digidtyle

دانلود مقاله تکانشگری تصمیم گیری در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی(ADHD)

دانلود مقاله تکانشگری تصمیم گیری در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی(ADHD)

دانلود-مقاله-تکانشگری-تصمیم-گیری-در-کودکان-و-نوجوانان-مبتلا-به-اختلال-کمبود-توجه-بیش-فعالی(adhd)

تکانشگری تصمیم گیری در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی(ADHD) : یک بررسی فراتحلیلی

خلاصه

رفتار تکانشی یکی از ویژگی های اصلی اشاره شده در “کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلات روانی” از مرض اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD)است که با نتایج تنزلی در ارتباط می باشد. امیال آنی (تکانشی) چند بعدی اند و از دو زیر ساخت تشکیل می شوند: تکانشگری واکنشِ سریع و تکانشگری تاخیرِ پاداش (به عنوان مثال، تکانشگری تصمیم گیری). در حالی که تحقیقات قبلی به طور گسترده حضور و پیامدهای تکانشگری واکنش سریع را در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی مورد بررسی قرار داده، اما بازبینی رفتار تکانشی تصمیم گیری پراکنده و نسبتا محدود بوده است. این بررسی با استفاده از روش فراتحلیلی به آزمایش جامع تفاوت های بین گروهی در تکانشگری تصمیم گیری در میان کودکان و نوجوانان مبتلا به کمبود توجه/ اختلال بیش فعالی و یا بدون آن، پرداخته است. بیست و هشت آزمون (وظیفه) (از ۲۶ مطالعه)، حاصل از ۴۳۲۰ کودک (تعداد کودکان دچار اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی=۲۳۶۰، تعداد کودکان با رشد معمولی=۱۹۶۰) اطلاعات کافی را برای محاسبه اندازه اثر کلی بین گروهی برای عملکرد تکانشگری تصمیم گیری ارائه نمود. نتایج، اندازه اثر بین گروهی متوسطی(G = 0.47) را نشان داد، یعنی کودکان و نوجوانان مبتلا به کمبود توجه/ اختلال بیش فعالی در مقایسه با کودکان و نوجوانان نرمال تصمیم گیری آنی نسبتا بیشتری از خود بروز می دهند. علاوه بر این، کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی نسبت به گروه رشد و توسعه نرمال، الگوهای مشابهی چون تصمیم گیری آنی را در تنزل تاخیر و لذت تاخیر به نمایش گذاشتند. با این حال، استفاده از روش های تشخیصی با تک منبع خبر نسبت به چند منبع خبر اندازه اثر بین گروهی بزرگتری را به همراه دارد، و الگوی مشابهی نیز در نمونه هایی از مطالعات که زنان از آن حذف شدند نسبت به نمونه های که شامل جامعه آماری زنان می باشد، مشاهده شده است.

واژگان کلیدی: اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی – توجه – تکانشگری (امیال آنی) – لذت تاخیر – تنزل تاخیر – متا آنالیز

——————————————–

عنوان اصلی مقاله: 

Choice-impulsivity in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): Ameta-analytic review

ترجمه فارسی عنوان:  تکانشگری تصمیم گیری در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی(ADHD)  : یک بررسی فراتحلیلی

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۳ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۶۳ صفحه 

دانلود فایل انگلیسی مقاله

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما