digidtyle

مطالعه ی موردی فرایند مدیریت مدارس شبانه روزی

مطالعه ی موردی فرایند مدیریت مدارس شبانه روزی

مطالعه-ی-موردی-فرایند-مدیریت-مدارس-شبانه-روزی

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:153

فهرست مطالب :

طرح تحقيق

مقدمه

2-1 : بيان مساله

3-1: اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

4-1: اهداف تحقيق

5-1: سوالات تحقيق

6-1: تعاريف عملياتي متغييرها

7-1: محدوديتهاي تحقيق و محقق

مفاهيم سيستم

مفاهيم:

تعريف:

عناصر سيستم

وروديها

فصل دوم

ادبيات تحقيق

نگرش سيستمي

الگوی بنیادی ولی معمولی سیستمها

اختصاصات سازمان اداری در تحلیل سیستمی

تفكر سيستمي

ويژگي‌هاي نظريه عمومي سيستم‌ها

درجات سيستم از نظر بولدينگ

استفاده از تحليل سيستمي در برنامه‌ريزي آموزش درسي

كلاس به صورت زيرسيستم مدرسه

سابقه مدارس شبانه روزي در آموزش و پرورش منطقه كاغذكنان

آمار كلاسهاو تعداد دانش آموزان مدارس شبانه روزي

سرانه و جيره غذايي مدارس شبانه روزي در سالتحصيلي (82-81 )

روستاهاي تحت پوشش مدارس شبانه روزي

روستاهای دارای دانش آموزان حائز شرایط ورودی به مدارس شبانه روزی

ارتقاي پايه تحصيلي در مدارس شبانه روزي نسبت به ساير مدارس منطقه كاغذ كنان

جايگاه مدارس شبانه روزي منطقه كاغذ كنان در استان آذربايجان شرقي خرداد82

فصل سوم

روش تحقيق

روش گردآوري داده‌ها

فصل چهارم

تجزيه و تحليل اطلاعات

یک تحلیل سیستمی

عوامل موثر در ادامه تحصيل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي

عوامل موفقيت دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي

تاثير ميزان عوامل در ترك تحصيل دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزي

ميزان تاثير عوامل در عدم ثبت نام و عدم ادامه تحصيل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي

فصل پنجم

خلاصه، ‌نتيجه‌گيري و پيشنهاد

جمع بندی سیستمی

خلاصه و نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ

اساسنامه مدارس شبانه‌روزي

اساسنامه مدارس شبانه‌روزي

فصل اول: كليات

فصل دوم: شرايط و نحوه تأسيس

فصل سوم: سازمان اداري آموزشي و نحوه اداره مدارس شبانه روزي

فصل چهارم: شرايط پذيرش و تحصيل دانش آموز

فصل پنجم: ساير موارد

چارت سازماني مدارس شبانه روزي

نمونه پرسشنامه

چکیده :

بهره‌مند نمودن افراد جامعه از خدمت آموزش و پرورش يكي از سياست‌هاي مهم متوليان امر تعليم و تربيت در كشورمان است كه افراد حائز شرايط را وارد چرخه رسمي علم و تحصيل نمايد و به عبارتي «آموزش براي همه را» عملي سازد. لذا كاهش نرخ بي‌سوادي و تحت پوشش قراردادن فراگيران و افزايش پوشش تحصيلي يكي از دغدغه‌هاي مسئولين نظام آموزشي علي‌الخصوص در مناطق محروم و كم برخوردار مي‌باشد. در اين راستا يكي از برنامه‌هاي آموزش و پرورش در مناطق محروم ايجاد مراكز شبانه‌روزي است كه مي‌بينيم با سرمايه‌گذاري قابل توجهي اعم از انساني و مالي و تجهيزاتي تاسيس شده است كه هرساله با جذب و نگهداري درصد قابل ملاحظه‌اي از دانش‌آموزان فعاليت آموزش و پرورش خود را شروع مي‌نمايند، زيرا با توجه به اهميت و جايگاه مدارس شبانه‌روزي شناخت عواملي كه در تحت پوشش بردن بيشتر دانش‌آموزان موثر است و چگونگي نگهداري پوياي فراگيران در جهت تحقق هدفهاي آموزشي از موضوعات اساسي در سيستم مدارس شبانه‌روزي است كه بايستي مورد مداقه قرار گرفته و تدابير اثربخش‌تري در اين خصوص اتخاذ نمود.

در حقيقت به خاطر رسيدن به هدفهايي چون كاهش افت تحصيلي، ارتقاع و سطح كيفي آموزش، استفاده بهينه از نيروي انساني و امكانات در مناطق كم‌ جمعيت، توجه به مقوله نگهداري و جذب فراگيران در مدارس شبانه‌روزي را ضروري مي‌سازد.

2-1 : بيان مساله :

     با عنايت به اهداف مصوب و تخصيص منابع در هر سازمان ، مديريت آن سازمان موظف است در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر اقدامات لازم و موثري را انجام دهد امورات شبانه روزي نيز به تبعيت از تعريف مدرسه »مدرسه سازماني است كه برمبناي معيارهاي رسمي تاسيس مي‌شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئوليت اجراي برنامه‌هاي مصوب پرورشي و آموزشي كشور را در سطح تحصيلي معين عهده دار مي‌گردد.«[1] جهت اجراي صحيح و اثر گذاربر برنامه هاي مصوب آموزشي و پرورشي موظف است اقدامات موثري را انجام دهد .

     يكي از عناصر مهم هر سيستم آموزشي ، دانش آموزان آن سيستم مي‌باشند بدون ترديد توجه و عدم توجه به مقوله دانش آموزان در شبانه روزيهاي كاغذكنان در تحقق و عدم تحقق اهداف مورد نظر نقش به سزايي دارد با توجه به امكانات و تجهيزات و منابع انساني كه صرف مي شود حائز اهمييت بسياري است .

لذا اين تحقيق به مطالعه موانع و راهكارهاي بهبود فرايند مديريت دانش آموزان مدارس شبانه‌روزي كاغذكنان بارويكرد سيستمي مي پردازد سپس توصيه هاي لازم را جهت برنامه ريزي موردي آموزشگاهي به مديران شبانه روزي منطقه كاغذكنان توصيه مي نمايد.

3-1: اهميت و ضرورت موضوع تحقيق:

     نشر علم و دانش در فرهنگ اسلامي از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است از پيامبر اسلام و ائمه اطهار فرمايشات فراواني به انسانها شده است.

پيامبر اسلام مي فرمايد : » اگر روزي برمن بگذرد و درآن روز دانشي نياموزم كه مرا بخداوند نزديك كند طلوع آفتاب آنروز برمن مبارك مباد« (جوانشير 1379 ، ص179).

     همچنين براي رسيدن مطلوب و اثر بخش به اهداف زير بررسي راههاي جذب و نگهداري دانش آموزان در مدارس شبانه روزي منطقه كاغذكنان اهميت و ضرورت آنرا روشن مي نمايد[2]:

  • افزايش درصد پوشش تحصيلي دانش آموزان منطقه كاغذكنان
  • ارتقاء سطح كيفي و كمي آموزش و كاهش افت تحصيلي
  • پيشگيري از تبعات اخلاقي و اجتماعي ناشي از مهاجرت دانش آموزان روستايي به مراكز شهري
  • فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي تربيت دانش آموزان با بهره گيري از اوقات فراغت آنان و ....

     بدون ترديد براي رسيدن به اهداف فوق مطالعه موردي موانع و راهكارهاي بهبود فرآيند مديريت دانش آموزان مدارس شبانه روزي كاغذكنان بارويكرد سيستمي لازم و ضروري مي باشند .

4-1: اهداف تحقيق :

     موضوع » بررسي موانع و راهكارهاي بهبود فرآيند مديريت دانش آموزان مدارس شبانه روزي كاغذكنان بارويكرد سيستمي « هدف كلي طرح مي باشد و در اهداف خرد و ريز شامل هدفهاي زير است :

  • مطالعه و بررسي موردي عوامل موثر برموفقيت فارغ التحصيلان و دانش اموزان موفق در مدارس شبانه‌روزي‌ها
  • مطالعه عوامل موثر بر دانش آموزان موجود و در حال تحصيل جهت ادامه تحصيل در مدارس شبانه‌روزي‌ها
  • مطالعه در خصوص عوامل موثر بر افراد ترك تحصيل كرده
  • بررسي و مطالعه علل عدم ثبت نام و تحصيل دانش آموزان در مدارس شبانه‌روزي‌ها

-->