digidtyle

دانلود گزارش کاراموزی اجرای جوشکاری و بتن آرمه در ساختمان-در قالبdocx - در 44 صفحه

دانلود گزارش کاراموزی اجرای جوشکاری و بتن آرمه در ساختمان-در قالبdocx - در 44 صفحه

دانلود-گزارش-کاراموزی-اجرای-جوشکاری-و-بتن-آرمه-در-ساختمان-در-قالبdocx--در-44-صفحه

 

نكاتيكه درموقع عمل جوشكاري بايستس رعايت كرد

براي ايجاديك جوش خوب وبااستحكام بايددرموقع شروع وپس ازآن نكات زيررارعايت كرد:

1-انتخاب صحيح الكترود

جنس فلزالكترودبافلزي كه بايدجوشكاري شودبايديكسان باشدوقطرالكترودمتناسب باضخامت فلزومقدارآمپرووضع جوشكاري درنظرگرفته شود. مثلاًبذاي ضخامت 10 تا 12 ميليمترقطرالكترودرا25 / 3 ميليمترانتخاب مي كنند. معمولاً باهرالكترودميتوان 3 تا 4 برابرقطرآن جوشكاري كرد.

2-زاويه اكترودنسبت به كار

درحالتهاي مختلف جوشكاري زاويه الكترودنسبت به كارتغييرمي كند. ضمناً نوع روپوش الكتروددرتعيين زاويه صحيح مؤثراست . مثلاًالكترودهاي قليايي رانسبت به كارتقريباً بايدعمودنكهداشت وازسرپاره اي كه درپيشاپيسش الكترودميدودنبايدناراحت بودزيرااين عمل خودباعث حفاظت حوضچه مذاب مي شود.

3-طول قوس صحيح

اگرطول قوس درموقع كاركردن بيش ازاندازه باشدعلاوه براينكه گازهاي مضرهواواردحوضچه مذاب خواهندشد، بيش ازحدجرقه به اطراف پراكنده ميگرددوشكل ظاهرجوش بدنماميشود.

بعلاوه امكان داردكه قوس قطع شود. اندازه طول قوس بستگي به نوع الكترودوحالت كاردارد.

درالكترودهاي باقطركم طول قوس نيزبايدكمترباشددرجوشكاري قايم وبالا سرطول قوس بايدكمترباشدتاكنترل ناحيه مذاب بهترانجام گيرد.

درالكترودهاي قليايي طول قوس تقريباً نصف قطرالكتروددرشرايط عادي درنظرگرفته ميشود.

4-مقدارآمپر

ايجادقوس درصورتيكه بتوان ازحداكثرشدت جريان استفاده كردآسان تربوده وباعث ميشودكه تمام گازهاي حاصله ازحوضچه مذاب جوش خارج شود. مقدارآمپربستگي به قطرالترودوقطرپيوسته روي آن داشته وبراي الكترودهاي قليايي بيشترازالكترودهاي روتيلي درنظرميگيرند. ضمناً مقدارآمپربراي پاس هاي مختلف جوشكاري فرق ميكند. مثلاًاگربراي پاس اول جوشكاري حدود120 آمپردرنظربگيرندبراي لايه هاي بعدي ميتوان تابيش از220 آمپردرنظرگرفت .

معمولاًمقدارآمپربراي قطرهاي مختلف الكترودروي جهبه هاي الكترودكارخانه سازنده پيشنهادشده است ولي بطورتجربي ميتوان به ازاء هرميليمترازقطرالكترودبين 30 تا 35 آمپرانتخاب كرد.

چنانچه ميزان آمپركمترازحدلازم باشد، نفوذدرزجوش كافي نخواهدبودواگربيش ازحدلازم باشدمقداربرآمدگي زيادشده وبدون اينكه درهنگام جوشكاري اثري داشته باشدباعث مصرف زيادواتلاف الكترودميگردد.

5-روشن كردن شعله

براي روشن كردن قوس الكتريكي بهتراست مانندحركت كبريت الكترودراروي كنارلبه كشيده وروشن كرد.

قبل ازروشن كردن قوس الكتريكي بايدسرباره آخرين گرده جوش قبلي راپاك كرد. قوس الكتريكي رابايددروي حاشيه درزجوش بوجودآوردوبعداًشعله رابرروي درزجوش آورد.

6-سرعت حركت دست

سرعت دست بستگي به نوع جوش – شدت جريان اندازه ونوع الكتروددارد. چنانچه درموقع جوشكاري سرعت دست بيش ازاندازه باشد، زمان براي ذوب وذرات فلزوذرات الكترودكه بايدبطوركامل دريكديگرمخلوط شوندكافي نبوده ودرنتيجه نفوذجوش كم خواهدبودودرعين حال گرده جوش باريك وسطح آن ناهموارخواهدشد. چنانچه سرعت دست كمترازحدمعمول باشد، گرده جوش پهن وناحيه مذاب بزرگترازحدمعمول خواهدشدكه باعث اتلاف الكترودميگردد.

سرعت حركت دست درموقع جوشكاري باالكترودهاي قليايي كمترازالكترودهاي روتيلي است بنابراين مقدارفلزيكه ذوب شده وروي قطعه كارميريزدزيادترميباشدودرنتيجه تعدادلايه هاي كمتري براي پركردن درزجوش لازمست .

7-نفوذواندازه مهره جوش

براي اينكه جوش مطلوبي بدست آيدبايدسطوح موادجوشكاري بقدركافي وعمق لازم ذوب شود.

وقتيكه قوس الكتريكي ايجادشدناحيه مذذراب تشكيل ميشودوباذوب شدن الكترودوحركت دست مهره هاي جوش درست خواهدشد.

رديف مهره هاي جوش راگرده جوش مينامند.

اندازه مهره هاوعمق آن بستگي به مقدارنفوذجوش دارد.

گاهي دردوطرف گرده جوش خوردگي پيداميشود. اين خوردگي هابه مقدارزيادمقاومت جوش راكم ميكندودراثرآمپرزيادوياعدم نوسان دست بوجودميآيد.

خوردگي درجوشكاري قايم بيشتراست وبايددقت ومواظبت زيادتري مبذول داشت .

8-تميزكردن گرده جوش

تميزكردن گرده جوش مخصوصاً درپاس اول جوشكاري كاملاًضروري است ودرزاويه هاي تندقدري مشكل است . درجوشكاري هاييكه سرعت دست بيش ازاندازه است ؛ ضخامت پوشش جوسش نازك شده وبه دوطرف گرده جوش ميچسبد. دراين صورت تميزكردن آن مشكل ترخواهداست .

امااگرسرعت جوشكاري صحيح باشدولايه پوشش جوش ضخيمترباشدازبين بردن ان آسانتراست .

ضربه زدن ملايم درروي كاربرخلاف جهت جوشكاري مفيدبوده وسبب ترك برداشتن سرباره وجداشدن آسان آن ازروي گرده جوش ميشود. ولي نبايدپوشش جوش فوري ازروي درزجوش برداشته شود. فقط بايددرقسمتي كه جوش مجددشروع ميشود، پوشش راپاك كرد.شكل c 

9-نوسان دست درموقع جوشكاري

حركت دست به طرفين درزجوش ونوسان آن درمواقعي لازمست كه احتياج به گرده پهن باشدوبيشتردرشكافهاثي پهن ويادرجايي كه بخواهيم چندين گرده برروي يكديگرجوش بدهيم استفاده ميشود.

نوسان دست دروضعهاي مختلف جوشكاري فرق وبشكل هاي مثلث بسته –مثلث باز-نوساني عرضي – شكل ناوداني شكل ذوزنقهاي انجام ميدهندودرهريك زاويه الكترودنسبت بكارفرق ميكند.

 

عوامل مؤثردرمقاومت بتون

عواملي كه دربالارفتن مقاومت بتون مؤثرندعبارتن داز:

1-مقدارسيمان : باافزايش سيمان تاحدمعيني مقاومت بتون بالاميرودوپس ازآن به اراء افزايش سيمان ازمقاومت بتون كاسته خواهدشد. همانگونه كه منحني نشان ميدهدبازاء 400 كيلوگرم سيمان درمترمكعب ، بتون حداكثرمقاومت خودرابدست ميآوردودربيشتراز400 كيلوگرم سيمان درمترمكعب بتون ، مجدداً مقاومت آن پايين ميآيدزيرامقدارسيمان دربتون زيادشده وجاي شن وماسه رااشغال نموده ازبهم چسبيدن دانه هاي شن وماسه كه استخوان بندي راتشكيل ميدهندجلوگيري مينمايد.

مقدارسيمان دربتون بايدباندازه اي باشدكه دوغاب آن اطراف دانهئ هاي شن وماسه رااندودنمايد. درشكل (( 1 )) منحني مقاومت بتون بازاء دزصدهاي مختلفي ازسيمان نمايش داده شده است . اصولاً مقدارمصرف سيمان دربتون معمولاً از150 كيلوگرم تا400 كيلوگرم درمترمكعب ماسه ميباشد. دربعضي مواقع بجاي نسبت وزني ازنسبت پيمانه اي ياكيلي استفاده ميكنند.يعني بجاي اينكه بگويند300 كيلوگرم درمكعب ماسه ، ميگويندبتون چهارويك ، يعني چهارپيمانه ماسه ويك پيمانه سيمان .

2-جنس مصالح سنگي : هرچقدرجنس دانه هاي شن وماسه موجوددربتون مرغوب باشدميزان مقاومت بتون افزاسش خواهديافت . لذادرانتخاب دانه هابايددقت كافي نمود.

3-تراكم : هراندازه بتون متراكمترتهيه شودمقاومت بيشتري خواهدداشت براي اين منظوربهتراست ازدستگاه مرتعش كننده ( ويبراتور) استفاده شود.

4-درجه حرارت : متعادل بودن درجه حرارت محيط درمقاومت بتون موثراست زيرادرجه حرارت زيادبعلت سريع گرفتن وتبخيرآب بتون ودرجه حرارت پايين كندگيري ويخ زدگي آب بتون ازمقاومت آن بطرزموثريميكاهد.

5-مقدارآب : آب مصرفي دربتون كه باعث انجام فعل وانفعالات شيميايي وترنمودن جداردانه هاي سنگي ميشودبه سه صورت مورداستفاده اجزاءمتشكله بتون ميگيرد.

الف – مقدارآبي كه به مصرف هيدراته نمودن سيمان ميرسدكه حدود20 دروزن سيمان مصرفي است .

ب – مقدارآبي كه براي خيسس كردن جدارخارجي دانه هاي شن وماسه مصرف ميشود.

ج – مقدارآبي كه براي رقيق كردن يتون لازم است تابتوان بهرشكل وفرمي كه نيازاست آن رادرآورد.

هرچقدرمقدارآب درقسمت ب و ج بيشترم

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما