digidtyle

بررسی اثر مالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

بررسی اثر مالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

بررسی-اثر-مالكیت-سهام-مدیرانه-بر-ارتباط-بین-ثبات-سود-و-اقلام-تعهدی

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:83

فهرست مطالب :

چكيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1. بيان مسئله 6

  1. چهارچوب نظری تحقیق : 9

5-1. فرضيه هاي تحقيق: 10

6-1. اهداف تحقيق. 10

7- 1. حدود مطالعاتی. 11

8-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 14

2-2. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی. 16

3-2. سیستمهای حاکمیت شرکتی. 18

4-2. مالکیت سهام مدیريت.. 21

1-4-2 تعريف مالکیت سهام مدیريت: 21

2-4-2. مالکیت سهام مدیريت و همسویی منافع: 21

3-4- 2. مالکیت سهام مدیريت وقرارداد موثر: 22

5-2 سهامداران عمده 22

6-2. پايداري سود(ثبات سود) 24

7-2. هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي. 26

8-2. اقلام تعهدي و شيوه اندازه گيري آن ها 29

1-8-2. دارايي ها و شيوه ي اندازه گيري آنها 31

2-8-2. بدهي ها و شيوه اندازه گيري آن ها 35

9-2 پیشینه تحقیق. 36

1-9-2 تحقيقات انجام شده در ساير كشورها پيرامون موضوع تحقيق. 36

2-9-2 تحقيقات انجام شده در ايران پيرامون موضوع تحقيق. 41

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 46

2-3. روش تحقیق. 46

3-3. فرضیههای تحقیق. 47

4-3 مدل تحقيق: 49

5-3. جامعه و نمونه آماری تحقیق. 49

6-3 . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 50

1-6-3. متغیر وابسته : 50

2-6-3. متغیرهاي مستقل: 50

3-6-3. متغیرهای کنترلي: 52

7-3. روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 53

8-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 54

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 58

2-4. آمار توصيفي. 59

3-4. آزمون نرمال بودن. 61

4-4. بررسي اعتبار مدل. 62

5-4. آزمون فرضیه های تحقیق. 62

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 68

2-5. خلاصه تحقیق. 68

3-5. ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 70

4-5. پیشنهادات کاربردی. 71

5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 72

6-5. محدودیت های تحقيق. 73

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 77

منابع لاتین: 80

چکیده انگلیسی: 83

فهرست جداول :

جدول 1-4 : آمار توصیفی داده ها 60

جدول 2-4 آزمون کلموگروف اسمیرنوف.. 61

جدول 3-4 نتیجه آزمون فرضیه اول. 63

جدول 4-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم 64

جدول 5-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم 65

چکیده :

سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالي مهمي است كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته مي شود،همچنين اقلام تعهدي آسانتر از جريانات نقدي دستخوش تغيير و دستكاري مي شوند، از اين رو مديريت مي تواند منجر به افزايش زمينه اشتباهات در اقلام تعهدي گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب هاي نظري مطرح شده درباره مكانيزم هاي درون و برون سازماني، مالكيت مديريت(مالكيت سهام مديريت) را به عنوان يكي از مولفه هاي نظارتي درون سازمان معرفي مي كند. يكي از راه حل هايي كه از طريق آن، حاكميت شركتي مي تواند اثر با اهميتي به ثبات سود و كيفيت اقلام تعهدي حسابداري داشته باشد، آن است كه مكانيزم هاي قوي حاكميت شركتي بايد انگيزه ها يا فرصت هاي مربوط به مديريت سود راكاهش دهد و در نتيجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدي و افزايش ثبات سود گردد.

بنابر اين هدف اين تحقيق ارزيابي اثر مالكيت سهام مديرانه بر ارتباط بين ثبات سود و اقلام تعهدي ميباشد.

باتوجه به فرضيه هاي مطرح شده در اين تحقيق،مشخص گرديد كه اقلام تعهدي در مقايسه بااقلام نقدي از ثبات كمتري برخوردار مي باشند و اقلام تعهدي با قابليت اتكاي كمتر درمقايسه با اقلام تعهدي با قابليت اتكاي بيشتر ازثبات كمتري برخوردارندهمچنين ارتباط بين مالكيت سهام مديریت و ثبات سود غير خطي(غيرمستقيم) مي باشد.

تداوم انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، ايجاد كارخانه هاي بزرگ و اجراي طرحهاي عظيم صنعتي نيازمند سرمايه هاي كلان بود. تأمين چنين سرمايه هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه گذار فراتر بود و از سوئي، يك يا چند سرمايه دار نيز آمادگي پذيرفتن خطر تجاري چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو، شركتهايي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سرمايه آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود و در قالب چنين مشاركتهايي، سرمايه هاي كوچك تجهيز و راه حل مناسبي براي تأمين سرمايه هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري فراهم آمد. سرمايه هاي چنين شركتهايي به سهام تقسيم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمايه و مشاركت صاحبان سرمايه هاي كوچك در اين بازار شد. تنظيم نحوه اداره شركتهاي سهامي وروابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتها، نظم يافتن بخشي ازمعاملات اوراق بهاداربا ايجاد بورسهاي اوراق بهادار از جمله عوامل ديگري بودند كه به تشكيل شركتهاي سهامي وفزوني سرمايه گذاراني انجاميد كه نه مستقيماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند. شركتهاي سهامي توسط هيئت مديره اي اداره مي شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكيل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآيند تحول در مناسبات مالكيت و اداره سرمايه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي به پيدايش گروه تازه اي از مديران كار آزموده و حرفه اي انجاميد كه در عين اقتدار كامل در اداره واحدهاي اقتصادي، گاه در سرمايه آنها سهمي داشتند.

در اين فصل، به ارائه بيان مسئله، ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، روش تحقيق، جامعه ونمونه آماري تحقيق، ابزارگردآوري داده ها، ابزار تجزيه و تحليل داده ها، قلمروتحقیق و تعاريف واژه ها و اصطلاحات پرداخته مي شود.

2-1تاریخچه مطالعاتی

1- جنسن (1986) در تحقیق خود تحت عنوان "هزینه­های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت" پیش­بینی نمود که وقتی مدیران جریان­ها نقدی آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت­طلبانه­ای از جمله سرمایه­گذاری در پروژه­ها با خالص جریان­ها نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه­های اضافی، تلف کردن عایدی­ها و مواردی از این قبیل را انجام می­دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی­هایی که درآمد تولید نمی­کنند، ایجاد فرصت­های شغلی افراطی و استفادۀ مفرط از دارائی­ها موجب تلف کردن عایدی­های شرکت می­شود. وی پیش­بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت­طلبانه آنها را کمتر می­کند، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می­گذارد.

2- کلاگ و کلاگ (1991): در تحقیق خود تحت عنوان "تقلب، حساب آرایی، قصور در صورت­های مالی" انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه­گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده­اند.

<

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما