digidtyle

مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران

مقایسه-تطبیقی-نحوه-محاسبه-بهای-تمام-شده-دام-و-شیر-توسط-سیستم-های-موجود-در-استان-تهران

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:120

فهرست مطالب :

چكيده: 1

مقدمه: 3

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه 5

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1بیان مسئله 7

4-1اهداف تحقیق و ضرورت آن. 7

5-1چهار چوب نظری تحقیق. 8

6-1فرضيات تحقیق. 8

7-1 حدود مطالعاتی. 9

8-1تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 13

2-2- رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو و شير در سراسر دنيا 14

1-2-2 ايالات متحده آمريكا 14

1-1-2-2 موارد عدول از GAAP. 17

2-1-2-2 دام هاي مادر توليد مثلي كه در خود واحد پرورش داده شده اند: 18

3-1-2-2 مالياتهاي معوق. 18

4-1-2-2 حسابداري موجودي بذر و دام 18

5-1-2-2 اقلام موجودي آماده فروش مجدد: 18

6-1-2-2 نحوه برخورد با اقلام موجودي (غير از دام توليد مثلي) 19

7-1-2-2 نحوه برخورد با دام توليد مثلي (داشتي) كه در دامداري يا مزرعه پرورش داده شده باشند: 21

8-1-2-2 روش هزينه يابي جذبي كامل: 23

9-1-2-2 نحوه برخورد با موجودي دامهاي توليد مثلي خريداري شده: 24

10-1-2-2 شناسائي درآمدـ فروش موجودي دامهاي توليد مثلي: 25

11-1-2-2 روشهاي ارزشگذاري: 25

2-2-2 اروپا 26

1-2-2-2 شبکه داده پردازی حسابدری کشاورزی یا دامداریها 27

2-2-2-2 متدولوژي حسابداري FADN: 29

3-2-2 كانادا 33

4-2-2 انگلستان. 35

5-2-2 استراليا 35

6-2-2 نيوزلند 36

7-2-2 هنگ كنگ... 38

8-2-2 آفريقاي جنوبي. 38

3-2 بخش دوم – رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو وشير طبق استاندارد بين المللي شماره 41  41

4-2 بخش سوم – رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو و شير در ايران. 44

1-4-2 شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي. 45

2-4-2 بنياد مستضعفان: 48

1-2-4-2 نحوه محاسبات قيمت تمام شده توليدات دامداري: 50

2-2-4-2 بازيافت هزينه خوراك مصرفي از طريق كود توليدي دامداري. 56

3-4-2 بهاي تمام شده در گاوداريهاي خصوصي. 57

1-3-4-2 نحوه تفكيك و نگهداري دامها: 58

2-3-4-2 طبقه بندي دامها در صورتهاي مالي. 60

3-3-4-2 نحوه تخصيص هزينه استهلاك دامهاي شيري. 61

4-3-4-2 نحوه محاسبه بهاي تمام شده جنين. 61

5-3-4-2 نحوه برخورد با گوساله هاي مرده زا (پس از 5/6 ماهگي) 61

6-3-4-2 وجوه افتراق و اشتراك با استاندارد بين المللي شماره41. 64

5-2 سوابق تحقیق و سيستمهاي پيشنهادي. 67

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 72

2-3 روش تحقیق. 73

3-3 جامعه آماري. 73

4-3 نمونه آماري. 74

5-3 آزمون كفايت تعداد پاسخ دهندگان. 76

6-3 متدولوژي تحقيق: 76

7-3 روش آماري. 77

8-3 روش جمع اواری اطلاعات.. 78

9-3مدل تحلیلی تحقیق. 79

10-3 روایی و پایایی پیاین نامه 79

1-10-3 قابليت اعتبار (روائي) 79

2-10-3 قابليت اطمينان (پايايي) 81

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 83

2-4 يافته هاي تحقيق كتابخانه اي. 83

3-4 تجزيه و تحليل نتايج تحقيق ميداني. 84

4-4 آزمون فرضيات.. 86

1-4-4 آزمون فرضيه اول: بازار استان تهران يك بازار فعال است. 86

1-1-4-4 فرضيه فرعي اول: 86

2-1-4-4 فرضيه فرعي دوم: 87

2-4-4 آزمون فرضيه دوم: 88

3-4-4 آزمون فرضيه سوم: 89

4-4-4 آزمون فرضيه چهارم: 90

5-4-4 آزمون فرضيه پنجم: 91

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 94

2-5 نتايج حاصل از تحقیق: 94

3-5 پيشنهادات: 96

4-5 محدوديتهاي تحقيق: 96

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه 100

پیوست ب) جداول و نتایج آماری. 103

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 117

منابع لاتین: 118

چکیده لاتین. 120

فهرست جداول :

جدول1ـ2: روش ارزشگذاري گاو و شير در ايالت متحده آمريكا طبق پيشنهادات FFSC.. 26

جدول 2-2 تقسیم بندی كميته در مورد دارائيهاي مولد 34

جدول 3-2 روش ارزش گذاري گاو و شير در ساير كشورهاي دنيا 40

جدول 4-2 انواع داراييهاي زيستي. 43

جدول 5-2 نحوه برخورد حسابداري با گاو شير. 65

جدول 1-3 تعداد واحدهاي داراي سيستم حسابداري موجود در هر شهرستان. 74

جدول 2-3 تعداد واحدهاي پاسخگو در هر شهرستان. 75

چکیده :

هدف تحقيق حاضر، بررسي رويه هاي حسابداري دامپروري پيشنهاد شده در استاندارد بين المللي شماره 41[1] و سيستمهاي هزينه يابي گاو و شير در ايران در بخش هاي دولتي و خصوصي مي باشد. نهايتاً ميزان تطابق رويه هاي پيشنهاد شده در استاندارد بين المللي 41 با سيستمهاي موجود در ايران مورد بررسي قرار گرفته است.

به اين ترتيب بخش كتابخانه اي پژوهش حاضر با صلاحديد اساتيد محترم راهنما و مشاور و با استفاده از متون و ادبيات حسابداري استخراج گرديد و مبناي طراحي سئوالات پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش تحقيق قرار گرفت. در بخش ميداني تحقيق، اطلاعات لازم براي تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد. جامعه آماري مورد بررسي شامل گاوداري هاي استان تهران بوده است.

اين تحقيق شامل پنج فرضيه مي باشد. فرضيه اول، فعال بودن بازار استان تهران را مورد بررسي قرار داده و به دو فرضيه فرعي قابل تقسيم است. فرضيه فرعي اول فعال بودن بازار شير استان تهران و فرضيه فرعي دوم فعال بودن باز گاو استان تهران را مطرح مي نمايد. نتايج فرضيه هاي فوق با استفاده از روش t-Test در سطح معني داري 05/0 انجام شده و نشان مي دهد كه اين فرضيه مورد پذيرش قرار مي گيرد.

فرضيه دوم در ارتباط با اين مسئله مطرح شده است كه اثر تغييرات در ارزش منصفانه بازار گاو و شير قادر است تغييرا

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما