digidtyle

بکارگیری برنامه ریزی پویا در جایایی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع بار متغییر

بکارگیری برنامه ریزی پویا در جایایی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع بار متغییر

بکارگیری-برنامه-ریزی-پویا-در-جایایی-منابع-تولید-پراکنده-در-شبکه-های-توزیع-بار-متغییر

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:124

پایانامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی برق- قدرت

چکیده :

منابع تولید پراکنده مانند پیل های سوختی، میکروتوربین ها و… کاربرد فراوانی در سیستم قدرت پیدا کرده اند و بیشتر در سمت مصرف کننده و نزدیک بار شبکه های قدرت نصب می شوند. مطالعات انجام شده تا به امروز نشان می دهد بهینه سازی در شبکه های قدرت زمانی حاصل می شود که اهداف متعددی از جمله تولیدات پراکنده در آن لحاظ شده باشند. این منابع در صورتی که به صورت مناسب و بهینه در شبکه قرار گیرند می توانند باعث کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان شبکه شوند. هدف اصلی این تحقیق جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در حضور بار متغیر می باشد. تابع هدفی بر پایه این اهداف مطرح و طراحی می شود. الگوریتم بهینه سازی بر پایه برنامه ریزی پویا در این پایان نامه با طراحی تابع هدف، نحوه بهینه سازی و نتایج بر روی شبکه نمونه توزیع در این پایان نامه آمده است.

با تحول سیستم های قدرت از ساختار سنتی به سمت ساختار رقابتی از یک سو و پیشرفت تکنولوژی از سوی دیگر انتظار می رود که تولیدات کوچک موسوم به تولید پراکنده، نقش اساسی و مهمی را در آینده این صنعت بازی کند.

عوامل محرک فراوانی باعث افزایش تمایل به بکارگیری منابع تولید پراکنده شده است. به طور کلی می توان گفت مهمترین مزیت استفاده از این تولیدات، نزدیکی به مصرف کننده و در نتیجه کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان بار و شبکه است. در کنار آن می توان به حذف محدودیت های مکانی و جغرافیایی تولیدات کوچک نسبت به نیروگاه های بزرگ، حذف یا کاهش هزینه های مربوط به احداث و بهره برداری از شبکه های انتقال و توزیع، ریسک پایین در سرمایه گذاری، زمان نصب و راه اندازی کمتر، محیط زیست پاک تر، امکان تولید توان های بالا از واحدهای با حجم کم و استفاده از منابع انرژی های تجدیدپذیر همچون باد و خورشید اشاره نمود.

امروزه با توجه به کارآمدی زیاد منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع، الگوریتم های تحلیلی و عددی گوناگونی برای مکان یابی DGها، برخی با قابلیت تعیین اندازه DG و برخی تنها تعیین کننده تعداد و مکان نصب و راه اندازی DG در سیستم توزیع با اهداف مختلف به کار گرفته شده اند.

در این پایان نامه پس از مطالعات اولیه درباره روش ها و جوانب مختلف جایابی منابع تولید پراکنده و بررسی اهداف و محدودیت های موجود و نحوه مدسازی بار شبکه توزیع و معرفی ابزار بهینه سازی، روشی مناسب برای تخصیص و جایابی این منابع در شبکه های توزیع با ظرفیت مناسب و مکان بهینه ارائه می گردد. بدین منظور در فصل اول این تحقیق، به مقدمه ای بر تولید پراکنده و شبکه های توزیع پرداخته می شود. فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع و مطالعات انجام شده در زمینه جایابی منابع تولید پراکنده می پردازد. فصل سوم به ارزیابی قابلیت اطمینان و تلفات شبکه توزیع در حضور این تولیدات می پردازد و جایابی منابع تولید پراکنده مبتنی بر برنامه ریزی پویا در فصل چهارم مورد بحث قرار می گیرد. شبیه سازی و بررسی نتایج الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه تست مورد نظر در فصل پنجم ارزیابی می شود و نتایج ارزشمندی در زمینه تخصیص و جایابی این تولیدات در شبکه توزیع ارائه می شود. در فصل ششم نیز به ارائه نتایج و پیشنهادات در زمینه مورد تحقیق پرداخته می شود.

و...

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما