digidtyle

بررسی مولد های سرعت بالای شار محوری

بررسی مولد های سرعت بالای شار محوری

بررسی-مولد-های-سرعت-بالای-شار-محوری

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:50

چکیده :

(( ماشينهاي شارمحوري )) به گونه هاي مختلفي از ساختارهايي اشاره دارد كه خصوصيت مشترك عبور شار در راستاي محور بجاي عبور در راستاي شعاع را به همراه دارند. بكارگيري آهنرباهاي دائم در ساختار شارمحوري منجر به شكل گيري ((ماشينهاي شارمحوري آهنرباي دائم)) گرديد. اين ماشينها مزايايي همچون ساختار فشرده ماشين همراه با قاب كوتاه، چگالي توان بالا و بازده بالا (به دليل عدم وجود تلفات مس ناشي ازتحريك آهنرباي دائم) را دارا مي باشند . در مورد ماشينهاي سرعت بالا ملاحظات حرارتي محدوديت هاي بيشتري را روي طراحي اعمال مي كند.در سايزهاي نسبتا” كوچكتر ماشينهاي سرعت بالا ، سطوح خنك سازي كوچكتر و چگالي جريانهاي بزرگتر (جهت توليد مكفي چگالي توان بالا) از بزرگترين عوامل مشكلات حرارتي هستند.علاوه بر آن ، سرعت بالا اضافه تلفاتي را همچون تلفات رتور به ماشين تحميل مي كند. رتور گردنده يك ماشين سرعت بالا تمايل به ايجاد تلفات اصطكاك هواي بسيار بالايي دارد. در چنين شرايطي ، تقليل فشار هواي داخل ماشين غيرقابل اجتناب است. طبيعتا” هوا با فشار تقليل يافته ، نرخ انتقال حرارت از رتور را كاهش مي دهد كه اين امر منجر به افزايش ناگهاني دماي آهنرباهاي دائم و رتور در مدت زماني كوتاه مي گردد. از اينرو در طراحي اين نوع ماشينها بايد توجه خاصي را مبذول ملاحظات حرارتي كرد. تلفات جريانهاي گردابي ناشي از فركانس بالا در آهنرباهاي دائم و فولاد رتور ، مسائل مرتبط با سرعت بالا و ايجاد خلاء را دامن ميزنند. اين تلفات منابع گرمايي بيشتري را براي آهنرباهاي دائم ايجاد مي كنند. بنابراين توجهات خاصي بايد مبذول تحليل تلفات رتور (كه مي بايستي تا حد قابل قبولي از آن كاسته شود ،) گردد.

 ايده تبديل انرژي بين استاتور و رتور بر اساس تحريك از طريق آهنرباي دائم بعنـوان جـايگزيني در آينده تكنولو ژيهاي مرتبط با جاروبك قابل انتظار بوده است . اين روند در گذشته با مـوانعي چـون ضـعف تكنولوژيهاي ساخت آهنرباهاي دائم و محدوديتهاي الكترونيك قدرت كه نتيجتا ” سد راه كاربردهـايي بـا حدود قدرت بالا شده اند ، مواجه بوده است . بنابراين تحقق اين امر با ترقي تكنولـوژي در د و زمينـه يـاد شده امكان پذير شده است . در يك كشور صنعتي امروزي بين نيم الي دوسوم انرژي الكتريكي توسط ماشينهاي الكتريكي مصرف مي گردد. با وجود چنين ميزان مصرفي حتي افزايش كوچكي در بازده ، منجر به صـرفه جـويي عظيمـي در مقياس جهاني خواهد شد . در چنين فضايي، ماشينهاي آهنرباي دائم بدون جاروبك با توجه به بازده بالا، ضريب قدرت بالا و چگالي توان بالا نقش بزرگي را ايفا مي كنند . اين عوامل دلايل اصلي گسترش سـريع اينگونه ماشينهايي است . 2 در اين وادي (( ماشينهاي شارمحوري )) پيشرفتهاي اميدبخش تري براي كاوش در اين زمينه را پـيش روي ما نهاده است . همانطور كه از نام آن نمايان است (( ماشينهاي شارمحوري )) به گونـه هـاي مختلفـي از سـاختارهايي اشاره دارد كه خصوصيت مشترك عبور شار در راستاي محور بجاي عبور در راستاي شـعاع را بـه همـراه دارند. بكارگيري آهنرباهاي دائم در ساختار شارمحوري منجر به شـكل گ يـري ((ماشـينهاي شـارمحوري 3 آهنرباي دائم)) كه تخفيف يافته آن AFPM است، گرديد . اين ماشينها مزايايي همچون ساختار فشرده 4 ماشين همراه با قاب كوتاه، چگالي توان بالا و بازده بالا (به دليل عدم وجود تلفات مس ناشي ازتحريـك آهنرباي دائم) را دارا مي باشند. 

و...

 

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما