجه به فرضيات تحقيق

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- تفسير نتايج مربوط به فرضيات تحقيق .. 102

5-2- رهنمودهاي تحقيق .................... 105

5-3- محدوديتهاي تحقيق ................... 106

5-4- پيشنهادات .......................... 107

منابع فارسي ............................. 108

منابع انگليسي ........................... 113

چکیده :

پژوهش حاضر به تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران است.

نمونه مورد نظر تحقيق كه به روش مقايسه انتخاب شده اند.

ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق شامل پرسشنامه عزت بدني و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجويان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهاي آماري توصيفي و آزمونt مستقل استفاده شده است.

فرضيات اين تحقيق عبارت بودند از:

 • بين ميزان جذابيت ظاهر و قضاوت ديگران رابطه وجود دارد.

مقدمه :

از زماني كه بشر پا به عرصه وجود گذاشت مسئله زيبايي براي او مهم بوده است ( نكته دان 1375) اگر زيبايي را سر زندگي، طراوت، شادابي، سازگاري، تقوي، داشتن علاقه، دانش و احساسات لطيف داشتن معنا كنيم همه بشر در پي زيبايي هستند و تا زماني كه به زيبايي مطلق و جهان نمائي نرسند از پا نمي نشينند و آنها زيبايي مطلق خداوند است.

مفاهيم زيادي در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است. و آنچه كه هر فرد در عنوان زيبايي تلقي مي كند خاص همان فرد است. افراد نه فقط به علت خصوصيات جسماني خود زيبا هستند بلكه بخاطر شخصيت، صفات و توانايي شاد كردن ودوست داشتن هم زيبا هستند. شايد بتوان گفت زيبايي همچون يك كره يخ شناور است كه تنها يك قسمت از آن قابل ديدن است. در حال حاضر بايد دانست كه تمايل به زيبايي وتلاش براي بدست آوردن آن يك امر جهاني است.

( ايو 2001) هنگامي كه بشر توانست خود را در آب ببيند متوجه اين حقيقت شد كه زيبايي ظاهر علاوه بر استعداد ذاتي خاص يك سري مراقبت ها همراه با ايجاد تغييرات نيز مي باشد كه بشر مي تواند در ظاهر خويش بوجود آورد. دريافت اين حقيقت و غريزه طبيعي زيبايي درستي سبب ايجاد حرفه ها، هنرها و علومي گشت كه هدف همه آنها پيدا كردن روش ها و دخالت در ظاهر انسان بدست آوردن هر چه بيشتر زيبايي ظاهر بود. (بلوچي 1376)

براي هزاران سال افراد از روش هاي مختلف زيبا سازي كه ميراث فرهنگ و تمدن هاست استفاده كرده اند.

ارتقاء زيبايي در دو بعد جسماني و رواني انجام مي شود از آنجا كه به نظر مي رسد زيبايي ظاهر به عزت نفس انگيزه ها و انتظارات متفاوت در نتايج زيبا ساختن و تاثير روان شناختي گوناگون آن به افراد نيازمند مطالعات برنامه ريزي شده و هدفمند در اين زمينه با همكاري افراد متخصص در اين زمينه مي باشد.

راجع به عزت نفس هم مي توان چنين گفت: كه عزت نفس عبارت است از مقدار ارزشي كه ما به خود نسبت مي دهيم و اين ميزان ارزشي است كه ما فكر مي كنيم ديگران براي ما به عنوان يك شخص قائل هستند.

دوره نوجواني و جواني يكي از بحراني ترين دوران زندگي فرد است. نوجوان از مرز كودكي گذشته و وارد مرحله نويني شده است. ورود به دوره نوجواني فرد را با مشكلات فراواني دست به گريبان مي سازد. بررسي اين مشكلات مستلزم بررسي همه جانبه نسلي است كه در حال دگرگوني عميق شخيصتي است و براي سازگاري از هيچ تلاشي دريغ نمي كند.

مشكلات دوره نوجواني و جواني مورد توجه و بررسي بسياري از محققين قرار گرفته است. اين مشكلات را مي توان به پنج دسته تقسيم نمود:

 • اختلال در تصوير بدني
 • بحران خودشناسي
 • مشكل اجتماعي شدن
 • مسئله جنسي
 • بيماريهاي رواني

نوجواني با تغييرات بيولوژيكي آغاز مي شود. اين تغييرات با افزايش وزن و طول ناگهاني قامت همراه است. رشد سريع بدني در اين دوره تحت تاثير هورمونهاي غدد درون ريز مخصوصاً غده هيپوفيز قرار دارد. هورمونهاي غده هيپوفيز ساير غدد مانند غده آدرنال، غده تيروئيد و غدد جنسي را فعال مي كند.

رشد بدني 3 تا 4 سال طول مي كشد و اوج آن در پسران 14 سالگي ودر دختران 12 سالگي است. طي اين دوره 15 تا 20 ميليمتر و بر قد و 20 تا 25 كيلوگرم بر وزن نوجوان اضافه مي شود.

بتدريج غدد جنسي عمل كرده و هورمونها و مواد شيميايي توليد مي‌كنند. نفوذ اين مواد شيميايي نه تنها تغييرات جسم وبدن، بلكه باعث تغييراتي در ساختمان شخصيتي و رواني نوجوان مي شود. ابتدا نوجوان تصوير ذهني خاصي از بدن خويش پيدا مي كند، اين تصوير ذهني با تصويري كه فرد از خود در آينه مي بيند متفاوت است و شامل برداشت جسماني همراه با خصوصيات رواني مي شود.

هر گونه اشكال و نقص بدني موجب برداشت و تصوير منفي آنان از خويشتن مي گردد و بركارايي و عملكرد آنان تاثير منفي ميگذارد. اگر فرد چاق باشد احساس بدبختي مي كند و اگر لاغر و استخواني باشد غمگين است كه چرا ضعيف شده است. اگر قد بلند و يا قد كوتاه باشد هر كدام به نحوي او را دچار گيجي و سردرگمي مي كند ( احمدي، 1373)

نوجوان گاه احساس مي كند كه تمامي مشكلات صرفاً از ظاهر نامناسب او نشأت مي گيرد، آنان درباره برداشت ذهني كه از خود دارند و نيز قضاوتهاي ديگران در مورد وضعيت ظاهريشان بي نهايت حساسند و نسبت به آن واكنش نشان مي دهند. اين آسيب پذيري نوجوان در قبال قضاوتهاي ديگران، به دليل عدم ثبات تصوير ذهني آنها از خود مي باشد. بنابراين تاييد و عدم تاييد ديگران براي آنان نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند.

تصوير بدن[1] ايده آل نوجوان از تجارب، مقايسه ها، ادراك و همانند سازي وي با ديگران از عالم واقعيت يا خيال سرچشمه مي گيرد.

« كسي كه طي دوران كودكي همواره از نظر قد، وزن و هوش با ديگران مقايسه شده، در دوران نوجواني و جواني نيز خود را با ديگران مقايسه مي كند» ( اسكانفلد، به نقل از شمالي، 1378)

-->