digidtyle

پایان نامه روش تحقيق بررسی رابطه سبك زندگي و آرامش رواني

پایان نامه روش تحقيق بررسی رابطه سبك زندگي و آرامش رواني

پایان-نامه-روش-تحقيق-بررسی-رابطه-سبك-زندگي-و-آرامش-رواني

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چكيده

جامعه آماري اين پژوهش ، دانشجويان زن دانشكده حقوق و فني مهندسي واحد مشهد كه در سال تحصيلي 84-82 اشتغال به تحصيل داشته ، مي‌باشند . كه از بين جامعه آماري نمونه اي به تعداد 100 نفر به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شد 

به منظور تجزيه و تحليل داده ها ، از نرم افزاي SPSS استفاده و نتايج ذيل حاصل گرديد :

مقدمه

بنابراين هرگزينشي از سبك زندگي ، پيش از هر چيز مؤيد نوع انديشه اي است كه ذهن را در تسلط و انقياد خود در آورده و آن را به سوي رفتار وعادت مشخص سوق مي‌دهد و ازهمين منظر است كه تحليل سبك زندگي ها ، به روانشناسي شخصيت ها و كالبد شكافي تفكرات بنيادين افراد مربوط مي‌شود . اما به نظر پرسش اساسي اين است كه اين گزينش ها بر چه معياري صورت مي گيرد و اصولاٌ ‌بستر انتخاب سبك زندگي چگونه پديد مي آيد و آيا افراد تحت اراده انديشه و ضمير خود آگاه خود به اين انتخاب تن مي‌دهند يا متهور اراده اي برتر و بزرگترند ؟!

آيا آرامش في ذاته هدف غايي و نهايي يك سبك زندگي است كه افراد آن را برگزيده اند ؟ چگونه مي توان انديشه ها را براي نيل به آرامش رواني تغيير داده ، اصلاح نموده و با شاخص هاي مطلوب تطبيق داد؟! آيا شاخص هاي تعريف شده براي طبقات مختلف ، داراي مشروعيت و پذيرش هست و چنانچه پاسخ مثبت است ، چگونه مي توان از اين مشروعيت بهره برد و با چه ابزارهايي مي توان سبكها را به سمت سبك مطلوب هدايت كرد ؟ !

علامات استفهامي و تجزيه و تحليلي روانشناسانه براي رسيدن به تصويري روشن تر از افق نگه افرادي كه آينده را در آرامش مي جويند ، اما هنوز تعريف روشن و واضحي از آرامش ندارند و يا به آنچه خشنودند و همان را هدف نهايي خود مي پندارند .

بيان مسأله

مسأله اساسي در جامعه ما اينست كه آشفتگي زندگي مدرن ، آرامش را دست نيافتني جلوه مي‌دهد .

بسياري از مردم عصر ما احساس مي‌كنند كه ناراحتي ها و فشار زندگي بيش از حد شده است و با توجه به افزايش روز افزون عوامل استرس زا و شدت گرفتن تنشهاي حاصله و عارضه هاي روان – تني مانند كوليت ، آسم ،‌سردردهاي عصبي ، لكنت زبان ، ‌فشار خون و آمار افزايش مصرف قرصهاي آرام بخش گواهي بر اين مدعاست كه پرداختن به موضوع آرامش و آموزش فنون ريلاكس ضروري مي‌باشد  .

اهميت و ضرورت تحقيق

پژوهش حاضر از اين جعت حائز اهميت است كه با توجه به افزايش تنش و عوامل استرس زا و آگاهي از اصول و فنون ريلاكس تراپي ، مانند يوگا ، مديتيشن ، موسيقي درماني ، رنگ درماني و حتي خنده درماني و رايحه درماني ضروري مي نمايد چرا كه طي تحقيقات و آمار جهاني و نتايج حاصله ، قويترين و موثر ترين روش درماني عارضه هاي روان – تني ، ريلاكس يا آرامش معرفي شده است .

همچنين ريلاكس با تقويت قواي روحي و رواني به فرد در جهت رسيدن به اهداف عالي زندگي كه همان كمال و دستيابي به زندگي مطلوب مي‌باشد  كمك مي‌كند .

به همين دلايل ضرورت آگاهي از سبك زندگي و تاثير آن بر حل مسائل و مشكلات مربوط به زندگي و نهايتاٌ دستيابي به آرامش عميق احساس مي‌شود .

اهداف پژوهش

هدف اصلي پژوهش حاضر ، بررسي وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگي و آرامش رواني مي‌باشد  . همچنين با توجه به خصوصيات دموگرافيك آزمودني ها ، هدف ما دستيابي به اين نكته مي‌باشد  كه بين كدام ويژگيهاي فردي و متغيرهاي موجود در پژوهش كه سبك زندگي و آرامش رواني مي‌باشند ، رابطه معني داري وجود دارد . بطور مثال ، خصوصياتي چون وضعيت تأهل سن ، رتبه تولد ، مقطع تحصيلي ، نوع مسكن و منطقه زندگي كه مستقيماٌ مربوط به خود آزمودني مي‌باشند ، چه تأثيري بر روي سبك زندگي انتخابي و آرامش وي دارند ؟ همچنين ، ويژگيهاي ديگر مانند تحصيلات پدر ، تحصيلات مادر ، شغل پدر و شغل مادر كه بطور غير مستقيم به وي مربوط مي‌شوند ، چه تأثيري در آرامش و سبك زندگي وي دارند ؟

سئوال ها و فرضيه هاي پژوهشي

سئوال هاي پژوهشي

  1. آيا بين آرامش رواني و سبك زندگي رابطه معني داري وجود دارد ؟
  2. آيا بين آرامش رواني و خصوصيات دموگرافيك آزمودني ها تفاوت معني داري وجود دارد ؟
  3. آيا بين سبك زندگي و خصوصيات دموگرافيك آزمودني ها تفاوت معني داري وجود دارد ؟

فرضيه ها

  1. بين آرامش رواني و سبك زندگي رابطه معني داري وجود دارد .
  2. بين آرامش رواني و وضعيت تأهل آزمودني ها تفاوت معني داري وجود دارد .
  3. بين سبك زندگي و وضعيت تأهل تفاوت معني داري وجود دارد .
  4. بين آرامش رواني و سن آزمودني ها تفاوت معني داري وجود دارد .
  5. بين سبك زندگي و سن آزمودني ها تفاوت معني داري وجود دارد .

تعريف نظري سبك زندگي

سبك زندگي اشاره به الگوي منحصر به فرد صفات ، رفتارها و عادتهايي دارند كه وقتي همراه يكديگر مي آيند ، مسير ويژه ما را كه خود براي رسيدن به هدف زندگي ترسيم كرده ايم ، تعريف مي‌كنند . (‌ آدلر )

تعريف عملياتي سبك زندگي :  نمره اي كه فرد از مقياس سبك زندگي رايت [1] و همكاران كسب مي كند .

تعريف نظري آرامش رواني

داشتن سازگاري كافي يا احساس خوب بودن ( از ديدگاه روان شناختي ) و خاص هنگامي كه اين نوع سازگاري يا احساس با معيارهاي جامعه اي كه فرد در آن زندگي مي كند ، همخواني داشته باشد . ( ساعتچي ، 1374 )

تعريف عملياتي آرامش رواني :  نمره اي كه فرد از پرسشنامه شادگامي آكسفورد [2] كسب مي‌كند . هر چه فرد نمره بيشتري كسب نمايد از احساس شادكامي بيشتري برخوردار است .

عقده هاي حقارت و ريشه هاي آن

ناتواني در غلبه كرن بر احساسهاي حقارت ، آنها را تشديد مي‌كند و به رشد عقده حقارت مي انجامد . افراد داراي عقده حقارت ، نظر بدي نسبت به خود دارند و در كنار آمدن با درخواستهاي زندگي احساس درماندگي و ناتواني مي‌كنند . به نقل از زماني شرفشاهي ، 1370 .

ناز پروردگي كودك نيز مي‌تواند موجب عقده حقارت شود .

چون آنها در مواجهه با زندگي واقعي از نيروي تجهيز عاري اند و طبعاٌ تحمل شكست مختصري را هم ندارند ، دير يا زود تمايلات انزواجويانه در آنها پديدار مي‌شود . در موارد اختلالات روان نژند همچنين اغلب انحرافات جنسي ، اعتياد ، بزهكاري و ديگر اختلالات منش ، همواره يك شماي فكري مشترك وجود دارد كه طرح و ريشه اي در ناز پروردگي است .

( ادوان شولتز و سيدني آلن شوالتز ، سيد محمدي ، 1377 )

عقده برتري جويي

اين عقده شامل گرايش به مبالغه در مهارتهاي جسمي ، عقلي و اجتماعي است  چنين فردي به منظور فائق آمدن بر حقارتهاي خود ،‌لاف زن ،‌متكبر ، خودپسند ، خود محور شده و به تحقير ديگران گرايش دارد . همچنين وي خويشتن پذيري بسيار كمي دارد و تنها از طريق تحميل به ديگران است كه مي‌تواند احساس مهم بودن كند . (هجل و زيگلر ، 1976 . عسگري )

 

1- Wright . L.Von Bussmann , K. Freidman , Akhoury , M.Qowens , F. ( 1990 ).

2- Aksford

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما