digidtyle

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی-انواع-ناهنجاری-های-مربوط-به-عرضه-عمومی-اولیه-سهام-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران

  

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:139

فهرست مطالب :

فصل اول- كليات 1

1ـ1ـ مسئله پژوهش 2

1ـ2ـ پرسش های پژوهش 2

1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن 2

1ـ4ـ فرضيات پژوهش 2

1ـ5ـ تعاريف عملياتي 3

1ـ6ـ نهاد يا موسساتی که می توانند از يافته های اين پژوهش بهره گيرند 3

1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش 4

1ـ7ـ1ـ تعريف جامعه آماری و ويژگی های آن 4

1ـ7ـ2ـ روش نمونه گيری و حجم تقريبی نمونه 4

1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقياس های سنجش (پايايي – اعتبار) 4

1ـ7ـ4ـ روش تجزيه و تحليل داده ها 7

فصل دوم- مروري بر ادبيات نظري 8

2ـ1ـ مقدمه 9

2ـ2ـ نهادهای مالی 9

2ـ3ـ بازار پول و سرمایه 10

2ـ3ـ1ـ بازار پول 10

2ـ3ـ2ـ بازار سرمایه 11

2ـ4ـ بازار اوليه و ثانويه 11

2ـ4ـ1ـ بازار اولیه 11

2ـ4ـ2ـ بازار ثانویه 12

2ـ5ـ بازارهاي متشكل و غير متشكل 12

2ـ5ـ1ـ بازار متشکل (سازمان یافته) بورس اوراق بهادار 12

2ـ5ـ2ـ بازار غيرمتشكل (خارج از بورس ) 12

2ـ6ـ نقش بورس اوراق بهادار در کشور 13

2ـ7ـ عرضه عمومی اولیه 16

2ـ8ـ اعضای تیم IPO 19

2ـ9ـ روش های انجام عرضه عمومی اولیه 21

2ـ9ـ1ـ روش ثبت دفتری 22

2ـ10ـ فرایند ثبت دفتری 23

2ـ11ـ کشف قیمت عرضه عمومی اولیه 25

2ـ12ـ ناهنجاري هاي عرضه عمومي اوليه سهام 27

2ـ12ـ1ـ افت قیمت در بلند مدت 27

2ـ12ـ2ـ ارزش گذاری زیر قیمت 31

2ـ12ـ3ـ عرضه عمومی اولیه داغ 38

2ـ13ـ عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 39

فصل سوم- روش تحقيق 44

3ـ1ـ مقدمه 45

3ـ2ـ جامعه آماری 45

3ـ3ـ نمونه آماری 47

3ـ4ـ چهارچوب مفهومی تحقیق 47

3ـ5ـ متغيرهاي تحقيق 48

3ـ5ـ1ـ متغیرهای مستقل بررسی ارزش گذاری زیر قیمت 48

3ـ5ـ2ـ عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت 53

3ـ6ـ ابزار و نحوه جمع آوری داده ها 54

3ـ7ـ روایی داده ها 55

3ـ8ـ پایایی داده ها 55

3ـ9ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها 55

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها 59

4ـ1ـ مقدمه 60

4ـ2ـ توصيف داده ها 60

4ـ3ـ آزمون نرمال بودن داده ها 61

4ـ4ـ آزمون فرضيات 62

4ـ4ـ1ـ فرضیه اول: 62

4ـ4ـ2ـ فرضیه دوم: 65

4ـ4ـ3ـ فرضیه سوم: 80

4ـ5ـ خلاصه فصل 86

فصل پنجم- خلاصه و نتيجه گيري 88

5ـ1ـ مقدمه 89

5ـ2ـ خلاصه 89

5ـ3ـ متغيرهاي تحقيق 90

5ـ4ـ ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيات 91

5ـ5ـ محدوديت هاي تحقيق 93

5ـ6ـ پيشنهادها 94

5ـ6ـ1ـ پيشنهاد مبتني بر نتايج تحقيق 94

5ـ6ـ2ـ پيشنهاد براي تحقيقات آينده 94

5ـ7ـ خلاصه فصل 95

ضمائم 96

پيوست 1 97

پيوست 2 98

پيوست 3 99

پيوست 4 103

پيوست 5 109

پيوست 6 114

پيوست 7 118

پيوست 8 123

پيوست 9 128

فهرست منابع و مآخذ 136

منابع فارسي : 137

منابع لاتین : 139

چکیده :

1ـ1ـ مسئله پژوهش

یکی از موضوعات مهم اقتصادی ومالی، عرضه سهام به صورت عمومی و تبدیل مالکیت خاص به عام می باشد که به دلیل منافع بسیار زیاد آن مانند افزایش سرمایه، رقابت بیشتر، کسب معافیت های مالیاتی، دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت و...، غالبا مورد استقبال شرکت ها نیز واقع می گردد.

در کشورهای پیشرفته و دارای بورس های صاحب نام، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، شامل
ارزش گذاري زير قيمت، افت قيمت در بلند مدت و عرضه عمومي اوليه داغ، می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده است.

با توجه به گسترش دامنه خصوصي سازي در كشور، مواجهه با ناهنجاري هاي عرضه عمومي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران، امري محتمل است و اهميت تحقيق حاضر را نشان مي دهد.

لذا مسئله اصلی این پژوهش که در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است که:

     آيا در بورس اوراق بهادار تهران، همانند ديگر بورس هاي توسعه يافته، ناهنجاري هاي مرتبط با عرضه عمومي اوليه وجود دارد؟

در ایران، در ارتباط با عرضه عمومی اولیه سهام، روش ها، نحوه قیمت گذاری و... بررسی هایی انجام پذیرفته است ولی پیرامون ناهنجاری های آن کمتر پرداخته شده، لذا از اين جهت می توان این تحقیق را از سایرین متمایز نمود

1ـ2ـ پرسش های پژوهش

پرسش هایی که با توجه به مسئله اصلی تحقیق مطرح می شود، به قرار زیر می باشند:

 1. آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام،
  ارزش گذاری زیر قیمت واقعی[1] است؟
 2. آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام، افت قیمت در بلند مدت[2] است؟

1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن

اهدافي كه در اين تحقیق دنبال مي شود عبارتند از:

 1. بررسی ناهنجاری های عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران (اعم از ارزش گذاری زیر قیمت و افت قیمت در بلند مدت)
 2. بررسی علل ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 3. بررسی علل افت قیمت در بلند مدت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

1ـ4ـ فرضيات پژوهش

 • ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
 • آيا در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش گذاری زیر قیمت، يكي از ناهنجاری های عرضه عمومي اولیه سهام ، وجود دارد.
 • آيا در بورس اوراق بهادار تهران، افت قیمت در بلند مدت، يكي از ناهنجاری های عرضه عمومي اولیه سهام، وجود دارد.

1ـ5ـ تعاريف عملياتي

 • سهم: سند قابل معامله اي كه نماينده تعداد سهام و ميزان حقوق صاحب آن، در شركت سهامي مزبور است.
 • عرضه عمومي اوليه سهام: فرایندي كه طی آن، شركت ها براي اولين بار مبادرت به عرضه عمومي سهام خود در بورس اوراق بهادار مي نمايند.
 • ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام: كسب بازده بالا در كوتاه مدت و بازده پايين در
  بلند مدت
 • دوره بلند مدت: شامل دوره هاي يك روز، يك ماه، سه ماه، شش ماه، نه ماه و دوازده ماه پس از عرضه عمومي اوليه كه متغيرهاي بلند مدت، طي آن ها مورد بررسي واقع مي شوند.
 • دوره كوتاه مدت: روز انجام IPO

1ـ6ـ نهاد يا موسساتی که می توانند از يافته های اين پژوهش بهره گيرند

 • سازمان خصوصي سازي
 • تمامی سازمان های دولتی ای که به موجب اصل 44 قانون اساسی ملزم به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
 • بورس اوراق بهادار تهران
 • کلیه افرادی که در آینده اقدام به پژوهش های بیشتر در این زمینه خواهند نمود.

1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش

1ـ7ـ1ـ تعريف جامعه آماری و ويژگی های آن

كليه شركت هايي كه از تاريخ 1/1/ 75، براي اولين بار اقدام به عرضه سهام خود نموده انده مشروط به اين كه:

 • جزء شركت هاي سرمايه گذاري و واسطه گري مالي نباشند؛
 • سال ماليشان به 29/12 ختم گردد؛

با توجه به شرايط فوق، اعضاي جامعه آماري، 103 شركت از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر مي گيرد.

1ـ7ـ2ـ روش نمونه گيری و حجم تقريبی نمونه

با استفاده از روش سيستماتيك استفاده شده در تعيين جامعه آماري، تمامي اعضاي جامعه آماري به عنوان
نمونه هاي تحقيق نيز محسوب مي شوند؛ به عبارت ديگر اعضاي جامعه آماري و نمونه تحقيق يكسان هستند و به اين ترتيب حجم آن شامل 103 شركت از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشند كه كليه شرايط گفته شده را احراز نموده اند.

1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقياس های سنجش (پايايي – اعتبار)

* داده هايي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار خواهد گرفت از محل مستندات ثانويه (بررسي اسناد و مدارك) اعم از آمارهاي رسمي انتشار يافته نظير صورت هاي مالي شركت ها، آمار و اطلاعات موجود در بورس اوراق بهادار تهران، اسناد و اطلاعات حسابداري و گزارش هاي عملكرد شركت ها، تهيه خواهد شد.

* متغیرهای تحقیق نیز شامل متغیرهای وابسته و کنترل می باشند؛ متغیرهای وابسته «ارزش گذاری زیر قیمت» و «افت قیمت در بلند مدت» و متغیرهای مستقل به تفکیک در زیر ارائه شده است.

عوامل موثر بر ارزش گذاری زیر قیمت به شرح زير مي باشد:

 1. اطلاعات حسابداری (كليه اين آمار، مربوط به سال پيش از عرضه عمومي مي باشد.)
 • نسبت سود بعد از كسر ماليات به دارایی ها
 • وجه نقد
 • نسبت دارایی های جاری به بدهی جاری
 • نسبت بدهی ها به

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما