digidtyle

پیش بینی پلاسمای خورشیدی و بررسی اثرات آن بر سیستم های انتقال قدرت

پیش بینی پلاسمای خورشیدی و بررسی اثرات آن بر سیستم های انتقال قدرت

پیش-بینی-پلاسمای-خورشیدی-و-بررسی-اثرات-آن-بر-سیستم-های-انتقال-قدرت

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:103

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.SC”

مهندسي برق - کنترل

فهرست مطالب :

چکيده ................................................................................................ ١
مقدمه ................................................................................................. ٢
فصل اول: کليات
١) هدف .......................................................................................... ۴ - ١
١) پلاسما چيست؟ .......................................................................... ۴ -١- ١
٢) هواي فضا ............................................................................... ۵ -١- ١
٢) پيشينه تحقيق ................................................................................ ٧ - ١
١. ساختار خورشيد ......................................................................... ٧ -٢- ١
٢) فعاليت خورشيدي ....................................................................... ٩ -٢- ١
٣) فعاليت ژئومغناطيسي ................................................................. ١٢ -٢- ١
۴) تقابل باد خورشيدي و مگنتوسفر ................................................... ١۵ -٢- ١
۵) اغتشاشات ژئومغناطيسي ............................................................ ١۶ -٢- ١
١٧ ................................................ Kp ۶) شاخص فعاليت ژئومغناطيسي -٢- ١
١٧ .......................................................... AE ٧) شاخص خرده طوفاني -٢- ١
١٨ ........................................................... Dst ٨) شاخص زمان طوفان -٢- ١
٩) پيش بيني فعاليت ژئومغناطيسي ..................................................... ١٩ -٢- ١
فصل دوم: سيستم های قدرت
١. اجزاء تشکيل دهنده پستها ................................................................ ٢١ - ٢
١. ترانسفورماتورهاي قدرت ............................................................ ٢٢ -١- ٢
٢. ترانسفورماتورهاي زمين و تغذیه داخلي .......................................... ٢٢ -١- ٢
٢. آشنایي با ترانسفورماتور قدرت ........................................................ ٢٢ - ٢
١. ترانسفورماتور تکفاز ایده ال ......................................................... ٢۶ -٢- ٢
٢. ترانسفورماتور تکفاز واقعي ......................................................... ٢۶ -٢- ٢
در ترانسفورماتور ............................................ ٢٧ B,H ١. رابطه بين -٢-٢- ٢
٢. تحریک سينوسي ................................................................... ٢٨ -٢-٢- ٢
٣. ترانسفورماتورهاي سه فاز .......................................................... ٢٩ -٢- ٢
١ ترانسفورماتورهاي سه فاز یکپارچه ............................................ ٢٩ -٣-٢- ٢
٢. بررسي هارمونيکهاي در ترانسفورماتورهاي سه فاز ...................... ٣٠ -٣-٢- ٢
٣. اثرات هارمونيك ......................................................... ٣١ -٣ -٢-٢
٣. شرایط عمده براي خطا ........................................................ ٣٢ -٢
۴. رله حفاظتي ...................................................................... ٣٣ -٢
٣٣ .................................................................. inrush ۵. جریان -٢
۶. تحریك اضافي ................................................................... ٣۵ -٢
٧. رله آشكارساز گاز .............................................................. ٣۵ -٢
٨. آنترل دما ......................................................................... ٣۶ -٢
٩. اثرات طوفانهاي ژئومغناطيسي بر شبك ههاي قدرت ..................... ٣۶ -٢
١٠ . تشریح یك خاموشي در اثر طوفان ژنومغناطيسي ...................... ٣٨ -٢
١١ . سه مشكل مهم در دوباره روشن شدن شبكه بعد از یك خاموشي .... ۴١ -٢
١. نداشتن تراسفورماتور زاپاس ........................................... ۴١ -١١-٢
٢. تجدید فعاليت بار سرد .................................................... ۴٢ -١١-٢
KP فصل سوم: پيش بينی
١ شبكه هاي عصبي به عنوان سيست مهاي دیناميكي آموزش پذیر .......... ۴۵ -٣
۴۶ ............................................... MLP به روش K p ٢ پيشبيني -٣
۴٧ ................................ MLP ٣ توپولوژي شبكه پرسپترون چند لایه -٣
۴٧ .................................................. MLP ۴ شاخص اجرایي شبكه -٣
۵۵ ............................ MLP براي سال ١٩٨٩ به روش kP ۵ پيشبيني -٣
۶. سيستم اتنتاج فازي عصبي- تطبيقي ......................................... ۵۶ -٣
١. ساختار سيستم استنتاج فازي ١ و تنظيم پارامترها ...................... ۵٧ -۶-٣
۵٨ ............................................... Anfis ٢. بعضي محدودیتهاي -۶-٣
1 - Fuzzy Inference System (FIS)
۵٨ ............................................................. ANFIS ٣ آموزش -۶-٣
در پيشگویي سریهاي زماني نامنظم ............... ۵٨ ANFIS ۴. آاربرد -۶-٣
٧. طراحي شبكه باروش رادیال ................................................. ۶۴ -٣
۶۵ ................................................................... LOLIMOT .٨-٣
١ مدل فازي عصبي خطي محلي ............................................. ۶۶ -٨-٣
٢ الگوریتم یادگيري درخت مدل خطي محلي ........................................ ٧٠ -٨- ٣
فصل چهارم: نتيجه گيری و پيشنهادات
١. نتيجه ......................................................................................... ٧۶ - ۴
٢. مقایسه بين روشهاي مختلف ............................................................. ٧۶ - ۴
پيشنهادات .......................................................................................... ٨٠
منابع و مآخذ
منابع فارسي ....................................................................................... ٨٢
فهرست منابع لاتين ............................................................................... ٨۴
چکيده انگليسی .................................................................... 88

چکیده :

اثر پذیري تکنولوژیهاي بشري و بخصوص سيست مهاي قدرت از پدید ههاي هواي فضا عامل رشد
فزاینده و بسيار سریع این شاخه کاربردي ژئوفيزیک است. امروزه گرو ههاي بسياري در توسعه
سيستم هاي مدلسازي، پي شبيني و هشدار هواي فضا فعالند که منشأ آن خورشيد م يباشد. پدیده هاي
هوافضا در مواردي مي توانند براي بشر نظير ماهواره ها، سيستم هاي قدرت مشکلاتي را بوجود
آورند، که نمونه واقعي آن خاموشي ١٣ مارچ ١٩٨٩ به مدت ٩ ساعت مي باشد. سيستم هاي
قدرت که هر یک با هزینه هاي چندین ميليون دلاري به بهر هبرداري رسيده اند، داراي سيستم هاي
کنترل، حفاظت و پشتيبان بسيار پيشرفته مي باشند. با این حال در دو دهه اخير اختلالاتي در
عملکرد آنها دیده شده که ناشي از تغييرات هواي فضا است. هدف از این تحقيق توسعه روشهاي
هوشمند در پيش بيني پدیده هاي هواي فضا، شامل طوفانهاي ژئومغناطيسي مي باشد. نتایج
پيش بيني ها در توسعه سيست مهاي هشدار براي سيستم هاي قدرت بکار مي روند. در این پایان نامه
براي پيش بيني طوفانهاي ژئومغناطيسي استفاده شده است. داده هاي استفاده شده KP از شاخص
در این پایان نامه واقعي مي باشند. هدف اصلي این تحقيق ارائه روشهاي یادگيري مناسب براي
پيش بيني دقيق پدید ههاي هواي فضا به منظور استفاده در سيستم هاي هشدار براي جلوگيري از
آسيب رسيدن به اجزاي سيستم قدرت مي باشد.

از آنجا که پدیده هاي هواي فضا در داخل کشور و حتي در محافل علمي نسبتاً ناآشنا
مي باشند، فصل اول به شرح مختصري از این پدید هها اختصاص داده شده است. همچنين
در این فصل شاخص هاي مختلف پدیده هاي هواي فضا بطور مختصر توضيح داده شده
است. فصل دوم تشریح مختصري از عملکرد سيستم قدرت و اجزاي آن اثرات زیان آور
به KP طوفانهاي ژئومغناطيس را مورد بررسي قرار داده است. در این فصل شاخص
عنوان معياري در سيستم هاي هوشمند قدرت انتخاب شده است. فصل سوم پيش بيني
به روشهاي مختلف، شبکه هاي عصبي، روش فازي- عصبي و روش KP شاخص
مورد بررسي قرار گرفته است. و بالاخره فصل چهارم شامل خلاصه اي از LOLIMOT
دستاوردها، مقایسه نتایج پي شبيني و هشدار، و پيشنهاد براي ادامه کار است.

و...

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما